Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Skat

Enklere at selvangive

Her finder du information om skat, som kan gøre det enklere for dig at selvangive dine gevinster og tab ved aktieinvesteringer.

Nordnet indberetter fra og med 1. januar 2010 automatisk SKAT i Danmark på samme måde som danske banker. Det betyder, at følgende vil blive indberettet:

 • Din beholdning af danske og udenlandske værdipapirer per 31.12. 2009
 • Alle dine køb og salg foretaget via Nordnet fra 1. jan. 2010 og fremover

Indberetningen sikrer dig kun retten til fradrag for tab for danske værdipapirer. Det betyder med andre ord ikke, at SKAT automatisk på dine vegne registrerer, hvor meget du har tjent eller tabt. Det skal du stadig selv oplyse SKAT om.

Dette skal du selv gøre
Præcis som i en almindelig dansk bank, skal du også hos Nordnet selv opgive, hvor meget du har tjent eller tabt på dine investeringer og din opsparing. Det er nødvendigt for at SKAT skal kunne beregne, hvor meget du skal betale eller have i fradrag.

For at gøre det så enkelt som muligt for dig, får du hos os en årsopgørelse og en realisationsoversigt. De giver dig alt det du behøver for at kunne udfylde din selvangivelse.

Ansvar for korrekt indberetning hviler på dig
Uanset om du beregner dit resultat selv eller bruger funktionerne hos Nordnet, skal det dog understreges, at du selv bærer ansvaret for, at det, du rapporterer på din selvangivelse, er korrekt. Rapporterer du forkerte oplysninger, vil du med andre ord selv blive draget til ansvar.

Har du spørgsmål til beskatning af aktier, bedes du kontakte SKAT direkte på telefon 72 22 18 18 eller ved personlig henvendelse til dit nærmeste skattecenter.

Årsopgørelse fra Nordnet

Du finder årsopgørelsen for foregående kalenderår ved at logge ind på dit depot, og klikke på Depot, og vælge Årsopgørelse og Realisation. Herfra kan du åbne årsopgørelsen, udskrive den eller gemme den på din computer.

Årsopgørelsen indeholder: kontantsaldi, værdipapirbeholdninger, transaktioner, renteudgifter og renteindtægter samt udbytte. Når du skal beregne dine gevinster/tab, kan du bruge Realisationsoversigt.

Her følger en kort beskrivelse af indholdet i årsopgørelsen:

SALDO 31-12- 20XX
Her vises dine saldi i kontanter ultimo det foregående år. På respektive valutakonto i SEK, NOK, EUR, USD eller CAD vises en saldo for hver valuta. Har du valgt at afslutte dine valutakonti, opgives kun saldo i DKK.
Renteudgifter (debetrente) og renteindtægter (kreditrente), i respektive valuta, finder du også under i dette afsnit.

UDBYTTER
Her ser du oversigter over de udbytter du har modtaget i løbet af det forgående år, både for danske og udenlandske værdipapirer. Udbytte vises i DKK. Vær opmærksom på at værdipapircentralen i Danmark altid tilbageholder udbytteskat ved udbetaling af udbytte og samtidigt indberetter dette til SKAT. Når et udenlandsk selskab udbetaler udbytte, er der ofte indeholdt en udbytteskat til det land, hvor selskabet hører hjemme. I sådanne tilfælde vil den udbytteskat, som er betalt til dette land, dog kunne modregnes i den danske udbytteskat.
Det angives også her, hvor meget du har betalt i skat af danske og udenlandske udbytter, som er trukket fra dit depot i løbet af det foregående år.

BEHOLDNING AF VÆRDIPAPIRER
Her ser du din beholdning af værdipapirer pr. 31. december det foregående år. Kurserne er slutkurserne fra årets sidste handelsdag. Beholdningen er i oversigten opdelt i efter marked, f.eks. Danmark eller Tyskland.

FONDBEHOLDNING
Hvis du har en beholdning af børsnoterede svenske fonde som XACT BULL, XACT BEAR m.fl. på årets sidste handelsdag, vil disse blive vist her.

REALISERET GEVINST/TAB FONDE
Har du i løbet af det foregående år solgt børsnoterede svenske fonde, vises eventuel gevinst eller tab her, og vil automatisk blive indberettet til de svenske skattemyndigheder.

VÆRDIPAPIRTRANSAKTIONER
Her finder du alle dine værdipapirtransaktioner, det vil sige alle dine køb og salg i løbet af det foregående år. Benytter du Realisationsoversigten som beregner dine gevinster/tab for det foregående år, kan du kontrollere dine salg fra Årsopgørelsen med dine salg i Realisationsoversigten.

TOTAL TRANSAKTIONSOPGØRELSE
Her ser du samtlige kontobevægelser/transaktioner på dit depot i løbet af det foregående år. Dette inkluderer alle dine værdipapirtransaktioner (køb og salg), udbytter, renter, indbetalinger, udbetalinger osv.

Beskatning af udbytte på norske aktier

Fra d. 1 januar 2019 øger det Norske Skattevæsen Skatteetaten dokumentationskravene ved udlodning. Den tilbageholdte udbytteskat hæves til 25% fra de nuværende 15%.

De norske myndigheder har således ikke ændret i lovgivningen, men i proceduren.

Tilbagesøgning af udbytteskat

Bemærk, at du ikke kan tilbagesøge differencen i pensionsmidler.

Du kan årligt tilbagesøge differencen på 10% i frie midler.

Dette gør du ved at sende de norske skattemyndigheder følgende dokumenter:

Se gerne guide fra det norske skattevæsen her

Dette fremsendes til:

Central Office – Foreign Tax Affairs

P.O. Box 8031

N-4068 Stavanger

Norway

Guide til blanketten ”Application for refund of Norwegian withholding tax”

Blanketten skal udfyldes og underskrives af dig.

 • I Punkt 1 giver du din personlige information, og du markerer boksen v. ”Double Taxation Treaty” og skriver ’Denmark’
 • I Punkt 2 oplyser du om de udlodninger, der er tilbageholdt udbytteskat på.

OBS: I kolonnen yderst til venstre ”Norwegian Central Securities Depository account no.” skriver du “Nordnet Nominee.”

 • Punkt 3 skal ikke udfyldes.
 • Punkt 4 angives konto oplysninger det norske skattevæsen kan tilbagebetale til.
 • Punkt 5 udfyldes ikke, i stedet vedlægges en underskrevet Hjemstedserklæring, 02.042 som du kan anskaffe dig her

OBS Nordnet kan ikke modtage difference indbetalingen fra Skatteetaten.

Undlad venligst at anføre dine Nordnet-kontooplysninger på Pkt. 4 ’Payment Details’.

Realisationsoversigt fra Nordnet

Realisationsoversigten viser gevinst/tab for dine realisationer (salg), samt en detaljeret oversigt over alle realisationer i alle værdipapirer. Det er vigtigt at du kontrollerer alle oplysninger i realisationsoversigten før indberetning til SKAT. Gennemsnitsmetoden er anvendt til samtlige opgørelser af avancer ved realiseringer uanset ejertid og beholdningens størrelse pr. 31.12.
Bemærk at oversigten fra 2009 og frem opdateres løbende.
Du finder Realisationsoversigten ved at logge ind, klikke på Depot og vælge Årsopgørelse og Realisation.

Realisationsoversigten fra Nordnet indeholder 4 dele:

 • Resultatsiden viser en sammenstilling af gevinster og tab for alle realiseringer (salg) i løbet af året
 • Realisationssiden viser gevinst eller tab pr. værdipapir for alle realiseringer
 • Ændringssiden viser alle transaktioner som du selv har ændret, tilføjet eller slettet fra realisationsberegningen
 • Afgifter viser alle dine afgifter for dit depot samt omkostninger for dine gennemførte handler

RESULTATSIDE
Under resultatsiden ser du en sammenstilling af gevinster og tab for alle årets realiseringer(salg). Først vises en samlet oversigt, derefter en opdeling med danske og øvrige værdipapirer. Ved at klikke på værdipapirnavnet går du direkte til transaktionerne i værdipapiret.

REALISATIONSSIDE
Realisationssiden viser alle dine realisationer opgjort med anskaffelsesværdi og realisationsvederlag. Du ser derfor gevinsten eller tabet for alle dine realisationer. Her kan du også se ældre transaktioner, som tilhører årets realisationer. Fra realisationssiden kan du også ændre eller slette dine transaktioner. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis du skal angive anskaffelseskurser på værdipapirer, som du har overført fra en anden bank. Alle ændringer, som du gør i dine transaktioner, finder du på Ændringssiden.

ÆNDRINGSSIDE
Under Ændrede transaktioner ser du alle transaktioner som du selv har ændret, tilføjet eller slettet fra realisationsberegningen. Herfra kan du også tilbagestille dine ændrede transaktioner til udgangspunktet.

AFGIFTER
Siden viser alle dine afgifter for dit depot samt omkostninger for dine gennemførte handler. Vær opmærksom på, at dine kurtageomkostninger er indeholdt i det totale beløb "Gevinst/tab alle realisationer". Du skal derfor ikke bruge disse handelsomkostninger på Afgiftssiden til din selvangivelse. Alle afgifter som vises på afgiftssiden er hentet fra din depotoversigt – Transaktioner & Notaer.

Du finder også en oversigt over totale omkostninger i løbet af året. Omkostninger i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner.

Indberetning til SKAT

Nordnet rapporterer følgende til SKAT:

 • Alle køb og salg foretaget via Nordnet
 • Alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer
 • Dine renteindtægter og –udgifter
 • Din beholdning af udenlandske værdipapirer per 31. december

VP SECURITIES rapporterer følgende til SKAT om dit engagement hos Nordnet

 • Din beholdning af danske værdipapirer per 31. december
 • Alle udbytter af danske værdipapirer

Indberetningen foregår i overensstemmelse med gældende regler for skattefradrag. Bemærk, at du trods ovenstående indberetninger fra Nordnet og VP SECURITIES selv har ansvar for at angive gevinster eller tab til SKAT i forbindelse med selvangivelsen, for at din skat kan blive korrekt beregnet.

Du finder mere information om, hvordan du gør på www.skat.dkexternal link, opens in new window

Bosat og eller skattepligtig i udlandet

Er du bosat og/eller skattepligtig i udlandet, så skal du oplyse dit TIN-nummer (Tax Identification Number) til Nordnet, så vi kan registrere din udenlandske skattepligt. TIN-nummeret er et skatteregistreringsnummer for kunder, der er bosiddende og/eller skattepligtige i udlandet.

Hvis du er i tvivl om, hvad dit TIN-nummer er, så kontakt skattemyndighederne i det land, du er bosiddende og/eller skattepligtig i.

Aktieavancebeskatningsloven

I følge aktieavancebeskatningsloven skal du altid betale skat af din gevinst, når du sælger almindelige aktier (både børsnoterede og unoterede aktier). Der findes dog nogle få undtagelser, og vi anbefaler at du læser mere om dette på SKATs hjemmeside, www.skat.dkexternal link, opens in new window

Skattereform 2009
Skattereformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2010, har medført visse ændringer for beskatning af aktieindkomst.

Skattesatser
Der vil fra 2010 kun være to skattetrin:
Trin 1. Aktieindkomst under 48.300 DKK beskattes med 28 procent. I 2012 falder den laveste sats til 27 procent.
Trin 2. Aktieindkomst over 48.300 DKK beskattes med 42 procent.
Grænserne er pr. person, det dobbelte gælder for ægtefæller.

Til aktieindkomst regnes indkomst fra aktier - både udbytte og realiserede aktiegevinster. Udbytte fra ApS-selskaber og udbytte fra aktiebaserade investeringsforeningsbeviser regnes også til aktieindkomst.
Ved eventuelle tab gives der fradrag i aktieindkomsten, når man realiserer tab på børsnoterede aktier. Hvis den samlede aktieindkomst er negativ, overføres tabet til modregning i fremtidige gevinster uden tidsgrænse. Ved unoterede aktier kan realiseret negativ aktieindkomst (tab) fradrages i anden skat med skatteværdien af tabet.
For mere information kontakt venligst SKAT på tlf: 72 22 18 18.

Overgangsregler for aktier købt før 1. januar 2006
Se venligst SKATs hjemmeside for at få mere information om de specielle overgangsregler som gælder vedrørende aktier købt før 1. januar 2006. Vær opmærksom på, at Nordnets realisationsoversigt ikke tager hensyn til overgangsreglerne, og at gennemsnitsmetoden er anvendt til samtlige opgørelser af avancer ved realiseringer, uanset ejertid og beholdning pr. årets sidste handelsdag.
Læs mere om beskatning af værdipapirer købt før 1. januar 2006 på SKATs hjemmesideexternal link, opens in new window

Afregningsnotaer og transaktioner

Informationen, som du finder i din årsopgørelse og realisationsoversigt hos Nordnet, er baseret på dine afregningsnotaer og dine transaktioner. Anvender du Nordnets realisationsoversigt i forbindelse med indberetning, er det vigtigt, at du kontrollerer samtlige realisationer mod afregningsnotaer eller transaktionslisten, da dette kun er vejledende. Alle dine handler foretaget via Nordnet finder du under fanebladet Depot – Transaktioner og notaer. Såvel afregningsnotaer som udskrift af transaktionslisten kan vedlægges selvangivelsen.

Afregningsnotaer
En afregningsnota er en kvittering på køb/salg af værdipapirer. Under Depot/ Transaktioner og notaer finder du alle dine afregningsnotaer for alle dine handler hos Nordnet.
I listeboksen på toppen af listen kan du vælge hvilken tidsperiode du vil se dine afregningsnotaer for. Hvis du har mange afregningsnotaer, kan disse fordele sig over flere sider. Nederst i højre hjørne klikker du på Næste for at se næste side i listen.

Transaktioner
En transaktion er en bevægelse på din depotkonto. Det kan være indbetaling, udbetaling, køb, salg, rente, afgifter m.m. Her finder du også alle dine handler hos Nordnet.
Du kan filtrere dine transaktioner på tidsperiode og type. Du kan fx vælge at se alle dine handler i Vestas i 2014.

Mere om

Skat70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.