Spring til hovedindhold

Maj Invest: Renteudviklingen giver gode muligheder i obligationer

Dette indlæg er markedsføring.
Renteudviklingen giver gode muligheder i obligationer

Efter mere end et årti med nul- og negative renter, har renteudviklingen over det seneste halvandet år gjort obligationer hyperaktuelle. Maj Invest har dykket ned i mulighederne i obligationer.

Efter mere end et årti med nulrenter, negative renter og pauvre afkastudsigter for obligationer, har renteudviklingen over det seneste halvandet år ændret billedet fuldstændigt. Nu kan man som investor investere i obligationer og få renter, man kun kunne drømme om for halvandet år siden.

En portefølje af danske realkreditobligationer kan f.eks. give en forrentning på omkring 4 pct., blandede obligationsporteføljer giver her medio maj måned 5-6 pct., mens de mere risikobetonede dele af obligationsmarkedet kan give en forrentning på omkring 8-10 pct.

I det følgende dykker vi ned i mulighederne på obligationsmarkedet, og fokuserer på de typer af obligationer, vi blandt andet arbejder med som rådgivere i afdelingen Maj Invest High Income Obligationer og til dels også i afdelingen Maj Invest Grønne Obligationer.

Som de fleste er bekendt med, skyldes de højere renter generelt, at centralbanker over det meste af verden har hævet renterne for at få bugt med inflationen, så den igen kommer ned omkring målsætningen på 2 pct. årligt. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har således hævet styringsrenten med 5 procentpoint på godt et års tid, og den Europæiske Centralbank har hævet med 3,75 procentpoint i det seneste år.

I de seneste måneder har vi set effekten. Inflationen har været faldende, om end den fortsat er langt fra målsætningen. Mange økonomer og strateger betragter alligevel inflationen som et midlertidigt fænomen. Hos Maj Invest er vi af den opfattelse, at inflationsraterne fremover vil ligge lidt højere, end vi har været vant til det seneste årti. Derfor vil renteniveauet også ligge højere, end vi har set de seneste 10 år. Både renter og inflation vil formentlig også svinge mere, end den meget stabile og nedadgående tendens vi har været vant til.

Usikkerheden er med andre ord steget, og et væsentligt spørgsmål er derfor, hvor stor en risiko for tab obligationsejerne egentlig har, hvis vi alene ser på renteudviklingen. Bemærk, at rentestigninger betyder kurstab på de obligationer, man har i porteføljen. Det helt afgørende er, at der er meget stor forskel på, hvordan rentestigninger rammer afhængig af, hvilken type af obligationer man ejer.

To eksempler:

  • En 10-årig dansk statsobligation med en kuponrente på 2,25 pct. vil i tilfælde af en rentestigning på 1 procentpoint give et kurstab på omkring 8 pct. – og således et samlet tab for investor set over et år.
  • En 5-årig virksomhedsobligation med en kuponrente på 8 pct. vil under en tilsvarende rentestigning kun give et kurstab på ca. 4 pct. Den høje rente mere end afbøder kurstabet, og det samlede afkast ville alligevel være positivt.
  • Hvis renterne omvendt falder med 1 procentpoint, ville kurserne stige henholdsvis 8 pct. og 4 pct., hvortil man så kunne lægge kuponrenterne

Pointen er, at selv hvis renterne fortsætter med at stige, kan det være muligt at få positive afkast på obligationer.

Er du i tvivl om, hvad en obligation egentlig er?
Så kan du læse en guide ind i obligationernes verden her.

Attraktive afkastmuligheder på obligationsmarkedet

Obligationsuniverset er enormt, meget forskelligartet og strækker sig fra guldrandede danske statsobligationer til obligationer fra emerging markets (også kaldet højvækstlande) og til obligationer fra virksomheder.

For at finde hoved og hale i de titusinder af værdipapirer giver internationale kreditvurderingsbureauer karakterer baseret på udstedernes kreditværdighed. Disse karakterer inddeles igen i to overordnede kategorier: Investment grade, der er gruppen af de relativt kreditværdige obligationer samt high yield, som skønnes at have en relativt mindre god kreditværdighed.

Fælles for dem er, at det seneste halvandet års rentestigninger er slået igennem overalt – men langt fra i samme omfang. I nedenstående graf ses den markante udvikling i renterne på de forskellige obligationstyper.

Som det fremgår, er de effektive renter steget betydeligt og ligger næsten alle på et toppunkt i forhold til de seneste 10 år – hvis man ser bort fra den ekstreme situation i starten af corona-pandemien i 2020.

Virksomhedsobligationer og aktier

I USA er den effektive rente på investment grade-virksomhedsobligationer nu på højde med det såkaldte ”earnings yield” på aktier. Earnings yield er et nøgletal, der populært sagt vender P/E-værdien på hovedet og måler den direkte forrentning på aktier som et procenttal. Det betyder, som figuren nedenfor viser, at man nu kan få samme forrentning på et indeks af virksomhedsobligationer som på et indeks af aktier.

Obligationer fra banker

Hvis man dykker endnu længere ned i de forskellige typer af obligationer, er der indenfor kategorien high yield-obligationer især et segment, der falder os i øjnene. Det er de såkaldte ”AT1-obligationer” udstedt af banker, som i danske termer kaldes hybrid kernekapital. Disse obligationer har været udsat for noget af et stormvejr, da visse af disse obligationer blev nedskrevet til nul i forbindelse med, at den schweiziske storbank Credit Suisse blev overtaget af UBS.

Selv om disse typer af obligationer under visse betingelser kan nedskrives i forbindelse med en restrukturering af en bank, anser vi dem alligevel for interessante i øjeblikket. Dels på grund af generelt høje effektive renter i størrelsesordenen 9-10 pct. eller højere (hvilket ofte kan måle sig med forrentningen på samme banks aktier), og dels fordi vi er af den opfattelse, at banksektoren samlet set er fornuftigt kapitaliseret. Efter vores bedste overbevisning står vi således ikke overfor en større bankkrise. Derudover er der også tendens til, at alle banker bliver straffet på deres obligationskurser i disse situationer, og at der ikke differentieres tilstrækkeligt mellem de mere og mindre risikable banker.

Emerging markets

Hvis man dykker ned emerging markets-obligationer i lokal valuta, er der også mange obligationer med høje effektive renter, selvfølgelig med en vis risiko. Alligevel vurderer vi, at udvalgte lande er interessante, og at renten her er tilstrækkeligt høj til at kompensere for valuta-risiko og politisk risiko.

Et af de lande vi aktuelt ser som interessant er Brasilien med effektive renter i størrelsesordenen 11-12 pct. og med en inflation, der er lavere end i vesten på ca. 4 pct. Samtidig er der måske snart rum til at sætte styringsrenterne ned igen. Et andet interessant land er Mexico med effektive renter i størrelsesordenen 9-10 pct. og en inflation på ca. 6 pct. Der er selvfølgelig for begge lande en vis politisk risiko, men samlet set ser forholdet mellem potentielt afkast og risiko fornuftigt ud.

Diversifikation er vigtigt

Når det gælder obligationer, skal man selvfølgelig altid holde et skarpt øje på renterisikoen og på udstedernes kreditværdighed, sidstnævnte er især vigtigt indenfor high yield virksomhedsobligationer og emerging markets. Derudover gælder det gamle mantra om at sprede sine investeringer og ikke lægge alle æg i en kurv selvfølgelig også for obligationer.

For en privatinvestor kan det dog være svært at sprede sig tilstrækkeligt, idet mange obligationer har en mindste stykstørrelse på flere hundrede tusinde kroner, og det kan i det hele taget være svært at handle emerging markets i lokal valuta, da det ofte kræver depoter lokalt i landet.

Hos Maj Invest arbejder vi altid med blandede og diversificerede obligationsporteføljer. Virksomheds- og emerging markets-obligationer indgår generelt i alle vores obligationsafdelinger dog i en forskellig størrelsesorden. Den mindste andel af disse obligationer findes i afdelingen Maj Invest Danske Obligationer og derefter i stigende størrelsesorden i Maj Invest Globale Obligationer, Maj Invest Grønne Obligationer og Maj Invest High Income Obligationer.

Maj Invest High Income Obligationer

Mens Maj Invest Grønne Obligationer aktuelt har placeret ca. 80 pct. af formuen i virksomheds- og emerging markets-obligationer er Maj Invest High Income Obligationer 100 pct. dedikeret til disse typer af obligationer.

Ideen med afdelingen er, at den skal give investorerne bred eksponering mod forskellige typer af risikoobligationer, og at der løbende sker en allokering af formuen mod den type af risikoobligationer, som vi i Maj Invest forventer, givet det bedste potentiale for afkast.

Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko, det vi også kalder risikoobligationer. Det gør afdelingen til et oplagt supplement for investorer, der ønsker højere risiko og større afkastmuligheder inden for obligationsmarkedet.

Investeringsuniverset er enormt, og Maj Invest kan umuligt dække samtlige potentielle investeringsmuligheder. Vores tilgang er derfor en kombination af en overordnet vurdering af de enkelte aktivklasser baseret på en relativ prisfastsættelse kombineret med en case-baseret tilgang til investering i enkeltobligationer inden for hver aktivklasse.

Porteføljen sammensættes dels ud fra forventningerne til konjunkturudviklingen i de enkelte regioner og lande og dels ud fra forventningerne til udviklingen i de forskellige obligationstyper. Det giver mulighed for at positionere porteføljen i forhold til de regioner og obligationstyper, hvor potentialet anses at være størst.

Ansvarsfraskrivelser:

Dette præsentationsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (“Maj Invest”).
Præsentationsmaterialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Præsentationsmaterialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument.
Præsentationsmaterialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Præsentationsmaterialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, præsentationsmaterialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Præsentationsmaterialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.
Præsentationsmaterialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af præsentationsmaterialet, herunder eventuelle tab.
Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Invest kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i præsentationsmaterialet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i præsentationsmaterialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest, og Maj Invest honoreres herfor.
Vurderinger i præsentationsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i præsentationsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.
Præsentationsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Præsentationsmaterialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation.

Materialet er produceret afMaj Investog skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret afMaj Investselv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fraMaj Invest.Se alle satserher.

Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation.Informationen findes påmajinvest.dk.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer