Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Handel

Derivathandel Oslo Børs

Hos Nordnet kan du handle alle standardiserede optioner, som er noterede på Oslo Børs. Du kan såvel købe som udstede optioner online. Se www.opsjoner.com eller www.ose.no for yderligere information om optioner.

Nordnet anvender NasdaqOMX Stockholmsbørsen som clearingscentral. Se www.omxgroup.com for yderligere information.

Derivathandel Stockholmsbørsen

Derivater er en betegnelse for finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af et underliggende aktiv, f.eks. aktier eller aktieindeks. De mest almindelige derivater kaldes optioner og futures.

Hos Nordnet kan du handle danske, svenske og norske derivater, og du kan både købe (indehave) og sælge (udstede) købs- og salgsoptioner (call- og putoptioner) på udvalgte aktier og aktieindeks.
Før du kan handle optioner og futures, skal du tegne en Derivataftale igennem Nordnet og være fortrolig med instrumenterne, samt hvordan handlen fungerer. Ønsker du at handle futures eller at kunne sælge (udstede) optioner, skal du samtidigt udfylde og indsende en Dispositions-/belåningsaftale. Det kan samtidigt anbefales at indsende en Shorthandelsaftale, da der ved udløb skal ske overdragelse af underliggende aktier. Læs mere om shorthandel under Kredit.

Optioner
En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ikke en pligt til, på et fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris. For denne ret betaler køberen en optionspræmie til sælgeren. Sælgeren er til enhver tid forpligtet til at opfylde ejerens krav. At købe optioner kræver mindre kapital end at købe modsvarende antal aktier.
Hvis du er interesseret i en aktie og tror at den vil stige i kursværdi, kan du i stedet for at købe aktierne på børsen købe en købsoption på aktierne. For danske, svenske og norske optioner har du under købsoptionens løbetid rettigheden til at købe aktierne, når du vil til den angivne aftalekurs.

Aftalekursen vælger du efter hvilken pris, du senere vil kunne købe de underliggende aktier til, uanset nuværende aktiekurs. Du kan så udnytte din rettighed til at købe de underliggende aktier, hvis aktiekursen er højere end aftalekursen, i modsat fald køber du bare aktierne billigere på børsen. For denne rettighed betaler du en præmie, dvs. prisen du betaler for optionen. Du investerer en betydeligt mindre sum penge, end hvis du køber tilsvarende aktier, samtidigt med at du "kontrollerer" din risiko. Går aktiekursen mod din forventning ned, kan du aldrig tabe mere end den betalte præmie.


Hvis du tror, at en bestemt aktie vil falde i kursværdi, kan du købe en salgsoption i aktien. På samme måde som ved købsoptioner har du under hele salgsoptionens løbetid rettighed til at sælge aktierne, når du ønsker det, til den i forvejen angivne aftalekurs. Hvis aktiekursen mod din forventning stiger og ligger over den angivne aftalekurs, kan du aldrig tabe mere end den betalte præmie.

På Stockholmsbørsen kan der handles optioner på følgende danske aktier:
Carlsberg B (CAR), Danske Bank (DDB), Danisco (DCO), Group 4 Securicor (GR4SEC), Novo Nordisk B (NVO), GN Store Nord (GNOR), Vestas Wind Systems (VWS), TDC A/S (TDC), Lundbeck (LUN), Novozymes B (NZYM), A.P. Møller - Maersk B (APM).

Da kursspændet på danske optioner ofte er ganske stort, kan vi anbefale, at du altid limiterer dine ordrer. Du kan f.eks. forsøge at købe eller sælge til en pris, som ligger midt i kursspændet.

Vil du være helt sikker på at få handlet, gælder dog det samme som med aktiehandel direkte på børsen, nemlig at du køber til salgsprisen og sælger til købsprisen. Er der ingen kurser, et meget stort kursspænd eller hvis du ikke er helt sikker på, at kursen er korrekt, bør du ringe til Nordnets mæglere før du afgiver en ordre.

Før du handler derivater første gang hos Nordnet, er du også velkommen til at kontakte Nordnets mæglere på tlf. 70 20 66 85.

Futures
En future eller en futureskontrakt er en aftale mellem to parter om at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris på et fast fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at henholdsvis købe og sælge det underliggende aktiv på dette tidspunkt. Selve overdragelsen af det underliggende aktiv sker først på det fastsatte tidspunkt i fremtiden. Nordnet tilbyder for tiden kun handel med futures på KFX-indekset, OMX-indekset og OBX-indekset. Det er altså ikke muligt at handle med aktiefutures.

Handel med danske optioner og futures på Stockholmsbørsen
Handlen er normalt åben mellem kl. 9.00 og 17.20. Handel i OMXS30-futures ( også kaldet terminer) afsluttes dog med et lukkecall.

Som kunde hos Nordnet kan du købe (indehave) og sælge (udstede) købs- og salgsoptioner (call- og putoptioner) på udvalgte aktier eller indeks. Du kan også handle futures på indeks. For at handle optioner og futures skal du først gennem Nordnet tegne en aftale (Derivataftale) og være fortrolig med, hvordan handel med optioner og futures fungerer. Handlen starter direkte med kontinuerlig handel.

Blok-Single marked
For hvert instrument (options-/futuresserie) findes en ordrebog oprettet for blokordrer og singleordrer. På blokordremarkedet er en handelspost 10 optioner og på singlemarkedet 1 option. Aktieoptioner handles normalt på blokordremarkedet og KFX-optioner handles i singlemarkedet. For handel i singlemarkedet bedes du kontakte Nordnets mæglere. Som kunde hos Nordnet handler du, hvor likviditeten er størst, dvs. blokordremarkedet for aktieoptioner og singlemarkedet for KFX-optioner.

Kontrakttyper
Standardiserede Aktieoptioner som handles på Stockholmsbørsen er af typen Amerikanske optioner. Det indebærer at optionen kan udnyttes når som helst inden udløbsdagen. Standardiserede KFX-optioner er af typen Europæiske optioner. De kan kun udnyttes på selve udløbsdagen gennem kontantafregning mod "slutindeks" på KFX.

Kontraktsstørrelse
Hver kontrakt er normalt baseret på 100 aktier i det underliggende aktiv. Undtaget herfra er optioner på A.P. Møller-Mærsk B (APM), hvor kontraktstørrelsen er én (1) aktie. Dette indebærer at den underliggende værdi for en handelspost (10 optioner) med aftalekursen 150 kr. er 10x100x150=150.000 kr.

Den underliggende værdi for KFX-optioner er KFX-indeks med en multipel på 100. Den underliggende værdi for 1 handelspost (1 option) med aftalekursen 370 er 1x100x370=37000 kr. Den store underliggende værdi i forhold til optionens præmie (pris) er en del af forklaringen til den hævestangseffekt/risiko som handel med optioner medfører.

Optioner der i betegnelsen afsluttes med tillæg at et X, Y eller Z kan have en afvigende kontraktsstørrelse. Prisen for en optionskontrakt er præmien x kontraktsstørrelsen.

Handel med amerikanske OTC-aktier

Amerikanske OTC-aktier (over the counter) er unoterede aktier, der handles på anden måde end gennem en organiseret handelsplads eller børs, såsom NYSE, AMEX eller Nasdaq. I modsætning til selskaber, der handles på en børs, behøver selskaber, der handles OTC, ikke at opfylde gældende minimumskrav eller foretage indberetning til det amerikanske finanstilsyn, US Securities and Exchange Commission (SEC). Grunden til at en aktie handles OTC skyldes ofte, at virksomheden ikke kan eller vil opfylde kravene for at få deres aktier noteret på en børs.

Handel med OTC-aktier sker direkte mellem bankerne over telefonen eller via elektroniske netværk. I dag findes der to elektroniske opslagstavler, såkaldte bulletin boards: OTC Markets, også kendt som "Pink Sheets" og OTC Bulletin Board, hvor kurserne på disse aktier er noteret. Af de to er kun OTC Bulletin Board under tilsyn af det amerikanske finanstilsyn (SEC).

Da der er meget lave krav til de selskaber, der handles OTC, betragtes handlen med disse normalt som værende forbundet med høj risiko. Af denne grund er det endnu mere vigtigt at indsamle alle tilgængelige oplysninger om et OTC børsnoteret selskab, inden du afgiver en ordre i selskabets aktier.

Mere information om, hvordan handel med U. S. OTC-aktier fungerer, findes blandt andet på: www.otcmarkets.com og www.otcbb.com

Handel med unoterede aktier

Unoterede aktier handles på samme måde som noterede aktier, og en ordre afgives som en almindelig ordre. Forskellen er, at en mægler skal placere din ordre manuelt, da disse ikke kan handles online hos Nordnet, og derfor tager sådanne ordrer længere tid at håndtere. Ordrer er dagsordrer.

Handel med warrants (information på svensk)

En warrant är en option med lång löptid, vanligtvis 1-2 år. Det är ett värdepapper som utfärdas av banker och fondkommissionärer, de så kallade emittenterna. En warrant ger rätt att köpa eller sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris och en förutbestämd tidpunkt. Förutom aktier kan även aktiekorgar eller index användas som underliggande instrument. En köpwarrant (kallas ofta bara warrant) ger innehavaren rättigheten att köpa den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum. Köpwarranten lämpar sig för den placerare som tror att den underliggande aktien kommer att stiga i värde. En säljwarrant däremot ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.

Warranter kan antingen ha kontant slutavräkning av lösenprisdifferensen eller leverans av aktier till lösenpriset. Lösenprisdifferensen är skillnaden mellan lösenpriset och kursen på den underliggande aktien vid lösentidpunkten.

Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och att de inte kräver några specialavtal innan du kan börja handla. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Tänk även på att warranter utfärdas av olika emittenter vilket innebär att villkor och namngivningsprinciper kan skilja sig åt mellan utfärdarna. Det är viktigt att du sätter dig in i vad handel med warranter innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Amerikansk eller europeisk warrant
Det finns två olika typer av warranter, amerikanska och europeiska. Skillnaden är att en amerikansk warrant går att lösa in till aktier när som helst under warrantens löptid. En europeisk warrant går däremot inte att lösa in till aktier förrän vid warrantens förfallodag. En europeisk warrant är alltid billigare än en amerikansk eftersom man vid ägande av amerikanska warranter får betala för rätten att när som helst kunna lösa in warranter till aktier. Notera att amerikanska och europeiska warranter är olika typer av warranter och har inget att göra med på vilken marknad som underliggande aktien eller warranten handlas på.

Paritet
Du behöver i regel flera warranter för att ha rätt att köpa den underliggande aktien. Hur många warranter som krävs varierar, och denna faktor kallas för warrantens paritet. Även benämningen multiplikator förekommer.

Exempel: Om en warrant har en paritet på 10 krävs det 10 warranter för att få köpa en aktie. Om warrantens pris är 0,50 kronor och lösenpriset är 30 kronor nås break-even när aktien står i 30 + (10 x 0,5) = 35 kronor.
Om den underliggande aktien påverkas av nyemission, fondemission eller split justeras villkoren på warranten så att antalet aktier du har rätt att köpa ökar och lösenpriset sänks. Om en aktie genomför en split 4:1 får du som ägare till warranter i aktien rätt att köpa fyra gånger så många aktier och lösenpriset sänks till ¼ av det tidigare priset.

Namn på warranter
Oavsett på vilken börs en warrant handlas så kan du utifrån kortnamnet på varje warrant utläsa mycket information då de är uppbyggda på ett strukturerat sätt. En köpwarrant med Electrolux B-aktie som underliggande tillgång, med löptid till december 2005, ett lösenpris på 140 SEK och som har utfärdats av Svenska Handelsbanken (SHB) skulle exempelvis heta: Kortnamn: ELU5K 140 SHB Långnamn: Electrolux KO ser. B 5 (140) ELU talar om vilken aktie som är underliggande. "5" står för 2005, dvs vilket år som warranten löper till (6 för 2006 etc). "K" indikerar både att det är en köpwarrant samt att den förfaller i november månad. Det finns ett system där lösenmånad jan-dec betecknas som A-K för köpwarranter och M-X för säljwarranter. Dvs en warrant som förfaller i februari månad har antingen "B" eller "N" i namnet. Nedan en lathund:

Slutmånad - Köpwarrant - Säljwarrant
Januari - A - M
Februari - B - N
Mars - C - O
April - D - P
Maj - E - Q
Juni - F - R
Juli - G - S
Augusti - H - T
September - I - U
Oktober - J - V
November - K - W
December - L - X

Faktorer som påverkar värdet av en warrant
Det finns flera faktorer som var och en påverkar marknadspriset på en warrant: underliggande aktiekurs, lösenpris, löptid, den underliggande aktiens utdelningar och kursrörelser (så kallad volatilitet).

Handel på AktieTorget

Handel på det svenske AktieTorget foregår normalt mellem 10.00 og 17.00. Der handles gennem Stockholmsbørsens system. Læs mere på www.aktietorget.seexternal link, opens in new window.

Handel på børserne i Canada

Nordnet giver dig mulighed for at handle i samtlige aktier og depotbeviser noterede på Toronto Stock Exchange og Toronto Venture Exchange.

Nordnet tilbyder handel i Canada på alle canadiske handelsdage. Handlen foregår mellem kl. 15.30 - 22.00.

Ticksize for priser under 0,5 CAD er 0,005 CAD og for priser over 0,5 CAD er tick size 0,01 CAD.

Handel på børserne i USA

Nordnet giver dig mulighed for at handle i samtlige aktier og depotbeviser noterede på NYSE, NASDAQ og AMEX..

Handlen foregår online med elektronisk ordreeksekvering mellem kl. 15.30 - 22.00.

Børserne Nasdaq OMX og NYSE i USA tillader ikke at ordrer fjernes i perioden 9.28-9.30 (eastern time), og det betyder, at den partner, som Nordnet afgiver ordrer gennem, ikke kan garantere, at ordrer afgivet i de nævnte perioder kan fjernes.

Ved evt. problemer kan du altid komme i kontakt med Nordnets USA-mæglere på telefon 70 20 66 85, vælg Mæglere/Ordreafgivelse.

Handel på de tyske børser

Nordnet tilbyder handel på de tyske børser Xetra, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Berlin-Bremen, München og Frankfurt. Det er dog kun Xetra-børsen, der kan handles på online.

Xetra er den største børs i Tyskland, og den er helt elektronisk. Xetra har åbent på hverdage mellem kl. 09.00 og 17.30. Øvrige tyske børser er såkaldte parketbørser med traditionel gulvhandel. Det betyder at det tager længere tid at gennemføre en handel på parketbørserne end på Xetra da deres handel altså ikke er elektronisk. Parketbørserne har åbent på hverdage mellem 09.00 og 20.00.

Mange af værdipapirerne som er noteret i Tyskland handles på samtlige børser. Du skal derfor vælge hvilken børs du vil handle på når du afgiver en ordre. Du kan i princippet købe aktier på en børs og sælge dem med det samme på en anden. På de tyske børser er der altid 0,01 euro i tick-size for aktier og handelsposten for aktier er generelt en (1).

Tyske værdipapirer handles normalt i euro. Du vælger selv hvornår du vil veksle da du som standard har valutakonti hos Nordnet. Ønsker du automatisk veksling kan du lukke dine valutakonti. Se mere information om dine valutakonti ved at klikke på fanebladet Depot og vælge Valutaveksling.

Mere information om hvordan du handler, finder du på www.deutsche-boerse.deexternal link, opens in new window.

Handel på NasdaqOMX-Børserne i København, Stockholm og Helsinki

Københavns Fondsbørs, Stockholmsbørsen og Helsinki Børs indgår alle i Nasdaq OMX -koncernen.

Åbningsauktion
Åbningsauktionen begynder alle børsdage kl. 08.45 og slutter kl. 09.00. I åbningsauktionen når man frem til den kurs, hvor flest købere og sælgere mødes, og du vil i åbningsauktionen kunne se en ligevægtspris.

Der kan afgives ordrer i åbningsauktionen, men de vil først blive handlet kl. 09:00:00 - 09:00:05. Dette sker samtidigt for samtlige aktier. Kontinuerlig handel starter altså kl. 09.00 på Københavns Fondsbørs, Stockholmsbørsen og Helsinki Børs.

Kontinuerlig handel
Med kontinuerlig handel menes, at der pågår almindelig handel på børsen. Kontinuerlig handel pågår mellem 09.00 og 16.55 på Københavns Fondsbørs.

Lukkeauktion
Lukkeauktionen starter kl. 16.55 på Københavns Fondsbørs og afsluttes kl. 16:59:30. På Stockholmsbørsen og Helsinki Børs starter den 17.25 og afsluttes 17.29:30. Lukkeauktionen er en åben auktion, hvilket vil sige, at i lukkeauktionen når man frem til den kurs, hvor flest købere og sælgere mødes, og du vil i lukkeauktionen, i ordredybden, kunne se en ligevægtspris.

Fra 16.59:30-17.00 gennemføres lukkecallen på Københavns Fondsbørs for samtlige papirer samtidigt. Lukkecallen for Stockholmsbørsen og Helsinki Børs gennemføres mellem 17.29:30 og 17.30 for samtlige papirer samtidigt.

Nordisk intradags-auktion
Intradags-auktionen er en daglig auktion på de mindre nordiske børser, og som foregår kl. 13.30 alle børsdage, og følger de eksisterende vilkår for åbne- og lukkeauktion.  
En planlagt intradags-auktion har til formål at øge interessen for aktier med lav likviditet, for derved at indsnævre forskellen mellem købs- og salgspriser, og opnå bedre priser. Jo bedre likviditet der er I en aktie, des større sikkerhed har investorerne for at kunne købe og sælge på det tidspunkt de ønsker, og til en kurs med et så lille spread imellem købs og salgs pris som muligt.

Dette gælder for Nasdaq børserne:

 • Denmark: Mid Cap shares, Small Cap shares, First North
 • Finland: Mid Cap shares, Small Cap shares, First North
 • Sweden: Small Cap shares

Handel på Nordic Growth Market

Nordic Growth Market (NGM) er en autoriseret nordisk børs for vækstselskaber. Nordic Growth Market tilbyder notering og aktiehandel på listerne NGM Official og NGM Equity samt derivathandel på Nordic Derivatives Exchange (NDX).

Handlen på NGM er åben på hverdage mellem 09.00 og 17.30. Dagen indledes med en såkaldt skjult åbningscall, derefter fortsætter handlen til markedet lukker. Åbningskursen sættes til den kurs hvor flest finansielle instrumenter vil blive handlet. Handel gennemføres i NGM's elektroniske system, Tellus. Da ordre og handelsrapportering er automatiseret, er det meget vigtigt at korrekt symbol angives ved ordreafgivelse. Den længste gyldighedsperiode for en ordre på NGM er 30 bankdage.

Handel på Oslo Børs

Handel på Oslo Børs sker normalt fra kl 9.00 til kl 16.25.
Se Oslo Børs hjemmeside www.ose.noexternal link, opens in new window for mere information om børsregler for markedet.

Handelspladser, som Nordnet hovedsagelig bruger til udførelse af ordrer

Nedenfor følger en liste over de handelspladser, som Nordnet p.t. hovedsagelig bruger til udførelse af ordrer.

I de tilfælde, hvor Nordnet ikke deltager direkte i handelen (f.eks. handelspladser uden for EU), gennemfører Nordnet sådanne transaktioner ved at videreekspedere ordren til en modpart, som har direkte adgang til disse handelspladser, i overensstemmelse med Nordnets til enhver tid gældende Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer.

Nordnet evaluerer og opdaterer regelmæssigt, hvilke handelspladser der skal bruges til udførelse af ordrer.

Handelspladser:

 • Deutsche Börse-Xetra og andre tyske børssale
 • Nordic Growth Market NGM
 • OMX Nordic Exchange Stockholm
 • OMX Nordic Exchange Copenhagen
 • OMX Nordic Exchange Helsinki
 • Oslo Stock Exchange
 • Spotlight Stock Market (Tidligere Aktietorget)
 • First North

Mere om

Handel70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.