Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Odico og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

 

Op

Odico noteres på Nasdaq First North

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i Odico i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq First North. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om Odico
Odico har siden sin etablering i 2012 udviklet en kosteffektiv robotbaseret teknologiplatform bestående af en standard industrirobot og egenudviklet software og skæreværktøj bl.a. til fremstilling af støbeforme. Produktionsmetoderne har som udgangspunkt henvendt sig til byggeindustrien for en enkel, hurtig og lønsom fremstilling af eksempelvis betonstøbeforme i avancerede geometrier. Odicos robotteknologi muliggør endvidere bearbejdning i adskillige materialetyper og retter sig derfor bredt og generelt til en række forskellige segmenter.

Indtil videre har Odico været drevet som en projektforretning og teknologiplatformen har gennem Odicos første 5 år været anvendt i mere end 250 projekter til mere end 100 kunder i en række lande. Odico ønsker nu internationalt at udbrede sin robotløsning. Det vil Selskabet gøre gennem standardisering og salg af konceptet Factory-on-the-Fly.

Formål med udbuddet og anvendelse af provenu
Formålet med Udbuddet er at opnå et nettoprovenu, som skal anvendes til at styrke Odicos kapitalgrundlag og finansiere udgifter forbundet med VækstPlan 2022, herunder til den planlagte transformation fra en projektforretning til en teknologileverandør gennem salg af Factory-on-the-Fly. Investeringerne forbundet med Vækstplan 2022 vil være tilstrækkeligt finansieret med nettoprovenuet fra minimumsudbuddet i kombination med den eksisterende kreditfacilitet.

Planen indebærer, at nettoprovenuet i løbet af 2018/19 og 2019/20 investeres omtrent ligeligt i :

(1) øget salg- og markedsføring,

(2) videreudvikling af Odicos hardware- og softwareplatform

(3) opmanding af Odicos administrative og ledelsesmæssige funktioner.

Derudover vurderer Odico, at en optagelse af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First North Denmark vil medføre en positiv eksponering af Selskabet med øget offentlig og kommerciel synlighed over for nuværende og potentielle kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører

Fakta

Kort fakta

 

Pris

8,80 DKK per aktie

Tegningsperiode

11. juni - 25. juni 2018

Kurtage

0 kr*

Sidste svardag til Nordnet

25. juni kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

25. juni kl. 23:59

Mindste tegning

450 aktier

Forventet første handelsdag

2. juli 2018

Liste

Nasdaq First North

Kortnavn for aktien

 ODICO

Selskabets hjemmeside

 www.odico.dk

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Fuldstændige vilkår:

Investorbrochure

Produktet

Udfordringen
Den praktiske implementering af visionære og innovative nye løsninger udformet af arkitekter og bygningskonstruktører støder på en række udfordringer allerede på stadiet for udformning af eksempelvis støbeforme til de elementer, der indgår i byggeriet. De analoge teknikker, som i dag anvendes til støbeforme, er begrænsende for hvor komplekse geometriske former, der kan produceres. Det medfører, at både enkle og avancerede former og design tegnet af kreative arkitekter kan være økonomisk udfordrende at bygge.

Ved fremstilling af forskellige støbte dele til et byggeri sker produktionen desuden ofte på fabrikker langt væk fra byggepladsen. De typiske støbeforme, der anvendes til forskellige støbte dele i byggeriet, bygges i dag i hånden, hvilket gør processen ineffektiv i både tid og omkostninger. Branchen er stærkt afhængig af manuel arbejdskraft, og selv mindre innovationer inden for design og form er vanskelige at realisere – såvel praktisk, tidsmæssigt og økonomisk.


Løsningen
Odicos robotteknologi kan eksempelvis på få minutter fremstille støbeforme, som historisk har taget flere timer eller til med dage at fremstille. Metoden er designet til brugeren og er meget enkel at anvende. Teknologien åbner desuden op for muligheden for at fremstille mere komplekse geometriske strukturer, som tidligere har været umulige at fremstille, og åbner dermed for helt nye muligheder indenfor byggeriet.

I dag kan byggeriet lave alle former, som beskrives af rette linjer. Men i en lang række tilfælde ønsker arkitekter og bygherrer at kunne lave helt frie former, som det er tilfældet i en række store byggerier i udlandet og i Danmark. Foruden støbeforme, kan Odicos teknologiplatform via dets styringsprincip let omkonfigureres til anvendelse i helt andre processer, såsom fremstilling af teknisk isolering, robotfremstilling af unikke teglsten, eller facaderenovering gennem unik tilskæring af stenuldsisolering.

Odicos unikke løsning består af standard robotteknologi i kombination med egenudviklet software og specialværktøj. Løsningen gør det muligt at omdanne en hvilken som helst 2D eller 3D tegning til en færdigskåret støbeform i ekspanderet polystyren (EPS, også kaldet flamingo) indenfor få minutter. Formen bruges af kunden til at færdigstøbe beton, glasfiber eller andet materiale. Løsningen er brugervenlig, fuldautomatiseret og enkel at implementere for kunderne. En digital fil med 2D eller 3D tegning af komponenten uploades til Odicos platform, som på få sekunder transformerer tegningen til specifikke instruktioner, som kan udføres af en standard industrirobot.

Factory on the Fly
Odicos robotløsning, Factory-on-the-Fly, er integrationen af egenudviklet software og egenudviklet skæreværktøj i kombination med en række standardkomponenter, herunder en standard industrirobot som kan monteres i en skibscontainer. Det er Ledelsens vurdering, at der i Odico er oparbejdet en unik tværdisciplinær viden indenfor krydsfeltet af softwareudvikling, robotik, arkitektur, CAD/CAM, matematisk modellering og procesteknologi, og at Odfico derved har positioneret sig som international pioner indenfor arkitektonisk robotik.

Markedet

Odico vurderer, at der er et stort potentiale for digitalisering og automatisering af byggesektoren. Mere konkret vurderer Odico, at selskabets robotteknologiplatform har potentiale til at blive tilpasset og opskaleret til at fremstille forme i flere forskellige materialer og til mange forskellige anvendelser både i byggeriet og i industrien.

Det er Odicos vurdering, at Odico er first-mover med sin robotteknologiplatform, som endnu ikke har opnået bred anvendelse i byggeriet og industrien. Derfor er det forbundet med stor usikkerhed at estimere det potentielle marked. Odico vurderer, at der især findes stort potentiale for salg til virksomheder inden for betonindustrien, byggeri, vindmølleindustrien og maritimindustri med f.eks. følgende produkter:

Betonindustrien: infrastrukturprojekter, såsom broer, tilkørselsramper, avancerede anlæg samt rørføring og rørsamlinger.

Byggeriet: produktion af armering, trækonstruktioner, samt tilpassede pladematerialer.

Vindmølleindustrien: produktion af støbeforme til vindmøllevinger.

Maritimindustrien: produktion af støbeforme til fremstilling af bådskrog.

Markedseksempel:
Markedspotentialet kan illustreres med et eksempel på støbeforme til betontrapper. Odico vurderer, at det i dag almindeligvis tager ca. 3-4 dage at producere en støbeform til en ligeløbstrappe manuelt, og at det koster i gennemsnit DKK 10.000 pr. trappe. Med Odicos robotteknologi kan den samme trappe produceres på få minutter og til en tiendedel af prisen.

Odico vurderer, at der alene på det danske marked produceres ca. 12.000 trapper i beton hvert år. For at støbe disse trapper vurderer Odico, at der skal fremstilles ca. 4.500 unikke støbeforme, hvilket svarer til et samlet marked for ligeløbstrapper i Danmark på ca. DKK 45 mio. Odico vurderer, at markederne i Sverige, Norge og Finland har tilsvarende størrelse, mens Odico anslår markedet i Tyskland til at være 17 gange større.

Konkurenter

Odico Formworks
Odico anser sig selv for at være pioner og first mover i anvendelse af robotter til produktion af avancerede geometriske støbeforme. Ledelsen er ikke bekendt med at der findes andre virksomheder, der ligesom Odico Formworks anvender robotter med glødetråd til fremstilling af støbeforme.

Markedet for produktion af støbeforme udgøres i dag primært af producenter af manuelt udarbejdede træforme, som udgør de nuværende konkurrenter inden for fremstilling af støbeforme. Det er bl.a. tømrere- eller struktører og i mindre omgang selskaber, som anvender robotdrevet CNC-fræsning. Det er Ledelsens vurdering, at Odicos robotteknologi er særdeles konkurrencedygtig i form af øget hastighed, effektivitet og designmæssig frihed, hvilket muliggør en potentiel prismæssig konkurrencefordel i forhold til de eksisterende udbydere.

Odico Robotic Solutions
Odico Robotic Solutions tilbyder en samlet robotløsning, der består af både software og hardware, mens konkurrenterne er mere opdelt som leverandører af enten hardware eller software.


Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Odicos forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Odico, bør du læse selskabets prospekt, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Odico skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.