Spring til hovedindhold

Beskatning af aktier og andre værdipapirer.

Det er en god idé at have styr på skattereglerne, når du investerer. Så undgår du en pludselig uventet overraskelse. Men reglerne er desværre ikke altid nemme, når det gælder beskatning af investering. Her forsøger vi at gøre rede for de vigtigste ting for at klæde dig godt på til at forstå, hvordan dine investeringer bliver beskattet.

Vi rådgiver ikke om skat, og du bør altid holde dig opdateret på de gældende skatteregler for investeringer hos Skattestyrelsen. Vi hjælper dog gerne med inspiration og gode huskeregler.Kort fortalt: 

 • Nordnet indberetter som udgangspunkt alt til Skattestyrelsen. Der er dog enkelte undtagelser, fx for ikke-regulerede markeder.

 • Der er tre forskellige grupper, dit afkast kan blive beskattet under, når det gælder frie midler: Aktieindkomst (27/42%), kapitalindkomst (typisk fra 30-42%) og aktiesparekonto (17%).

 • Skatten skal enten betales efter realisationsprincippet (når du sælger) eller lagerprincippet (én gang om året). 

 • Investerer du pension, bliver dit afkast beskattet med 15,3% om året i form af lagerbeskatning. Denne skat kaldes ofte PAL-skat. 

 • Investerer du for børn, har de mulighed for at bruge deres personfradrag (frikort).Jeg investerer frie midler

Når du investerer frie midler, er der først og fremmest to ting, du skal forholde dig til: 

 1. 1

  Bliver dit afkast beskattet som aktie- eller kapitalindkomst? 

 2. 2

  Skal skattebetalingen foretages efter realisations- eller lagerprincippet?


Svaret på det afhænger af, hvad du investerer i.

💡 Frie midler

Frie midler er penge, du har tjent og betalt skat af. Med andre ord dem, du kan bruge nu og her, og som du investerer fra dit aktiedepot eller din aktiesparekonto. Modsætningen til frie midler er pensionsmidler.


Aktieindkomst eller kapitalindkomst?

Aktieindkomst og kapitalindkomst er to forskellige måder at kategorisere dine indtægter på din årsopgørelse. Aktieindkomst er, som navnet afslører, relateret specifikt til penge, du har tjent på aktier. Kapitalindkomst derimod er en større gruppe af indkomstformer som også omfatter eksempelvis renter på lån.

Disse investeringer bliver beskattet som aktieindkomst:

 • Aktier

 • Investeringsforeninger, som er aktiebaserede og betaler udbytte – dvs. er distribuerende

 • Investeringsforeninger, fonde og ETF’er, som står på Skattestyrelsens positivliste


Disse investeringer bliver beskattet som kapitalindkomst:

 • Udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger

 • Akkumulerende investeringsforeninger (hvis de ikke står på positivlisten)

 • Fonde (hvis de ikke står på positivlisten)

 • ETF'er (hvis de ikke står på positivlisten)

 • Obligationer


Du kan se, om en investeringsforening, fond eller ETF er distribuerende (betaler udbytte) eller akkumulerende (geninvesterer udbytte) under detaljer på den enkelte produktside.

💡 Skattesatser 

For aktieindkomst er skattesatsen afhængig af størrelsen på din årlige gevinst. For 2024 gælder følgende (2023-tal i parentes):

 • 27% i skat af afkast under 61.000 (58.900) kr. 

 • 42% i skat af afkast over 61.000 (58.900) kr.

Bemærk, at satsen for husstanden er dobbelt op, hvis du er gift.

For kapitalindkomst afhænger skattesatsen af din øvrige kapitalindkomst (fx renteindtægter og -udgifter). Skatteloftet for kapitalindkomst er 42%, og typisk ligger satsen fra 30% og op.

Du kan altid holde dig opdateret på gældende satser hos Skattestyrelsen.


Realisationsbeskatning eller lagerbeskatning?

Når du har fundet ud af, om afkastet på din investering bliver betragtet som aktieindkomst eller kapitalindkomst, er næste skridt at finde ud af, hvornår skatten skal betales. Her er der to muligheder: Realisationsprincippet eller lagerprincippet. 

Disse investeringer er beskattet efter realisationsprincippet:

 • Aktier

 • Investeringsforeninger som betaler udbytter (distributerende)


Disse investeringer er beskattet efter lagerprincippet:

 • ETF’er

 • Fonde (ikke børsnoterede), som fx Nordnets indeksfonde

 • Investeringsforeninger som geninvesterer udbytter (akkumulerende)


Ved realisationsprincippet beskattes du, når du realiserer et afkast. Det vil sige, når du sælger et værdipapir eller modtager udbytte. 

Skattebetalingen bliver ikke trukket på dit depot, når du sælger hos os. Men vi indberetter dit afkast til Skattestyrelsen. Selve skattebetalingen sker i forbindelse med din samlede årsopgørelse, når den kommer. Hvis du sælger aktier med tab, kan du modregne tabet i de gevinster, du har haft. Husk, at du altid kan opdatere din forskudsopgørelse, hvis du ikke vil vente til, at hele skatteåret er afsluttet.

💡 Eksempel på realisationsbeskatning

Du har købt Novo Nordisk-aktier tre gange, altså ved tre handler:

 • 100 stk. til kurs 525 = 52.500 kr.

 • 50 stk. til kurs 655 = 32.750 kr.

 • 150 stk. til kurs 610 = 91.500 kr.

Du vælger nu at sælge 100 stk. til kurs 675.

Først udregner Skattestyrelsen din gennemsnitlige anskaffelseskurs, som er lig med den samlede anskaffelsessum delt med antallet. Det giver en købspris på 176.750 kr. / 300 stk. = 589,17 kr. pr. aktie.

Herefter kan din gevinst beregnes. Det vil sige forskellen mellem salgskursen for antallet af solgte aktier og købskursen for antallet af solgte aktier: (100 stk. * 675 kr.) - (100 stk. * 589,17 kr.) = 8.583 kr. i gevinst.

Har du købt aktier før den 31. december 2005, kan der være gældende regler om skattefrie aktier, der derfor ikke indgår i gennemsnitsmetoden. Det kan du finde information om hos Skattestyrelsen.


Ved lagerprincippet skal du betale skat hvert år – uanset om du har solgt eller ej. Du bliver nemlig beskattet af det, du har “på lager”.

Ved udgangen af hvert år, bliver det opgjort, hvor meget værdien af dine investeringer er steget eller faldet i årets løb. Hvis afkastet er positivt for året, skal du betale skat af det. Hvis afkastet er negativt for året, får du et fradrag.

Både investeringer, der beskattes som kapital- og i nogle tilfælde aktieindkomst, kan blive beskattet efter lagerprincippet.

💡 Eksempel på lagerbeskatning

Du har investeret i en ETF ved én handel:

 • 1.000 stk. til kurs 100 = 100.000 kr.

Du har købt den 1. marts 2023, og du forventer at beholde din investering i nogle år. Frem mod den 31. december 2023 er kursen steget til 110 kr.

Selvom du ikke har solgt, vil afkastet blive beskattet af forskellen fra begyndelsen af året (eller ved køb) og frem til årsskiftet. Dine værdipapirer er nu 110.000 kr. værd, og du vil derfor skulle betale skat af 10.000 kr., hvilket vil fremgå af din årsopgørelse.

Falder din ETF i værdi det efterfølgende år, vil du kunne få fradrag i det pågældende år.


Skat af udbytter

Modtager du udbytter, skal du også være opmærksom på, hvordan de beskattes:

 • Udbytter fra danske værdipapirer bliver beskattet som aktieindkomst, når du modtager dem. Derfor bliver der tilbageholdt 27% af beløbet til Skattestyrelsen, inden dit udbytte tilbagebetales til din konto.

 • Udbytter fra udenlandske værdipapirer bliver beskattet i henhold til skattesatsen i det land, hvor det udloddende selskab har hjemme. Hvis der er en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale mellem det pågældende land og Danmark, bliver udbyttet som udgangspunkt beskattet med 15%. Den resterende beskatning foregår ved den danske skattemyndighed.


Skat på aktiesparekontoen

På en aktiesparekonto bliver dit afkast beskattet med 17%, altså lavere end beskatningen af aktieindkomst. Beskatningen sker efter lagerprincippet, og du bliver derfor beskattet af både realiserede og urealiserede gevinster og tab, renter, udbytter og lignende.

Nordnet sørger for at indberette og afregne din skat på aktiesparekontoen, hvis du har et positivt afkast. Læs mere om det på vores side om aktiesparekonto.

💡 Hvad skal jeg betale?

Du kan se din foreløbige skat til betaling under Interne overførsler, når du er logget ind på nordnet.dk. Vælg din aktiesparekonto i “fra”-feltet, og klik på spørgsmålstegnet ved siden af Tilgængelig for overførsel. Herefter kan du se Foreløbig afkastskat i år via panelvinduet i højre side.


På aktiesparekontoen tilbageholdes der ikke udbytteskat fra danske selskaber. Udbytte er en del af dit afkast, og din udbytteskat fra danske selskaber bliver indregnet som en del af din samlede afkastskat, når året er omme.

For udbytte fra udenlandske selskaber tilbageholdes som udgangspunkt 15% til betaling af udbytteskat, som beskrevet i forrige afsnit om udbytteskat.


Jeg investerer pension

Beskatning af pension er (heldigvis) simplere end af frie midler. Når du investerer din pension, bliver du beskattet med pensionsafkastskatten – oftest blot kaldet PAL-skat – på 15,3% hvert år.

Uanset hvad du har investeret i, og uanset hvilken type af pensionsdepot du investerer fra, sker det efter lagerprincippet, hvor du hvert år betaler skat af det, dine investeringer er steget i de foregående tolv måneder. Hvis dine investeringer er faldet, får du et fradrag, der kan modregnes i fremtidige gevinster.

💡 Du betaler altid 15,3% i skat af pension. Det sker som lagerbeskatning - altså beskattes en eventuel værdistigning i forbindelse med årsskiftet, uanset om du har realiseret eller ej


Vi opgør PAL-skatten, og den trækkes automatisk fra dit depot. Hvis du et år, eller fra tidligere år, har negativ PAL-skat, kan den modregnes i fremtidige års positive PAL-skat.

PAL-skatten beregnes ved at trække ordningens ultimoværdi (31. december) fra primoværdien (1. januar):

 • Primoværdien bliver beregnet ved at tage ordningens værdi pr. 1. januar fratrukket det tidligere års betalte PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører det foregående år.

 • Ultimoværdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 31. december og fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen mellem de to værdier, og eventuel negativ PAL-skat fra tidligere år fratrækkes sammen med eventuelt betalt udbytteskat for udenlandske værdipapirer (maksimum 15%). Modtager du udbytter fra udenlandske værdipapirer, hvor der er betalt mere end de 15% i udbytteskat, er det ikke muligt at anmode om udbytterefusion via en pensionsordning.


Jeg investerer for børn

Har du oprettet et depot til dine børn, som et alternativ til en traditionel børneopsparing, hvorfra du kan investere i både aktier, investeringsforeninger og ETF’er, bliver gevinster beskattet forskelligt afhængigt af, om det er aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Når det gælder aktieindkomst fra kursgevinster, bliver børn under 18 år beskattet på samme måde som voksne. 

Når det gælder udbytter, afhænger det af, om værdipapirerne (eller pengene til køb af dem) er barnets egne eller en gave:

 • Er det barnets egen opsparing eller en gave fra fx bedsteforældre, vil barnet selv blive beskattet af udbytter.

 • Er det en gave fra barnets forældre, er det som udgangspunkt forældrene, der beskattes af udbytter, og barnet, der beskattes af kursgevinster.

Når det gælder kapitalindkomst, kan børn under 18 år, der ikke har benyttet deres personfradrag fuldt ud, medregne det i kapitalindkomsten. Derved kan de spare på skatten af deres investeringer. Der kan derfor være en fordel at vælge investeringer, der bliver beskattet som kapitalindkomst for børn under 18 år, som ikke har brugt deres frikort endnu.

Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dit barns investeringer.

💡 Eksempel på skat ved investering for børn

Investering i aktier med udbytte:

Du investerer i Novo Nordisk-aktier for dit barn med penge, som er en gave fra forældrene. Ved salg bliver barnet beskattet efter almindelig aktieindkomst på samme måde som i eksemplet om realisationsbeskatning længere oppe i artiklen. 

Novo Nordisk udbetaler typisk udbytter en gang årligt. Når udbytterne udbetales til barnets konto, tilbageholdes 27% i udbytteskat til Skattestyrelsen, og det resterende udbetales til kontoen.

Investering i akkumulerende ETF eller investeringsforening:

Du køber investeringsforeninger eller ETF’er til dit barn, som ikke udbetaler udbytte, og som beskattes som kapitalindkomst. Barnet bliver beskattet hvert år af værdistigningen, på samme måde som eksemplet om lagerbeskatning længere oppe i artiklen. 

Da akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er (der ikke fremgår af Skattestyrelsens positivliste) bliver beskattet som kapitalindkomst, kan barnet bruge sit personfradrag. Er fradraget ikke allerede fuldt udnyttet, kan barnet få en skattefri gevinst af sine investeringer. Det kan være fordelagtigt frem for at betale 27% eller 42% i beskatning, som der ellers skal betales af aktiegevinster.


Hvem indberetter hvad? 

Hvad indberetter vi, hvad indberetter værdipapircentralen, og hvad skal du selv sørge for at indberette?

 • Nordnet indberetter
  alle køb og salg, du har gjort hos os, alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer, renteindtægter og -udgifter samt din beholdning af udenlandske værdipapirer pr. 31. december.

 • Værdipapircentralen indberetter
  din beholdning af danske værdipapirer pr. 31. december samt alt udbytte af danske værdipapirer.

 • Du indberetter selv
  hvor meget du har tjent eller tabt på finansielle kontrakter, herunder certifikater og lignende, aktier handlet på et ikke-reguleret marked (fx First North, Spotlight, NGM og OTC), gevinst eller tab på valutaspekulation (hvis du står kontant på en valutakonto, bagatelgrænsen er på 2.000 kr.) samt gevinst eller tab på shorting af aktier.

  Har du handlet aktier på ikke-regulerede markeder, er du selv ansvarlig for at registrere gevinst/tab i rubrik 67 på din årsopgørelse. Du finder oplysninger om beholdning og handler under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på skat.dk. Du kan også finde oplysninger om dine handler på nordnet.dk under Mine sider -  Transaktioner og notaer.


For obligationer indberetter vi din beholdning og renter, herunder vedhængende renter. Men du er selv ansvarlig for at indberette tab eller gevinst ved køb og salg.

Hvis der er en selskabshændelse i den aktie, du ejer – det kan være aktiesplit eller kapitaludvidelse – er det ikke altid, at Skattestyrelsens system automatisk beregner det korrekt. Se derfor Skattestyrelsens vejledning herunder, hvor du også finder kontaktoplysninger til Skattestyrelsen:

 • Vejledning til indberetning af danske selskabshændelser finder du her.

 • Vejledning til indberetning af udenlandske selskabshændelser finder du her.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Begynd at investere.Opret en konto