Handel med optioner

Op

Del:

En mulighed for at afdække risiko

Med optioner har du mulighed for at tjene penge, uanset om markedet stiger, falder eller er uændret.

Du kan også både øge og mindske din risiko - det afhænger helt af, hvilken strategi, som du vælger. Optioner er dog egnede til at afdække uønsket risiko.

Hos Nordnet kan du handle optioner og indeksfutures online på børserne i Danmark, Norge og Sverige til meget lave priser.

Hvordan udvikler kursen sig?

Bestem din fremtidige købs- eller salgskurs

Bestem din fremtidige købs- eller salgskurs

Beskyt din portefølje

Beskyt din portefølje

Få højere afkast i et stillestående marked

Få højere afkast i et stillestående marked

Ansøg om en optionsaftale

Ansøg om en optionsaftale

Det er vigtigt at understrege, at derivathandel er forbundet med såvel muligheder som risiko. Handel med optioner og futures kræver viden om derivater samt fortrolighed med, hvordan handlen fungerer. Du bør læse følgende informationen om derivathandel, inden du investerer i derivater:

Information om handel med derivateropens in new window


For at du kan handle derivater, skal du underskrive en Derivataftale.

Vil du handle med futures eller kunne sælge (udstede) optioner, skal du samtidigt have en aktiekredit.

Ansøg om en aktiekredit

Få svar på dine spørgsmål om optioner her

Læs mere
Luk
 • Hvad er en option?

En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ikke en pligt, til på et fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris. For denne ret betaler køberen en optionspræmie til sælgeren. Sælgeren er til enhver tid forpligtet til at opfylde ejerens krav. At købe optioner kræver mindre kapital end at købe modsvarende antal aktier.

 • Hvorfor investere i optioner?

Aktieoptioner er et effektivt instrument til at øge afkastet eller reducere risiko. Uanset om du tror, at aktiekursen skal gå op, ned eller stå stille kan du tjene penge.
Aktieoptioner kan endda være et alternativ til at købe aktier eftersom en investering i aktieoptionen kræver mindre kapital end et tilsvarende aktiekøb. En lille kursstigning i aktien kan mangedoble optionens værdi, og dit afkast kan blive meget stort. Aktieoptioner kan også beskytte mod kursfald. Også i dette tilfælde skal du bare investere en lille del af din kapital. Du risikerer mindre og får en god beskyttelse, hvis kurserne falder.

 • Hvad er købs- og salgsoptioner?

Købsoptioner er købsretter der giver ejeren ret til at købe et værdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Salgsoptioner er salgsretter der giver ejeren ret til i at sælge et værdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.

 • Hvilke aftaler kræves for at kunne handle derivater?

For at kunne handle derivater skal du have en derivathandelsaftale. Blanketten henter du heropens in new window. Skriv blanketten ud, udfyld den, skriv under og send originalen til os. Dertil bør du læse Nordnets udvidede information om derivathandel som du finder heropens in new window.

Vil du også have mulighed for selv at udstede derivater, skal du foruden derivathandelsaftalen også have en godkendt belåningsaftale tilknyttet dit depot. Du finder blanketten heropens in new window.

 • Hvilke aktier kan der handles optioner i?

Hos Nordnet kan du købe såvel danske, svenske som norske optioner. Danske optioner handles gennem Stockholmsbørsen, og du kan handle optioner i følgende danske aktier: Carlsberg B (CAR), Danske Bank (DDB), Danisco (DCO), GN Store Nord (GNOR), Group 4 Securicor (GR4SEC), Lundbeck (LUN), Novo Nordisk B (NVO), Novozymes B (NZYM), A.P. Møller - Maersk B (MAERSK), Sydbank (SYDB), D/S Torm (TORM), Trygvesta (TRYG) og Vestas Wind Systems (VWS).
Ved derivathandel betales kurtage til Nordnet og clearingafgifter til Stockholmsbørsen. Se prislisten for fuldstændig prisinformation.

 • Bør jeg limitere?

Da kursspændet på danske optioner ofte er ganske stort, anbefaler Nordnet at du altid limiterer dine ordrer. Du kan f.eks. forsøge at købe eller sælge til en pris som ligger midt i kursspændet. Vil du være helt sikker på at få handlet, gælder dog det samme som med aktiehandel direkte på børsen - at du køber til salgsprisen og sælger til købsprisen. Er der ingen kurser, er der et meget stort kursspænd eller er du ikke helt sikker på at kursen er korrekt, bør du ringe til Nordnets mæglere før du afgiver en ordre.

 • Hvilke kontraktstyper og kontraktsstørrelser tilbydes?

Standardiserede aktieoptioner som handles på Stockholmsbørsen, er af typen amerikanske optioner. Det indebærer at optionen kan udnyttes når som helst inden udløbsdagen. Standardiserede OMXC20-optioner er af typen europæiske optioner. De kan kun udnyttes på selve udløbsdagen gennem kontantafregning mod "slutindeks" på OMXC20.
Hver kontrakt er normalt baseret på 100 aktier i det underliggende aktiv. Undtaget herfra er optioner på A.P. Møller-Mærsk B (MAERSK), hvor kontraktstørrelsen er én (1) aktie. Dette indebærer at den underliggende værdi for en handelspost (10 optioner) med aftalekursen 150 kr. er 10x100x150=150.000 kr. Den underliggende værdi for OMXC20-optioner er OMXC20-indeks med en multipel på 100. Den underliggende værdi for 1 handelspost (1 option) med aftalekursen 370 er 1x100x370=37000 kr. Den store underliggende værdi i forhold til optionens præmie (pris) er en del af forklaringen til den hævestangseffekt/risiko som handel med optioner medfører. Optioner der i betegnelsen afsluttes med tillæg at et X, Y eller Z kan have en afvigende kontraktsstørrelse. Prisen for en optionskontrakt er præmien gange kontraktsstørrelsen.

 • Hvad er prisintervallet (ticksize)?

Afhængig af præmiens størrelse i et instrument, kan kursen på en ordre afgives med forskelligt antal decimaler. Nedenstående tabel viser mindste decimalstørrelse (ticksize) som kan angives ved ordreafgivelse indenfor respektive interval.

Optioner på danske aktier og OMXC20-futures
0,00 < præmie < 0,10: Ticksize er 0,01
0,10 < præmie < 4,00: Ticksize er 0,05
4,00 < præmie: Ticksize er 0,25.

 • Hvad er en future?

En future eller en futureskontrakt er en aftale mellem to parter om at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris på et fast fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger forpligter sig til at henholdsvis købe og sælge det underliggende aktiv på dette tidspunkt. Selve overdragelsen af det underliggende aktiv sker først på det fastsatte tidspunkt i fremtiden.
Nordnet tilbyder for tiden kun handel med futures på OMXC20-indekset, OMX-indekset og OBX-indekset. Det er altså ikke muligt at handle med aktiefutures.

 • Hvad er prisintervallet for futures (ticksize)?

0,00 < futureskurs < 0,10: Ticksize er 0,01
0,10 < futureskurs: Ticksize er 0,05


Sådan handler du optioner

Læs mere
Luk
 • Hvordan handler man optioner?

Handlen med danske optioner er normalt åben mellem kl. 9.00 og 16.50. Som kunde hos Nordnet kan du købe (indehave) og sælge (udstede) købs- og salgsoptioner (call- og putoptioner) på udvalgte aktier eller OMXC20-indeks. Du kan også handle futures på OMXC20-indekset. For at handle optioner og futures skal du først gennem Nordnet tegne en aftale (Derivataftale) og være fortrolig med hvordan handel med optioner og futures fungerer. Handlen starter direkte med kontinuerlig handel.

 • Ordreafgivelse

Ordrestørrelsen er maksimeret til 500 kontrakter for ordrer via internettet. Vi hjælper gerne med at formidle optionsordrer, der er større end 500 kontrakter og kombinationsordrer uden ekstra omkostninger.

Ændringer af langtidsordrer, som sker, når markedet er lukket, gennemføres først, når markedet åbner. Det betyder, at der er risiko for, at handlen sker, inden en ændring er gennemført.

Udsteder man en købsoption, har man pligt til at sælge en aktie til en forudbestemt pris i en bestemt periode. Hvis du tror på et stagnerende marked, kan dette være en interessant strategi, da du kan få en indtægt på dine aktier, i perioder, hvor kursen ikke udvikler sig.     


 • Blok-Single marked

For hvert instrument (options-/futuresserie) findes en ordrebog oprettet for blokordrer og singleordrer. På blokordremarkedet er en handelspost 10 optioner og på singlemarkedet 1 option. Aktieoptioner handles normalt på blokordremarkedet og OMXC20-optioner handles i singlemarkedet. For handel i singlemarkedet bedes du kontakte Nordnets mæglere. Som kunde hos Nordnet handler du hvor likviditeten er størst, dvs. Blokordremarkedet for aktieoptioner og singlemarkedet for OMXC20-optioner.

 • Udnyttelse

Udnyttelse af en aktieoptionskontrakt indebærer leverance af underliggende aktie mod betaling svarende til aftalekursen. En aktieoption går til standardudnyttelse på udløbsdagen hvis den er mere end 1 % "in-the-money" i forhold til gennemsnitskursen i den relevante aktie frem til og med eftermiddagscallen på udløbsdagen. Standardudnyttelse er en service som Stockholmsbørsen har, så du som kunde er sikker på at få udnyttet optioner med indre værdi. Du har dog selv mulighed for at udnytte kontrakter som ikke bliver standardudnyttet eller at afstå fra at udnytte kontrakter som ellers vil blive standardudnyttet. Ordrer om udnyttelse skal afgives per telefon til Nordnets mæglere senest 15 minutter efter at handlen er lukket i optionskontrakten for dagen. Hvis du har positioner i optionskontrakten på udløbsdagen og du ikke har dækning til at indfri optionskontrakten, skal du meddele Nordnets mæglere hvad du ønsker at gøre med din position senest 4 timer før markedet lukker. Hvis du ikke kontakter Nordnet før dette tidspunkt, kan Nordnet lukke din position.

 • Udløbsdag

Udløbsdagen for aktieoptioner er den 3. fredag i månederne marts, juni, september og december. Hvis denne dag ikke er en bankdag bliver udløbsdagen nærmeste foregående bankdag. For optioner i OMXC20-futures og futures i OMXC20-indeks er udløbsdagen den 3. fredag i udløbsmåneden.

 • Fejlagtige handler

Hvis du som kunde skulle få en handel gennemført til en urimelig pris, skal du hurtigst muligt kontakte Nordnets mæglere for at annullere handlen. Ifølge OMX' regler, kan handler annulleres, hvis de er handlet til en fejlagtig pris og handlen er reklameret til dem inden for 10 minutter. Efter 10 minutter eller senest 30 minutter efter lukning samme dag er der mulighed for at få en fejlagtig handel korrigeret til en "rimelig" pris.


Hvad betyder optionsbetegnelsen?

Læs mere
Luk


Betegnelsen på en option afspejler den underliggende aktie, aftalekursen og om det er en købs- eller salgsoption.

En option kan eksempelvis betegnes som MAERSK9I70000. MAERSK angiver at det er en option med Maersk B som underliggende aktie. 9 angiver at det er 2009 som er udløbsåret og I at det er en købsoption med udløbsmåned i september. 70000 er aftalekursen. I beskriver således både hvilken type af option det er samt udløbsmåned.

Månedsbetegnelser: Udløbsmåned Købsoption (call) Salgsoption (put)

Hvad betyder optionsbetegnelsen?

Optioner og futures for begyndere

Læs mere
Luk

Optioner og futures - ikke så svært som du tror

For nybegynderen kan det til at begynde med virke kompliceret med optioner og futures. Men de er lette at handle med, og man lærer sig hurtigt grundprincipperne.

Lad os først studere de særlige egenskaber ved optioner og futures. På hvilken måde kan jeg som interesserer mig for aktiemarkedet udnytte optioner og futures?

Dette forklares lettest ved at se på hvilke instrumenter, en aktieinvestor tror vil stige, stå stille eller falde. Derved får man en opfattelse af, hvad optioner og futures kan tilføre. Hvad er fordelene og ulemperne ved de respektive instrumenter?

 • Positiv tro på markedet

Hvis man tror, en aktie vil stige i værdi, kan man tjene penge på dette på tre måder:
1. Købe aktien direkte på børsen.
2. Købe aktien på termin, dvs. lave en aftale i dag om betaling og leverance i fremtiden.
3. Købe en købsoption i den underliggende aktie; dvs. sikre sig rettigheden til at købe aktien i fremtiden.

 • Neutral tro på markedet

Hvis man tror, at aktiekursen kommer til at være uforandret, kan man kun tjene penge på den ved at udstede/sælge købs- og/eller salgsoptioner.

 • Negativ tro på markedet

Hvis man tror, at en aktie falder i værdi, kan man tjene penge på det på tre måder:
1. Sælge aktien direkte på børsen.
2. Sælge aktien på termin, dvs. lave en aftale i dag om betaling og leverance i fremtiden.
3. Købe en salgsoption i den underliggende aktie; dvs. sikre sig retten til at sælge aktien i fremtiden.

 • Optioner og futures som komplement

For den der investerer i aktier, er optioner og futures et værdifuldt komplement og nogle gange et alternativ til at købe aktierne direkte på børsen. At handle med optioner og futures kræver mere overvågning, fordi deres gyldighedstid er begrænset. Adgang til et options- og futuremarked, som fungerer godt, giver aktiesparerne mulighed for at håndtere risiko og tjene penge på at eje aktier i alle de forskellige markedsscenarier.


Læs om risici ved optionshandel

Læs mere
Luk


 • Er optionshandel forbundet med risici?

Al handel med værdipapirer er forbundet med såvel risici som muligheder. Risikoen ved at eje aktier er naturligvis at aktiekursen ikke udvikles som forventet eller at virksomheden går konkurs. Denne risiko kan man vælge at sælge til andre på optionsmarkedet. Dette er således et marked for omfordeling af allerede eksisterende risici - risici som er indbygget i markedet. Optioner bidrager til at fordele risici til de aktører som for tiden vil og kan bære dem. Handel med optioner er dog forenet med en vis risiko. Svingningerne i pris er større for optioner end for de underliggende instrumenter. Dermed kan handel med optioner føre til større gevinster end almindelig aktiehandel, men også til større tab sammenlignet med tabet på det underliggende instrument. Det er derfor meget vigtigt at du som kunde holder øje med dine positioner så du hurtigt kan agere hvis derivatinstrumentet skulle udvikle sig ufordelagtigt.

 • Er handel med futures forbundet med risici?

Al handel med værdipapirer er forbundet med såvel risici som muligheder. Risikoen ved at eje aktier er naturligvis, at aktiekursen ikke udvikles som forventet, eller at virksomheden går konkurs. Handel med futures baseret på indeks vil også medføre tab, hvis udviklingen i indekset ikke går som forventet.Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.