Spring til hovedindhold


ViroGates A/S.

ViroGates udbyder i forbindelse med sin aktieemission nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af ViroGates, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

ViroGates A/S er en international medicoteknisk virksomhed, der udvikler og markedsfører produkter varemærket suPARnostic®. Produkterne, der alle er blodprøvebaserede, kan hjælpe hospitaler i forbindelse med deres valg i relation til indlæggelse eller hjemsendelse af patienter (i fagsprog kaldet ”triagering”). Dette sikrer samlet en forbedret patientbehandling, en reduktion af sundhedsomkostningerne samt en styrkelse af beslutningskompetencen hos det kliniske personale.

Virksomheden blev grundlagt i 2000 og ledes i dag af en gruppe af personer med stor erfaring indenfor udvikling og kommercialisering af diagnostiske produkter.

ViroGates har hovedkontor i Danmark og har egen salgsstyrke i Danmark, Spanien, Frankrig og Benelux, mens distributører håndterer de øvrige EU-markeder.

På trods af COVID-19-pandemien, der i væsentlig grad forstyrrer, ikke kun sundhedsindustrien, men hele verden, har vi formået at tilpasse og vækste ViroGates.

 • Vi har formået at vokse fra én hospitalskunde i 2018 til 33 hospitalskunder i 1. kvartal 2022.
 • Vi har formået at vokse fra ingen klinisk relevant salg i 2018 til +70 procent klinisk relevant salg i 2021.
 • Vi har formået at vokse ud over vores kerneforretning i akutmodtagelserne til også at hjælpe med en potentielt livreddende behandling indenfor COVID-19.
 • Antallet af publicerede videnskabelige suPAR artikler i fagfællebedømte tidsskrifter steg fra ca. 500 i 2018 til mere end 800 i 2021.

 

 

Mød ViroGates til virtuelt investormøde.

Torsdag den 23. juni 2022, kl. 14:
Västra Hamnen Corporate Finance (Engelsk). Tilmeld dig her. Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Fredag den 24. juni 2022, kl. 10:
HC Andersen Capital (Dansk). Tilmeld dig her. Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Fakta om aktieemissionen.


Tegningskurs

60 DKK pr. aktie.


Kurtage

0 DKK*


Samlet udbud

Tilbuddet gennemføres som en fortegningsemission, hvor der udbydes minimum 158.507 aktier (”Minimumstilbuddet”) og maksimalt 317.008 aktier (”Maksimumstilbuddet”) med en nominel værdi på DKK 1.


Vilkår fortegningsret

Aktier i Udbuddet tilbydes med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer. Eksisterende Aktionærer vil blive tildelt én (1) tegningsret for hver (1) eksisterende aktie, som aktionæren ejer på tildelingstidspunktet den 22. juni 2022 kl. 17:59. Ti (10) tegningsretter giver indehaveren ret til at tegne én (1) ny aktie i ViroGates.
Læs fulde vilkår længere nede på siden.


Tegningsperiode hos Nordnet

21. juni - 4. juli 2022 kl. 23:59. Obs: De tegningsretter, du ikke har svaret, at du vil udnytte senest 29. juni 2022 vil vi forsøge at sælge for din regning. Tegningsretter, som du har købt efter 29. juni 2022 sælger vi ikke. Hvis du vil udnytte dem, kan du svare frem til 4. juli 2022. Tegningsretter, som vi forsøger at sælge, låser vi på din konto. I mellemtiden vises tegningsretter til salg. (TRF).


Handel med tegningsretter

21. juni - 4. juli 2022


Tildeling af midlertidig ISIN og ombytning til stamaktier

Aktier tegnet via tegningsretter tildeles med midlertidig ISIN-kode d. 6. juli 2022 og byttes til almindelige aktier d. 15. juni 2022.


Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

4. juli 2022 kl. 23:59.


Resultatet af Udbuddet offentliggøres (foreløbigt)

8. juli 2022


Markedsplads

Nasdaq First North Growth Market Denmark


Ticker for aktien

VIRO


Selskabets hjemmeside

www.virogates.com Eksternt link, åbner i nyt vindue.


*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Mere om emissionen.

ViroGates har haft en stærk omsætnings- og kundevækst i de seneste kvartaler. På samme tidspunkt har COVID-19-pandemien udfordret kerneforretningen på akutmodtagelser siden 2020. Akutmodtagelserne er begyndt at være klar til at introducere ny teknologi igen, men i betragtning af pandemiens usikre forløb og dens potentielle negative kommercielle indvirkning på virksomheden, er ViroGates nødt til at sikre tilstrækkelig kapital til at realisere det fulde potentiale inden for akutområdet.

Derudover har ViroGates identificeret to initiativer med et betydeligt potentiale, som yderligere kan sætte skub i væksten. ViroGates har brug for yderligere finansiering for at investere i de to vækstinitiativer:

 1. Opnå tilskud i Europa: Igangsætte ansøgningsprocesser om tilskud i vigtige europæiske markeder for at øge væksten i Europa inden for COVID-19 og efterfølgende akutsegmentet. De seneste stærke COVID-19-data er en effektiv måde at opnå tilskud for suPAR for derefter at udvide brugen.
 2. Igangsætte ekspansion til USA: Gå ind i USA inden for COVID-19 gennem en EUA, og forberede første 510k ansøgning med et fokus på brug i akutmodtagelser.

ViroGates har nu besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 158.507 (”Minimumstilbuddet”) svarende til 158.507 nye aktier og op til nominelt DKK 317.008 (”Maksimumstilbuddet”) svarende til 317.008 nye aktier, hver med en nominel værdi på DKK 1 (“Udbuddet”), med en tegningskurs på DKK 60 pr. aktie ("Tegningskursen") med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer").

Bruttoprovenuet fra et fuldtegnet Minimumstilbud er DKK 9.510.420, og bruttoprovenuet fra et fuldtegnet Maksimumstilbud vil udgøre DKK 19.020.480.

Minimumstilbuddet på DKK 9.510.420 svarende til 158.507 aktier er sikret gennem bindende tegningstilsagn fra tre eksisterende aktionærer, N. P. Louis-Hansen ApS, Ginnerup Capital ApS og 4am ApS, på 75.001 aktier til et tegningsbeløb på minimum DKK 4.000 til og med DKK 4.000. bindende garantitilsagn fra eksterne investorer om tegning af 83.506 aktier for et yderligere beløb på DKK 5.010.360.

I forbindelse med, men ikke en del af, Udbuddet, vil ledelsen udnytte warrants til en værdi af minimum DKK 800.000. De der tegner aktier på baggrund af warrants er CEO Jakob Knudsen, CFO Mark Christian Hvidberg da Silva, VP Sales & Marketing Thomas Krarup, og CSO Jesper Eugen-Olsen. Udnyttelsesprisen for warrants ligger mellem DKK 35 og DKK 57,95.

Ud over Udbuddet er ViroGates i en fremskreden dialog om at supplere egenkapitalfinansieringen med yderligere 9-12,5 mio. kr. i gældsfinansiering.

Tilbuddet gennemføres som en fortegningsemission, hvor der udbydes minimum 158.507 aktier (”Minimumstilbuddet”) og maksimalt 317.008 aktier (”Maksimumstilbuddet”) med en nominel værdi på DKK 1.

 • Aktier i Udbuddet tilbydes med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer. Eksisterende Aktionærer vil blive tildelt én (1) tegningsret for hver (1) eksisterende aktie, som aktionæren ejer på tildelingstidspunktet den 22. juni 2022 kl. 17.59 (CET). Ti (10) tegningsretter giver indehaveren ret til at tegne én (1) ny aktie i ViroGates.
 • De nye aktier udbydes til DKK 60 pr. aktie med en nominel værdi på DKK 1. Tegningskursen svarer til en rabat på ca. 25 % i forhold til den 30 dages volumenvægtede gennemsnitskurs (“VWAP”) på Nasdaq First North Growth Market Danmark.
 • Tegningsperioden hos Nordnet løber fra 21. juni 2022 kl. 9.00 (CET) til 4. juli 2022 kl. 23.59 (CET) ("Tegningsperioden").
 • Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer, eller af erhververe af tegningsretter, inden Tegningsperiodens udløb ("Resterende Aktier"), kan tegnes uden kompensation til indehaverne af uudnyttede tegningsretter af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har ansøgt om at tegne inden tegningsperiodens udløb.
 • Gennemførelse af Udbuddet er betinget af, at Minimumstilbuddet med et bruttoprovenu på DKK 9.510.420 tegnes. Minimumstilbuddet er sikret gennem bindende tegnings- og tegningstilsagn for i alt DKK 9.510.420 svarende til 100 % af Minimumstilbuddet og 50 % af Maksimumstilbuddet.
 • Bruttoprovenu fra Maksimaltilbuddet udgør DKK 19.020.480 mio. og nettoprovenu på DKK 17,6 mio. efter fradrag af omkostninger forbundet med Maksimumstilbuddet anslået til DKK 1,4 mio. Bruttoprovenuet fra Minimumstilbuddet udgør DKK 9.510.420 mio. og nettoprovenuet på DKK 8,6 mio. efter fradrag af omkostninger forbundet med Minimumstilbuddet anslået til DKK 0,9 mio.
 • Forud for Udbuddet udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK 3.170.083 (svarende til 3.170.083 aktier a nominelt DKK 1). Ved gennemførelse af Maksimumstilbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 3.487.091 fordelt på i alt 3.487.091 aktier og ved tegning af Minimumstilbuddet beløbe sig til nominelt DKK 3.328.590 fordelt på DKK 3.328.590 aktier a nominelt DKK. 1.

Ved udnyttelse af warrants fra medlemmer af ledelsesteamet, men ikke som en del af Udbuddet, vil der blive udstedt yderligere minimum 13.333 aktier, hvilket yderligere øger aktiekapitalen i Selskabet med mindst DKK 13.333.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets honorar

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordnet Eksternt link, åbner i nyt vindue.. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actions Eksternt link, åbner i nyt vindue..

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennemlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Amido".

Den 4. juli 2022 kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot, hvor du har angivet dit tegningsønske.