Spring til hovedindhold

Obligationer byder på interessante investeringsmuligheder

Dette indlæg er markedsføring.

Med det seneste års rentestigninger begynder obligationer efterhånden at give attraktive løbende renter. Danske Invest besvarer en række centrale spørgsmål om obligationer og giver overblik over investeringsmulighederne.

Med det seneste års rentestigninger begynder obligationer efterhånden at give attraktive løbende renter. Danske Invest besvarer her en række centrale spørgsmål om obligationer og giver overblik over investeringsmulighederne.

Hvorfor skal jeg investere i obligationer?

En investering i obligationer er en god idé, hvis du ønsker at sprede risikoen i dine investeringer. Kombinerer du aktier og obligationer i din portefølje, har obligationerne historisk set været et stabiliserende element, der ofte har reduceret de samlede udsving i værdien af dine investeringer.

Derudover har det seneste års rentestigninger medført, at selv mere sikre obligationstyper som fx danske stats- og realkreditobligationer nu begynder at give attraktive løbende renter.

Investerer du i obligationer, modtager du løbende renter, men i de seneste år med meget lave eller negative renter har de været minimale. Med dette års rentestigninger begynder du imidlertid at kunne få fornuftige løbende renter, og falder renterne igen i de kommende år, kan du yderligere opnå en kursgevinst. Modsat vil obligationskurserne dog falde, hvis renterne fortsætter med at stige. Aktuelt er vores forventning, at de lange renter er tæt på at toppe i denne omgang.

En investering i obligationer kan også være en god idé, hvis du har planer om at bruge dine investerede penge i den nærmeste fremtid. Det giver mening at øge din andel af obligationer i forhold til aktier, jo tættere du kommer på det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene. Det skyldes, at aktier typisk kan svinge betydeligt mere i værdi på kort tid og dermed skabe større usikkerhed om værdien af dine investeringer, når du skal bruge pengene. Det seneste år har dog vist, at obligationer også kan opleve perioder med store kursudsving, men vælger du obligationer med kort løbetid, vil risikoen for kursudsving være mindre.

Endelig kan obligationer udgøre et værn mod uventet inflation, hvis du investerer i såkaldte indeksobligationer, hvor kursen på obligationerne løbende bliver justeret i takt med inflationsudviklingen.

To kilder til afkast fra obligationer
Som investor i obligationer består dit samlede afkast af to komponenter:
– Dels får du en løbende rentebetaling fra obligationerne.
Dels får du en kursgevinst eller et kurstab, alt afhængig af renteudviklingen.

Hvorfor er obligationer attraktive lige nu?

Årets rentestigninger er de største og hurtigste siden 1994, og det giver nu nogle attraktive afkastmuligheder inden for obligationer. Nye investorer i obligationer kan hente et højere renteafkast, end vi har set i mange år.

De signifikante rentestigninger har i år medført meget store tab for obligationer (og aktier for den sags skyld). Obligationskurser har et omvendt forhold til markedsrenterne – når renterne stiger, så falder obligationskurserne og omvendt. Det er specielt obligationer med lang løbetid, der er blevet ramt af betydelige kurstab grundet de stigende renter.

Til gengæld åbner de stigende renter altså nu muligheder for pæne afkast fremover. De seneste mange år med meget lave eller negative renter har man talt om det såkaldte TINA, der står for ‘there is no alternative’ – dvs. at investorer ikke har haft et reelt alternativ til aktier, hvis de ønskede mulighed for et fornuftigt afkast. Den tid ser ud til at være forbi.

Samtidig begynder korte obligationer nu at blive et interessant alternativ til at have kontanter stående på bankkontoen.

Hvad er jeres forventninger til afkastet fra obligationer de kommende 5 år?

Mange faktorer spiller ind i forhold til, hvordan det samlede afkastet på obligationer vil se ud de næste fem år, og alle prognoser vil være forbundet med stor usikkerhed.

Den ene del af afkastet fra obligationer kommer fra de løbende renter og er den nemmeste del at fremskrive, da man kender de fremtidige rentebetalinger fra en obligation. Aktuelt giver danske statsobligationer og realkreditobligationer mulighed for et løbende årligt renteafkast hhv. i niveauet ca. 2-3 pct. og ca. 3-6 pct., afhængig af blandt andet løbetiden på de pågældende obligationer. For konverterbare obligationer skal man dog være opmærksom på, at de kan blive indfriet før tid, så man ikke er sikret det løbende afkast i fem år.

Den anden del af afkastet kommer fra kursudviklingen på obligationer, hvor stigende renter som beskrevet ovenfor vil føre til faldende kurser og omvendt. Her forventer vi med årets store rentestigninger at være nær toppen for de lange renter i denne omgang, men opererer ikke med femårs prognoser for renteudviklingen. Om du på fem års sigt får en kursgevinst eller et kurstab på obligationer er usikkert. Det vil i høj grad vil afhænge af den økonomiske udvikling, herunder inflationsudviklingen.

Stort rentehop i 2022
Vi har i år oplevet markante rentestigninger efter mange år med meget lave eller negative renter. Her renteudviklingen for 10-årige statsobligationer fra Danmark, Tyskland og USA.Kilde: Macrobond pr. 20.10.2022.

Hvorfor skal jeg både have aktier og obligationer i min portefølje?

Selvom aktier historisk set har givet et bedre gennemsnitligt afkast end obligationer på den lange bane, har en kombination af forskellige typer af aktier og obligationer været en god strategi, når man ser på afkast i forhold til risiko – også betegnet risikojusteret afkast.

Det handler om ikke at lægge alle sine æg i samme kurv. Ved at sprede dine investeringer mellem aktier og obligationer kan du reducere din risiko, uden at dit forventede afkast reduceres tilsvarende, og dermed kan du som investor opnå et højere risikojusteret afkast. Dvs. et højere afkast målt i forhold til den risiko, du påtager dig med dine investeringer.

Normalt stiger obligationer, når aktiemarkedet falder, selv om årets udvikling dog har været en smertelige undtagelse fra den tommelfingerregel. Derfor har den diversifikationseffekt, som du normalt får ved at have både aktier og obligationer i porteføljen, været mindre i år end den plejer at være. Der er i sagens natur ingen garanti for, at obligationer fremover vil give positive afkast i år, hvor aktiekurserne falder, men dette år har historisk set været undtagelsen snarere end reglen.

I forhold til fordelingen mellem aktier og obligationer i porteføljen er der flere faktorer, der spiller ind – ikke mindst hvor risikovillig du er, hvor lang tidshorisont du har, og hvordan markedsforholdene er på givne tidspunkter. Som tommelfingerregel skal du have en højere andel aktier i din portefølje, jo højere risikovillighed og længere tidshorisont du har.

Væsentlige risici ved obligationer
Det varierer fra obligationstype til obligationstype, hvilke risici der er mest fremherskende.

RENTERISIKO: Hvis markedsrenterne stiger, falder kurserne på dine obligationer – og omvendt. Jo længere løbetid obligationer har, jo højere er renterisikoen som tommelfingerregel. Begrebet varighed bruges som fagudtryk for renterisikoen ved en obligation eller en portefølje af obligationer. Jo højere varighed, jo større renterisiko.

KREDITRISIKO: Risikoen for at udsteder af obligationerne ikke er i stand til at betale investorerne de løbende renter samt at indfri obligationerne ved udløb. Fx hvis en stat går bankerot eller en virksomhed går konkurs. Kreditrisikoen ved danske stats- og realkreditobligationer betragtes som meget lille, mens den generelt er væsentligt højere ved obligationer udstedt af emerging markets-lande samt virksomheder – ikke mindst virksomheder med lav kreditkvalitet.

VALUTARISIKO: Udsving i valutakurserne kan påvirke danske investorers afkast fra udenlandske obligationer. I mange obligationsfonde bliver valutarisikoen dog afdækket, da valutakursudsving ellers kan få uforholdsmæssigt stor effekt på de samlede afkast.

KONVERTERINGSRISKO: Nogle obligationer kan af låntager indfries til kurs 100 før udløb. Det gælder fx for mange danske realkreditobligationer. Risikoen for konvertering er et relevant scenarie, når renterne falder, og obligationskurserne stiger og kommer op over kurs 100. Bliver obligationerne indfriet, skal du som investor ud og geninvestere dine penge til en lavere rente.

Hvad er jeres udbud af obligationsfonde i Danske Invest?

I Danske Invest har vi et bredt udbud af obligationsfonde inden for forskellige typer af obligationer.

Generelt er danske stats- og realkreditobligationer blandt de mest sikre, fordi der her antages at være en meget høj grad af sikkerhed for, at du som investor får dine penge. Men dermed ikke sagt, at en investering i danske stats- og realkreditobligationer er uden risiko.

Din risiko afhænger af dit valg af obligationer. Jo længere løbetid obligationerne har, jo højere rente får du som hovedregel som investor, men til gengæld er obligationerne mere kursfølsomme. Dvs. at de svinger mere i kurs i takt med ændringer i renteniveauet – og dermed har de en højere risiko for dig. I Danske Invest har vi både fonde med korte danske obligationer, mellemlange danske obligationer og lange danske obligationer. Dertil kommer en fond med danske indeksobligationer, der kan give en form for beskyttelse mod uventet inflation.

Obligationsmarkedet er dog meget mere end blot danske stats-, realkredit- og indeksobligationer. I Danske Invest har vi blandt andet også flere fonde med udenlandske indeksobligationer, og dertil kommer vores univers af fonde inden for virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer.

Både virksomheds- og emerging markets-obligationer tilhører kategorien af mere risikofyldte obligationer, hvor du som investor kan opnå et højere renteafkast end fra danske stats- og realkreditobligationer. Din risiko er til gengæld også højere – blandt andet fordi obligationerne typisk oplever større udsving og tab i perioder med modvind på de finansielle markeder.

I Danske Invest tilbyder vi både fonde med virksomhedsobligationer med høj og lav kreditkvalitet – betegnet hhv. investment grade og high yield. Inden for emerging markets-obligationer tilbyder vi både fonde, der investerer i obligationer udstedt i lokal valuta og hård valuta som USD og EUR.

Hvor vores fonde med emerging markets-obligationer udstedt i lokal valuta har en betydelig valutarisiko for danske investorer, bliver valutarisikoen afdækket i vores fonde med obligationer udstedt i hård valuta. Til gengæld er der her en større kreditrisiko – dvs. risiko for at udstederne af obligationerne ikke er i stand til at opfylde deres betalingsforpligtelser over for investorerne.

Generelt anbefaler vi en god spredning inden for obligationer på samme måde, som vi anbefaler spredning inden for aktier. Det kan både være spredning på tværs af obligationstyper, geografisk spredning og spredning på tværs af løbetider.

To fonde, der er værd af fremhæve:
En god og enkelt alt-i-en-løsning
Ønsker du på en enkel måde at investere i en bred portefølje af obligationer, er fonden Danske Invest Mix Obligationer KL en oplagt mulighed. Her bliver dine penge investeret i et bredt miks af danske og udenlandske obligationer på tværs af stats- og realkreditobligationer, indeksobligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Dermed opnår du en rigtig god risikospredning. Hovedparten af fondens investeringer er i danske obligationer.

Femstjernet fond inden for virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationer kan give højere løbende rentebetalinger end stats- og realkreditobligationer, og ønsker du at investere i en bred portefølje af obligationer udstedt af nordiske virksomheder, er fonden Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende et oplagt bud. Fonden har aktuelt de maksimale 5 stjerner hos analysefirmaet Morningstar, hvilket er forbeholdt de bedste fonde målt på afkast i forhold til risiko.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation for Danske Invest-fondene, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekter, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter” under de enkelte fonde).

Find Danske Invest på Nordnet

Du kan finde alle Danske Invests fonde på Nordnet – se hele udvalget af obligationsbaserede investeringsforeninger fra Danske Invest her.

Materialet er produceret af Danske Invest og skal anses som markedsføringsmateriale. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer. Nordnet modtager provision fra Danske Invest. Se alle satser her.

Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling, og der vil altid være en risiko forbundet med at investere. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt og central investorinformation. Informationen findes på danskeinvest.dk.

Materialet indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Danske Invest har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 26. oktober 2022 kl. 10:00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet. Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Mogens Pilgaard Sørensen
Mogens Pilgaard Sørensen
2022-10-30 21:38

Det kunne godt være nu renterne har toppet. Men altså, hvem ved disse dage – teoribøgerne er vist for længst makuleret eller sendt direkte lodret ud over skrivebordet 😀
VH Mogens | https://www.mps-solutions.dk