Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Værdipapirer

Hvad er en option?

En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ikke en pligt, til på et fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris. For denne ret betaler køberen en optionspræmie til sælgeren. Sælgeren er til enhver tid forpligtet til at opfylde ejerens krav. At købe optioner kræver mindre kapital end at købe modsvarende antal aktier.

Hvilke aftaler kræves for at kunne handle derivater?

For at kunne handle derivater skal du have en derivathandelsaftale. Blanketten henter du herexternal link, opens in new window.

  • Print blanketten ud
  • Udfyld og underskriv blanketten
  • Send originalen til os med posten

Du bør læse Nordnets udvidede information om derivathandel, som du finder herexternal link, opens in new window.

Bemærk: Du skal tage en videnstest for at handle med optioner, og for at gennemføre testen skal du være logget ind på nordnet.dk. Du finder testen på det nye Nordnet under Profil > Min Profil > Videnstest > Standardiserede optioner og terminer.

Vil du også have mulighed for selv at udstede derivater, skal du foruden derivathandelsaftalen også have en godkendt belåningsaftale tilknyttet dit depot. Du finder blanketten herexternal link, opens in new window.

Hvorfor investere i optioner?

Aktieoptioner er et effektivt instrument til at øge afkastet eller reducere risiko. Uanset om du tror, at aktiekursen skal gå op, ned eller stå stille, kan du tjene penge.

Aktieoptioner kan endda være et alternativ til at købe aktier, eftersom en investering i aktieoptionen kræver mindre kapital end et tilsvarende aktiekøb. En lille kursstigning i aktien kan mangedoble optionens værdi, og dit afkast kan blive meget stort.

Aktieoptioner kan også beskytte mod kursfald. Også i dette tilfælde skal du bare investere en lille del af din kapital. Du risikerer mindre og får en god beskyttelse, hvis kurserne falder.

Hvad er købs- og salgsoptioner?

Købsoptioner er købsretter, der giver ejeren ret til at købe et værdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Salgsoptioner er salgsretter, der giver ejeren ret til at sælge et værdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.

Hvordan handler man optioner?

Handlen med danske optioner er normalt åben mellem kl. 9.00 og 16.50. Som kunde hos Nordnet kan du købe (indehave) og sælge (udstede) købs- og salgsoptioner (call- og putoptioner) på udvalgte aktier eller OMXC20-indekset. Du kan også handle futures på OMXC20-indekset. For at handle optioner og futures skal du først tegne en aftale (Derivataftale) gennem Nordnet og være fortrolig med, hvordan handel med optioner og futures fungerer. Handlen starter direkte med kontinuerlig handel.

Ordreafgivelse
Ordrer skal afgives som limiteret dagsordre. Ordrestørrelsen er maksimeret til 500 kontrakter for ordrer via internettet. Laveste salgskurs, som er tilladt via internettet, er 0,05 kr. Vi hjælper gerne til med at manuelt formidle optionshandler større end 50 kontrakter og kombinationshandler uden ekstra omkostning.

Blok-Single marked
For hver instrument (options-/futuresserie) findes en ordrebog oprettet for blokordrer og singleordrer. På blokordremarkedet er en handelspost 10 optioner og på singlemarkedet 1 option. Aktieoptioner handles normalt på blokordremarkedet og OMXC20-optioner handles i singlemarkedet. For handel i singlemarkedet bedes du kontakte Nordnets mæglere. Som kunde hos Nordnet handler du, hvor likviditeten er størst, dvs. Blokordremarkedet for aktieoptioner og singlemarkedet for OMXC20-optioner.

Udnyttelse
Udnyttelse af en aktieoptionskontrakt indebærer leverance af underliggende aktie mod betaling svarende til aftalekursen. En aktieoption går til standardudnyttelse på udløbsdagen, hvis den er mere end 1 % "in-the-money" i forhold til gennemsnitskursen i den relevante aktie frem til og med eftermiddagscallen på udløbsdagen.

Standardudnyttelse er en service som Stockholmsbørsen har, så du som kunde er sikker på at få udnyttet optioner med indre værdi. Du har dog selv mulighed for at udnytte kontrakter, som ikke bliver standardudnyttet eller at afstå fra at udnytte kontrakter, som ellers vil blive standardudnyttet.

Ordrer om udnyttelse skal afgives per telefon til Nordnets mæglere senest 15 minutter efter, at handlen er lukket i optionskontrakten for dagen. Hvis du har positioner i optionskontrakten på udløbsdagen, og du ikke har dækning til at indfri optionskontrakten, skal du meddele Nordnets mæglere, hvad du ønsker at gøre med din position senest 4 timer før, markedet lukker. Hvis du ikke kontakter Nordnet før dette tidspunkt, kan Nordnet lukke din position.

Udløbsdag
Udløbsdagen for aktieoptioner er den 3. fredag i månederne marts, juni, september og december. Hvis denne dag ikke er en bankdag, bliver udløbsdagen nærmeste foregående bankdag. For optioner i OMXC20-futures og futures i OMXC20-indeks er udløbsdagen den 3. fredag i udløbsmåneden.

Fejlagtige handler
Hvis du som kunde skulle få en handel gennemført til en urimelig pris, skal du hurtigst muligt kontakte Nordnets mæglere for at annullere handlen.

Ifølge Stockholmsbørsens (som rent teknisk står for handlen med danske optioner) regler, kan handler annulleres, hvis de er handlet til en fejlagtig pris, og handlen er reklameret til Stockholmsbørsen inden for 10 minutter.

Efter 10 minutter eller senest 30 minutter efter lukning samme dag findes der mulighed for at få en fejlagtig handel korrigeret til en "rimelig" pris.

Hvilke aktier kan der handles optioner i?

Hos Nordnet kan du købe såvel danske, svenske som norske optioner. Danske optioner handles gennem Stockholmsbørsen, og du kan handle optioner i følgende danske aktier: Carlsberg B (CAR), Danske Bank (DDB), GN Store Nord (GNOR), Group 4 Securicor (GR4SEC), Lundbeck (LUN), Novo Nordisk B (NVO), Novozymes B (NZYM), A.P. Møller - Maersk B (MAERSK), Sydbank (SYDB),Trygvesta (TRYG) og Vestas Wind Systems (VWS).

Ved derivathandel betales kurtage til Nordnet og clearingafgifter til Stockholmsbørsen. Se prislisten for fuldstændig prisinformation.

Bør jeg limitere?

Da kursspændet på danske optioner ofte er ganske stort, anbefaler Nordnet, at du altid limiterer dine ordrer. Du kan f.eks. forsøge at købe eller sælge til en pris, som ligger midt i kursspændet.

Vil du være helt sikker på at få handlet, gælder dog det samme som med aktiehandel direkte på børsen, at du køber til salgsprisen og sælger til købsprisen. Er der ingen kurser, er der et meget stort kursspænd, eller er du ikke helt sikker på, at kursen er korrekt, bør du ringe til Nordnets mæglere, før du afgiver en ordre.

Hvilke kontraktstyper og kontraktsstørrelser tilbydes?

Standardiserede aktieoptioner, som handles på Stockholmsbørsen, er af typen amerikanske optioner. Det indebærer, at optionen kan udnyttes når som helst inden udløbsdagen. Standardiserede OMXC20-optioner er af typen europæiske optioner. De kan kun udnyttes på selve udløbsdagen gennem kontantafregning mod "slutindeks" på OMXC20.

Hver kontrakt er normalt baseret på 100 aktier i det underliggende aktiv. Undtaget herfra er optioner på A.P. Møller-Mærsk B (MAERSK), hvor kontraktstørrelsen er én (1) aktie. Dette indebærer at den underliggende værdi for en handelspost (10 optioner) med aftalekursen 150 kr. er 10x100x150=150.000 kr. Den underliggende værdi for OMXC20-optioner er OMXC20-indeks med en multipel på 100. Den underliggende værdi for 1 handelspost (1 option) med aftalekursen 370 er 1x100x370=37000 kr. Den store underliggende værdi i forhold til optionens præmie (pris) er en del af forklaringen til den hævestangseffekt/risiko, som handel med optioner medfører. Optioner, der i betegnelsen afsluttes med tillæg at et X, Y eller Z, kan have en afvigende kontraktsstørrelse. Prisen for en optionskontrakt er præmien gange kontraktsstørrelsen.

Hvad betyder optionsbetegnelsen?

Betegnelsen på en option afspejler den underliggende aktie, aftalekursen og om det er en købs- eller salgsoption. En option kan eksempelvis betegnes som MAERSK9I70000. MAERSK angiver, at det er en option med Maersk B som underliggende aktie. 9 angiver, at det er 2009, som er udløbsåret, og I at det er en købsoption med udløbsmåned i september. 70000 er aftalekursen. I beskriver således både typen af option samt udløbsmåneden.

Månedsbetegnelser
Udløbsmåned Købsoption (call) Salgsoption (put)
JanuarAM
FebruarBN
Marts CO
AprilDP
Maj EQ
JuniFR
JuliGS
AugustHT
SeptemberIU
OktoberJV
NovemberK W
DecemberLX

Hvad er prisintervallet (ticksize)?

Kursen på en ordre kan afgives med forskelligt antal decimaler afhængig af præmiens størrelse i et instrument. Nedenstående tabel viser mindste decimalstørrelse (ticksize) som kan angives ved ordreafgivelse indenfor respektive interval.

Optioner på danske aktier og OMXC20-futures
0,00 < præmie < 0,10: Ticksize er 0,01
0,10 < præmie < 4,00: Ticksize er 0,05
4,00 < præmie: Ticksize er 0,25.

Er optionshandel forbundet med risici?

Al handel med værdipapirer er forbundet med såvel risici som muligheder. Risikoen ved at eje aktier er naturligvis, at aktiekursen ikke udvikles som forventet, eller at virksomheden går konkurs.

Denne risiko kan man vælge at sælge til andre på optionsmarkedet. Dette er således et marked for omfordeling af allerede eksisterende risici - risici som er indbygget i markedet. Optioner bidrager til at fordele risici til de aktører, som for tiden vil og kan bære dem. Handel med optioner er dog forbundet med en vis risiko.

Svingningerne i pris er større for optioner end for de underliggende instrumenter. Dermed kan handel med optioner føre til større gevinster end almindelig aktiehandel, men også til større tab sammenlignet med tabet på det underliggende instrument. Det er derfor meget vigtigt, at du som kunde holder øje med dine positioner, så du hurtigt kan agere, hvis derivatinstrumentet skulle udvikle sig ufordelagtigt.

Hvad er en future?

En future eller en futureskontrakt er en aftale mellem to parter om at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris på et fast fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at henholdsvis købe og sælge det underliggende aktiv på dette tidspunkt.

Selve overdragelsen af det underliggende aktiv sker først på det fastsatte tidspunkt i fremtiden.

Nordnet tilbyder for tiden kun handel med futures på OMXC20-indekset, OMX-indekset og OBX-indekset. Det er altså ikke muligt at handle med aktiefutures.

Hvad er prisintervallet for futures (ticksize)?

0,00 < futureskurs < 0,10: Ticksize er 0,01
0,10 < futureskurs: Ticksize er 0,05

Er handel med futures forbundet med risici?

Al handel med værdipapirer er forbundet med såvel risici som muligheder.

Risikoen ved at eje aktier er naturligvis, at aktiekursen ikke udvikles som forventet, eller at virksomheden går konkurs. Handel med futures baseret på indeks vil også medføre tab, hvis udviklingen i indekset ikke går som forventet.

Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.