Garanti

Op

Del:

Dine investeringer er sikret

Dine investeringer er i trygge hænder hos Nordnet. Hvad enten du investerer for frie midler eller til pension.

Nordnet Bank er Nordens største internetmægler og et datterselskab af Nordnet AB (publ), som er ejet af NNB Interessenter. Nordnet har bevilling ifølge den svenske lov om bank- og finansieringsvirksomhed og står under tilsyn fra den svenske Finansinspektion og det danske Finanstilsyn.

Kontanterne på dit aktiedepot og opsparingskonto er dækket af den svenske indskudsgaranti. Mens kontanterne på dit pensionsdepot er dækket af den danske indskyder- og investorgarantiordning (Garantiformuen).

Dine værdipapirer – både for frie midler og pension er også sikrede. Dine danske værdipapirer er registreret på din personlige konto hos Værdipapircentralen, og Nordnet Bank er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilte fra Nordnets egne aktiver.   

Tryg opsparing

Under tilsyn af Finansinspektionen og Finanstilsynet

Personlig VP-konto for alle danske kunder

Indskudsgaranti, investorbeskyttelse og garantifond

Aktiedepot og opsparingskonto

Garanti og investorbeskyttelse af aktiedepot og opsparingskonto

Svensk indskudsgaranti

Som kunde hos Nordnet Bank er du beskyttet af den svenske indskudsgaranti. Når retten til erstatning træder i kraft, dækker indsættelsesgarantien et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro  pr. kunde. Udover dette beløb kan du søge om at få yderligere erstatning på højst fem millioner svenske kroner (tillægsbeløb), hvis du på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer sig til i loven særskilt angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud som henfører sig til salg af privat bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom, invaliditet eller dødsfald, og indskud som følge af erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet, fejlagtig domsfældelse eller myndighedsbeslutning). Hvis en konto er åbnet i to personers navn, gælder erstatningen for hver person.  

Svenske Riksgälden skal som hovedregel gøre erstatningen tilgængelig indenfor syv arbejdsdage fra den dag, Nordnet Bank bliver erklæret konkurs, eller Finansinspektionen beslutter, at garantien skal træde ind.

Værdipapirer udleveres eller erstattes

Nordnet er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Dine danske værdipapirer er desuden registreret på din egen personlige VP-konto hos Værdipapircentralen. Såvel dine danske som udenlandske værdipapirer vil derfor normalt ikke blive påvirket, hvis Nordnet skulle erklæres konkurs. Du har stadig ret til at udtrække hele din beholdning af værdipapirer.

Skulle Nordnet ved en konkurs ikke kunne udlevere din ejendom, f.eks. fordi det efter konkursen ikke kan udredes, hvad der er dine respektive Nordnets aktiver, kan du få erstatning fra den svenske Investorbeskyttelse på op til 250.000 SEK for tab af værdipapirer.

Mere information om indskudsgaranti og investorbeskyttelseexternal link, opens in new window

Garanti og investorbeskyttelse af aktiedepot og opsparingskonto

Pensionsdepot

Garanti og investorbeskyttelse af pensionsopsparing

Din pensionsopsparing er sikret

Som kunde i Nordnet Bank er dine pensionsmidler sikret mod tab gennem indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen)external link, opens in new window i Danmark, hvis banken rammes af konkurs eller betalingsrekonstruktion.

Likvide midler på pensionskonti er såkaldte "særlige indlån", som dækkes uden beløbsbegrænsning.

Værdipapirer udleveres

Nordnet er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Danske værdipapirer er desuden registreret på kundens personlige VP-konto hos Værdipapircentralen. Såvel danske som udenlandske værdipapirer vil derfor normalt blive udleveret, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs.

Såfremt banken ikke kan udlevere værdipapirer fra et værdipapirdepot, som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen tab med op til 20.000 euro pr. investor. Du kan læse mere om, i hvilket omfang du er sikret på www.gii.dkexternal link, opens in new window.

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn og værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer udstedt af Nordnet.

Mere information​

Læs mere om indskyder- og investorgarantiordningen i Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskudexternal link, opens in new window samt i Information om Indskudsgarantien og investorbeskyttelsen Nordnet Bank AB.external link, opens in new window

Garanti og investorbeskyttelse af pensionsopsparing

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.