Spring til hovedindhold

Investorbeskyttelse ved handel med værdipapirer.

Inden for EU er der fælles regler for værdipapirhandel i Danmark og andre EU-lande. Baggrunden er EU-direktivet MiFID ll, Markets in Financial Instruments Directive. Formålet med MiFID II har været at forbedre forbruger- og investorbeskyttelsen og skærpe konkurrencen på det finansielle område.

På denne side gennemgår vi de vigtigste begreber, som du møder i forbindelse med MiFID II, og som Nordnet til en hver tid skal overholde, for at sikre dig når du handler med værdipapirer.

Ikke-professionel kunde

I princippet betragtes alle forbrugere og visse virksomheder som Ikke-professionelle kunder også kaldet detailkunder. Ikke-professionelle kunder har det højeste niveau af kundebeskyttelse. Det betyder øgede krav til, at Nordnet skal stille information til rådighed og tage hensyn til kundens interesser. Det har altså ikke noget at gøre med at kunden skal være ikke-professionel som person, og der ligger ingen vurdering i dette. Alle kunder i Nordnet er kategoriseret om ikke-professionelle.

Professionel kunde
Professionelle kunder kan eksempelvis være større selskaber eller privatpersoner, som arbejder med investering. Disse typer kunder forventes at have indgående viden om investering, og de dermed forbundne risici. Det betyder, at den professionelle kunde selv skal anmode om de oplysninger, han eller hun finder nødvendige.

Godkendte modparter

Godkendte modparter er f.eks. banker, investeringsselskaber og andre finansielle virksomheder. Godkendte modparter forventes at have den samme viden om finansielle tjenester og værdipapirer, som vi som bank har. For godkendte modparter gælder ikke samme regler om investorbeskyttelse.

Formålet med reglerne er, at du som kunde skal tilbydes instrumenter, som passer til dig.
Målgruppevurderingen foretages på basis af instrumentets karakteristika i forhold til forskellige kunde karakteristika. Ved vurderingen lægges der vægt på følgende:

  • Kundetype, eksempelvis om du er en ikke-professionel eller professionel kunde.
  • Vidensniveau, hvilken viden du som kunde bør have for at investere i et specifikt instrument.
  • Risikovillighed, hvilket risikoniveau du som kunde bør have for at investere i et specifikt instrument.
  • Evnen til at bære tab, hvilke tab du som kunde bør kunne bære for at kunne investere i et specifikt instrument. Kan du f.eks. tåle at tabe alle pengene eller en større del af investeringen.

Mål og behov, såsom din investeringshorisont og specifikke formål med en investering. Det kan f.eks. have betydning for tidshorisonten.

EU-regler kræver, at alle virksomheder, der handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er at forbedre beskyttelsen af virksomhederne og forhindre eksempelvis markedsmanipulation.

Nordnet kræver derfor, at juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, fonde men også enkeltmandsvirksomheder selv sørger for at indhente en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer.

LEI er en kode, der entydigt identificerer juridiske enheder i Europa, når de handler med værdipapirer og derivater.

Det er ikke muligt at handle med børsnoterede værdipapirer uden at registrere en LEI-kode.

Læs mere om LEI

Nordnet har også fastsat retningslinjer for håndtering af interessekonflikter, hvor det beskrives, hvordan potentielle interessekonflikter skal håndteres for at forhindre, at kundernes interesser påvirkes negativt.

For at undgå at kundeinformation spredes til andre enheder end dem, der skal håndtere en bestemt kunde, opretholdes klare grænser mellem afdelinger, hvor der forekommer følsom kundeinformation. Ingen ansat må alene udføre alle faser i en transaktionskæde, herunder efterfølende kontrol. Ingen ansat må håndtere sager, hvor den ansatte eller en nærtstående person har interesser, som kan føre til en interessekonflikt. Nordnet skal ved al aktivitet udelukkende handle i kundens interesse og handle hæderligt, professionelt og rimeligt. Endvidere skal alle kunder behandles ens, således at eventuelle forskelle altid kan begrundes objektivt.

Nordnet har indgået samarbejdsaftaler om formidling af investeringsfonde og andre finansielle instrumenter, og modtager godtgørelser som en del af disse aftaler. Dette kan udgøre en interessekonflikt. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dette under punktet ”provisioner og vederlag” på denne side.

Nordnet har retningslinjer for, hvordan en kundeordre skal udføres for at opnå det bedst mulig resultat for dig som kunde. Det betyder blandt andet, at når du afgiver en ordre, skal den afgives til den markedsplads, som giver dig den bedste pris.

Eftersom Nordnet primært tilbyder værdipapirhandel over internettet, afgiver du som kunde selv dine ordrer direkte på de markeder, som Nordnet tilbyder handel på.

En sådan ordre anses for at være en specifik instruktion givet af dig, og den skal udføres af Nordnet i overensstemmelse hermed. I disse tilfælde er retningslinjerne ikke relevante på alle områder, eftersom Nordnet ikke kan tage alle de foranstaltninger, der er angivet i retningslinjerne.

Ifølge reglerne om investorbeskyttelse (MiFID II) skal Nordnet årligt for hver klasse af finansielle instrumenter offentliggøre oplysninger om de fem handelssteder, der baseret på handelsvolumen blev brugt mest til udførelse af kundeordrer i det foregående år. Nordnet offentliggør hvert år for hver klasse af finansielle instrumenter oplysninger om de mest anvendte investeringsselskaber, som Nordnet videresendte klientordrer til i løbet af det foregående år. Banken offentliggør også et resumé af den analyse og konklusioner, som banken har draget af overvågningen af ​​kvaliteten af ​​udførelsen i det foregående år.

 

Nordnets årlige analyse af ordreudførelse

For 2020:
Resumé vedrørende kvaliteten af ​​udførelsen af ​​ordrer(engelsk)PDF
Information om udførte order (Excel .csv)

Handelspladser

Her finder du en liste over de handelspladser, hvor Nordnet handler direkte på dine vegne. Hvis du vil handle på visse udenlandske handelspladser, sender vi din ordre til mæglerfirmaer vi samarbejder med.

Handelspladser Nordnet anvender til ordreudførelseeksternt link, åbner i nyt vindue

Ikke-komplekse instrumenter

Begrebet gælder værdipapirer og services som, med hensyn til konstruktion og risiko med mere, skal klassificeres som ikke-komplekse. Sådanne instrumenter kan under visse forudsætninger handles som execution only, uden at du som kunde har gennemført en hensigtmæssighedstest (også kaldet en videnstest). Børsnoterede aktier, obligationer og andele i investeringsforeninger er eksempler på finansielle instrumenter, der som regel anses for ikke-komplekse.

Komplekse instrumenter

Begrebet gælder værdipapirer og services, som med hensyn til konstruktion og risiko med mere, skal klassificeres som komplekse. Derivater så som optioner, terminer og warrants er eksempler på finansielle instrumenter, der kategoriseres som komplekse.

Execution Only (udelukkende ordreudførelse)

Når du afgiver en ordre i et ikke- komplekst finansielt instrument, som f.eks. aktier, investeringsforeninger og de fleste fonde, så gennemføres handlen uden du behøver gennemføre en videnstest. Det kaldes ”execution only”, og det betyder, at du kan gennemføre handlen uden videre. Vi anbefaler dog alligevel, at du sætter dig grundigt ind i de værdipapirer, du ønsker at handle. Du kan læse mere om både investeringsforeninger og aktier på Nordnets Børsskole.

Hensigtsmæssighedstest (videnstest)

 Når du afgiver en ordre i et komplekst finansielt instrument, eksempelvis optioner, terminer og warrants, skal Nordnet sikre, at du har tilstrækkelig viden, og at du forstår betydningen af handlen. Det kaldes en hensigtsmæssighedstest eller videnstest.

Du finder testen under din profil på hjemmesiden. Når testen er gennemført og Nordnet vurderer, at du har den nødvendige viden og erfaring, har du mulighed for at handle komplekse finansielle instrumenter. Med andre ord: du kan kun handle komplekse finansielle instrumenter, når du har den tilstrækkelige viden og erfaring.

Egnethedsvurdering

Nordnet tilbyder kun investeringsrådgivning i meget begrænset omfang, men når der er tale om rådgivning, skal Nordnet foretage en vurdering af, om det pågældende værdipapir er egnet for dig. Dette gælder uanset om der er tale om et komplekst eller ikke-komplekst finansielt instrument. Egnethedsvurderingen tager udgangspunkt i din viden og erfaring, økonomiske situation og formålet med investeringen.

Alle kunder, som er karakteriseret som ikke-professionelle, er omfattet af reglerne om hensigtsmæssighedstest og egnethedstest. Det gælder også virksomheder

 Alle banker skal være transparente med, hvad du som kunde betaler i omkostninger. Det betyder, at du altid skal kende dine omkostninger før du investerer og årligt informeres om det seneste års samlede omkostninger.

Nordnet specificerer alle omkostninger, der kan henføres til din investering via omkostningsoversigten, som du finder et link til på ordresiden.

Omkostningsoversigten er baseret på prisoplysninger og visse antagelser om fremtiden. Derfor kan omkostningsoversigten afvige fra de faktiske omkostninger, men sigter mod at give dig en forståelse af det omkostningsbillede, som specifikke investeringer og tjenester medfører.

Ud over omkostningsoversigten vil oplysninger om instrumentomkostninger til såkaldte komplekse instrumenter som warrants og certifikater også være tilgængelige i faktaarkene, som også er tilgængelige via ordresiden.

I forbindelse med årsopgørelsen modtager du en separat omkostningsoversigt, der viser de faktiske omkostninger, du har haft i løbet af året.

Læs mere om den årlige omkostningsoversigtåbner i nyt vindue

Vederlag er reguleret i den danske Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger og Finanstilsynets regler om, hvordan vederlag kan betales og modtages. Kort sagt betyder reglerne, at kompensation, der gives eller modtages, skal øge kvaliteten af ​​de relevante tjenester, der tilbydes dig som kunde. Aflønning må heller ikke forhindre Nordnet i at handle i din interesse som kunde. Du som kunde har ret til at modtage information om det vederlag, som Nordnet modtager fra eller betaler til tredjemand i forbindelse med Nordnet, der leverer investeringstjenester til dig.

Læs mere om provisionåbner i nyt vindue

Visse instrumenter, eksempelvis gearede produkter, anses for at være mere risikofyldte, fordi mindre bevægelser i markedet kan medføre, at instrumentets værdi ændres betydeligt mere. Har du en beholdning i sådanne instrumenter, skal Nordnet ifølge gældende regler underrette dig som kunde via e-mail om morgenen, hvis værdien på din investering er faldet 10 % eller mere.

Værdiændringen beregnes ud fra din anskaffelsesværdi og seneste betalte kurs på handelspladsen og gennemføres, når markedet er lukket efter en eventuel underretning. Hvis du overfører et instrumentet til Nordnet, er det derfor vigtigt, at du angiver din anskaffelsesværdi. Det er også vigtigt, at du har registreret en aktuel e-mailadresse.

Hvis Nordnet har underrettet dig vedrørende et specifikt instrument, hvor værdien er faldet 10 % eller mere, så vil en ny underretning for det pågældende instrument ikke finde sted, før anskaffelseskurs og seneste betalte kurs adskiller sig med 20 % eller mere.

De instrumenter, som er aktuelle for denne underretning, er børshandlede produkter, strukturerede produkter samt standardiserede derivater, eksempelvis warranter, certifikater, optioner og terminer.

Hvis du investerer i instrumenter, som har gearing, så anbefaler vi, at du jævnligt logger ind på depotet og følger værdiudviklingen.