Spring til hovedindhold

Investorbeskyttelse ved handel med værdipapirer.

EU har fastsat regler med det formål at øge gennemsigtigheden og styrke beskyttelsen af investorer ved handel med værdipapirer.

Inden for EU er der fælles regler for værdipapirhandel i Danmark og andre EU-lande. Baggrunden er EU-direktivet MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, som blev indført i 2007, og som blandt andet har gjort det lettere at handle værdipapirer på tværs af nationale grænser.

I januar 2018 blev MiFID erstattet af to nye regelsæt, MiFID II og MiFIR. Lovændringen stammer fra finanskrisen i 2008, og formålet med MiFID II har været at forbedre forbruger- og investorbeskyttelsen og skærpe konkurrencen på det finansielle område.

MiFID II regulerer primært, hvilken information der skal deles med kunder, produktgodkendelse og -styring, vederlag til banken, ordreudførelse, informationskrav før og efter en transaktion, transaktionsrapportering og andre forpligtelser i forbindelse med værdipapirhandel. MiFID II medfører også, at virksomheder, der handler med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, har brug for en såkaldt LEI-kode (Legal Entity Identifier) ​​for at kunne handle.

Nedenfor er et resumé af investorbeskyttelsen, når du handler med værdipapirer.

Vi vil tage alle nødvendige skridt for at opnå de bedst mulige resultater. Det betyder blandt andet, at når en kunde afgiver en ordre, skal den afgives til den markedsplads, som giver kunden den bedste pris.

Hos Nordnet har vi retningslinjer for, hvordan en kundeordre skal udføres for at opnå det bedst mulig resultat for dig som kunde. Eftersom Nordnet bedriver værdipapirhandel over internettet, afgiver du som kunde selv dine ordrer direkte på de markeder, som Nordnet tilbyder handel på.

En sådan ordre anses som værende en specifik instruktion givet af dig som kunde, og den skal udføres af Nordnet i overensstemmelse hermed. I disse tilfælde er retningslinjerne ikke relevante på alle områder, eftersom Nordnet ikke kan tage alle de foranstaltninger, der er angivet i retningslinjerne.

Ifølge MiFID II skal Nordnet årligt for hver klasse af finansielle instrumenter offentliggøre oplysninger om de fem handelssteder, der baseret på handelsvolumen blev brugt mest til udførelse af kundeordrer i det foregående år. Nordnet offentliggør hvert år for hver klasse af finansielle instrumenter oplysninger om de mest anvendte investeringsselskaber, som Nordnet videresendte klientordrer til i løbet af det foregående år. Banken offentliggør også et resumé af den analyse og konklusioner, som banken har draget af overvågningen af ​​kvaliteten af ​​udførelsen i det foregående år.

Nordnets årlige analyse af ordreudførelse

For 2020:
Resumé vedrørende kvaliteten af ​​udførelsen af ​​ordrer(engelsk)PDF
Information om udførte order (Excel .csv)

Handelspladser

Her finder du en liste over de handelspladser, hvor Nordnet handler direkte på dine vegne. Hvis du vil handle på visse udenlandske handelspladser, sender vi din ordre til mæglerfirmaer vi samarbejder med.

Handelspladser Nordnet anvender til ordreudførelseeksternt link, åbner i nyt vindue

Når du handler med komplekse finansielle instrumenter for første gang skal banken sikre, at du har den viden, som kræves, og du skal derfor tage en videnstest (også kaldet hensigtsmæssighedsvurdering).
Når du afgiver en ordre i et ukompliceret instrument, som så aktier, investeringsforeninger og de fleste fondsandele, så gennemføres handlen, uden at der foretages en videnstest.

Når du afgiver en ordre i et komplekst instrument, eksempelvis optioner, terminer og warranter, skal Nordnet sikre, at du har tilstrækkelig viden, og at du forstår, betydningen af handlen.

Som kunde behøver du derfor at gennemgå en udvidet hensigtsmæssighedsvurdering. Den udvidede hensigtsmæssighedsvurdering gennemføres kun første gang, du handler et komplekst instrument. Vurderingen giver dig efterfølgende mulighed for at handle komplekse finansielle instrumenter på grundlag af den viden og erfaring, som du har oplyst ved vurderingen. Det betyder, at du kun vil kunne handle med finansielle instrumenter, indenfor produkter, hvor du har tilstrækkelig viden og erfaring.

EU-regler betyder, at alle virksomheder, der handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er at forbedre beskyttelsen af dem, som investerer i værdipapirer. Samtidig kan myndigheder bedre overvåge markedet og forhindre eksempelvis markedsmanipulation.

LEI er et internationalt nummer, der entydigt identificerer juridiske enheder i Europa, når de handler med værdipapirer og derivater.

Bemærk, at det ikke er muligt at handle med værdipapirer uden at registrere en LEI-kode. Du kan dog handle med fonde.

Læs mere om LEI

Alle banker skal være transparente med, hvad du som kunde betaler i gebyrer. Det betyder, at du kan se, hvad dine forretninger vil koste, og hvad gebyrerne er. Det skulle også være lettere for dig at sammenligne de forskellige gebyrer i alle banker.

Som kunde hos os hos Nordnet specificerer vi alle omkostninger og gebyrer, der kan henføres til din investering, hvor du normalt afgiver din ordre via hjemmesiden eller mobilapplikationen via et link til omkostningsoversigten. Hvis du ønsker at modtage mere detaljerede oplysninger om et bestemt produkts gebyr, kan du muligvis give en specifikation for alle omkostninger og gebyrer for visse værdipapirer samt forskellige beregningseksempler, der viser, hvor meget gebyret påvirker din investering.

Omkostningsoversigten er en estimeret samling baseret på prisoplysninger og visse antagelser om fremtiden. Derfor kan omkostningsoversigten afvige fra de faktiske omkostninger, der opstår, men sigter mod at give dig en forståelse af det omkostningsbillede, som specifikke investeringer og tjenester medfører.

Udover omkostningsoversigten vil oplysninger om instrumentomkostninger til såkaldte avancerede instrumenter som warrants og certifikater også være tilgængelige i faktaarkene, som også er blevet gjort tilgængelige i forbindelse med, hvor du afgiver din ordre.

I forbindelse med årsopgørelsen modtager du en separat omkostningsoversigt, der afspejler de faktiske omkostninger, der er opstået i løbet af året.

Læs mere om den årlige omkostningsoversigtåbner i nyt vindue

Visse instrumenter, eksempelvis gearede produkter, anses for at være mere risikofyldte, fordi mindre bevægelser i markedet kan medføre, at instrumentets værdi ændres betydeligt mere. Har du en beholdning i sådanne instrumenter, skal Nordnet ifølge gældende regler underrette dig som kunde via e-mail om morgenen, hvis værdien på din investering er faldet 10 % eller mere.

Værdiændringen beregnes ud fra din anskaffelsesværdi og seneste betalte kurs på handelspladsen og gennemføres, når markedet er lukket efter en eventuel underretning. Hvis du overfører et instrumentet til Nordnet, er det derfor vigtigt, at du angiver din anskaffelsesværdi. Det er også vigtigt, at du har registreret en aktuel e-mailadresse.

Hvis Nordnet har underrettet dig vedrørende et specifikt instrument, hvor værdien er faldet 10 % eller mere, så vil en ny underretning for det pågældende instrument ikke finde sted, før anskaffelseskurs og seneste betalte kurs adskiller sig med 20 % eller mere.

De instrumenter, som er aktuelle for denne underretning, er børshandlede produkter, strukturerede produkter samt standardiserede derivater, eksempelvis warranter, certifikater, optioner og terminer.

Hvis du investerer i instrumenter, som har gearing, så anbefaler vi, at du jævnligt logger ind på depotet og følger værdiudviklingen.

I overensstemmelse med reglerne for produktstyring skal Nordnet som distributør af finansielle instrumenter fastsætte en målgruppe for sine kunder. Formålet med reglerne er, at du som kunde skal tilbydes instrumenter, som er forenelige med dine behov, viden og mål.
Målgruppevurderingen foretages på basis af den information, som Nordnet har om dig som kunde sammenlagt med information om de finansielle instrumenter, som tilbydes. Informationen vedrørende de nedenstående kriterier er det, som målgruppevurderingen baseres på:
  • Kundetype, eksempelvis om du er en ikke-professionel eller professionel kunde.
  • Vidensniveau, hvilken viden du som kunde bør have for at investere i et specifikt instrument.
  • Risikovillighed, hvilket risikoniveau du som kunde bør have for at investere i et specifikt instrument.
  • Evnen til at bære tab, hvilke tab du som kunde bør kunne bære for at kunne investere i et specifikt instrument.
  • Mål og behov, såsom din investeringshorisont og specifikke formål med en investering.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til ovenstående kriterier, vil Nordnet ikke kunne gennemføre en komplet målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet har kendskab til, vil blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Du kan dog altid sælge et instrument du ejer, uanset målgruppevurdering. Dit vidensniveau vil Nordnet sikre ved, at du som kunde gennemfører en videnstest på Nordnets hjemmeside.

Vederlag er reguleret i den danske værdipapirmarkedslov og Finanstilsynets regler om, hvordan vederlag kan betales og modtages. Kort sagt betyder reglerne, at kompensation, der gives eller modtages, skal øge kvaliteten af ​​de relevante tjenester, der tilbydes dig som kunde. Aflønning må heller ikke forhindre Nordnet i at handle i din interesse som kunde. Du som kunde har ret til at modtage information om det vederlag, som Nordnet modtager fra eller betaler til tredjemand i forbindelse med Nordnet, der leverer investeringstjenester til dig.

Læs mere om provisionåbner i nyt vindue

I henhold til den danske værdipapirmarkedslov skal alle kunder, der handler med værdipapirer, opdeles i forskellige kundekategorier. Formålet med opdelingen er at give dig som kunde den beskyttelse, du er berettiget til i henhold til loven på baggrund af dine betingelser. Kunder er opdelt i ikke-professionelle kunder, professionelle kunder eller lige modparter. Det højeste niveau for beskyttelse er for ikke-professionelle kunder, og det laveste niveau for beskyttelse er for kunder, der er lige modparter. Medmindre Nordnet meddeler andet, kategoriserer vi dig som ikke-professionel med det højeste niveau af beskyttelse.

Ikke-professionel kunde

Nordnet er lovmæssigt forpligtet til at inddele sine kunder i forskellige kategorier. I princippet betragtes alle forbrugere og visse virksomheder som ikke-professionelle kunder. Det er kun et begrænset antal kunder, der kategoriseres som professionelle kunder, eksempelvis andre banker, stater, store selskaber og andre som erhvervsmæssigt arbejder med investeringer. Ikke-professionelle kunder har det højeste niveau af kundebeskyttelse. Det betyder øgede krav til, at Nordnet skal stille information til rådighed og tage hensyn til kundens interesser. Det har altså ikke noget at gøre med at kunden skal være ikke professionel som person, og der ligger ingen vurdering i dette.

Professionel kunde
Professionelle kunder antages at være i stand til at træffe deres egne investeringsbeslutninger og forstå risiciene ved deres investeringer. Det forventes normalt, at de har en sådan viden, at de selv kan beslutte, hvilke oplysninger de har brug for for at kunne træffe en investeringsbeslutning. Dette betyder, at den professionelle kunde skal anmode om de oplysninger, han eller hun finder nødvendige.

Lige modparter

Lige modparter er f.eks. banker, investeringsselskaber og andre finansielle virksomheder. Lige modparter forventes at have den samme viden om finansielle tjenester og værdipapirer, som vi som bank har. For lige modparter gælder reglerne om beskyttelse af kunder i lov om værdipapirmarkeder ikke.

Ændring af kundekategori
En ikke-professionel kunde har mulighed for at anmode om at blive behandlet som en professionel kunde, enten for en bestemt service eller type produkt. Som kunde mister du den højere kundebeskyttelse, som ikke-professionelle kunder har. For at blive kategoriseret som en professionel kunde gælder særlige betingelser.

Interessekonflikter

Nordnet har en streng intern politik om håndtering af interessekonflikter, hvor det fremgår, at Nordnet er forpligtet til så vidt det er muligt at undgå interessekonflikter.

En interessekonflikt kan opstå, når Nordnet ved at udføre en tjeneste har en økonomisk interesse, som strider imod kundens interesse. Et eksempel kan være, hvis Nordnet udfører tjenester til forskellige kunder og disse har modstridende interesser. Nordnet har pligt til at identificere eventuelle interessekonflikter. Nordnet har derfor indført rutiner for at identificere og undgå potentielle interessekonflikter.

Den nye lovgivning indeholder derudover regler, som begrænser Nordnet fra at tage imod og beholde visse vederlag for visse tjenester med det formål at undgå interessekonflikter mellem Nordnet og Nordnets kunder

Ikke-komplekse instrumenter

Begrebet gælder finansielle instrumenter som, med hensyn til instrumentets konstruktion og risiko med mere, skal klassificeres som ukomplicerede. Sådanne instrumenter kan under visse forudsætninger handles execution only, uden at du som kunde har gennemført en videnstest (hensigtmæssighedsvurdering). Vil du læse mere om dette begreb, se spørgsmålet ”Hvad betyder execution only? ” Børsnoterede aktier, obligationer og andele i investeringsforeninger er eksempler på finansielle instrumenter, der som regel anses for ukomplicerede. Rene derivatinstrumenter, eksempelvis købsoptioner, kan aldrig klassificeres som ukomplicerede finansielle instrumenter.

Komplekse instrumenter

Begrebet gælder finansielle instrumenter som med hensyn til instrumentets konstruktion og risiko med mere skal klassificeres som komplekse. Derivatinstrumenter så som optioner, terminer og warranter er eksempler på finansielle instrumenter, der som regel anses som værende komplekse.

Egnethedsvurdering
Når du vil bruge tjenester til porteføljeforvaltning og rådgivning, så skal Nordnet ifølge loven foretage en vurdering af, om en bestemt type af tjeneste og/eller placering i finansielle instrumenter er egnet for dig. Egnethedsvurderingen tager udgangspunkt i kundens viden og erfaring, økonomiske situation og formålet med investeringen. Egnethedsvurderingen svarer i store træk til den vurdering, som hidtil har været foregået når investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning blev stillet til rådighed ifølge gældende regler. En forskel er, at egnethedsvurderingen ifølge de nye regler i værdipapirmarkedsloven også omfatter kunder, som ikke er forbrugere, dvs. ikke professionelle kunder, som er virksomheder.

Hvad er MiFID II?

MiFID II er et EU-direktiv, der trådte i kraft den 3. januar 2018 og dækker alle finansielle instrumenter og investeringer undtagen opsparingskonti. MiFID II står for Markets in Financial Instruments Directive 2.

Hvad er formålet med MiFD II?
Formålet er at øge gennemsigtigheden på værdipapirmarkedet og yderligere styrke beskyttelsen for dem, der handler med værdipapirer.

Hvornår trådte MiFID II i kraft?
Den 3. januar 2018 trådte direktivet i kraft i hele EU og EØS.

Hvor kan jeg finde mere information om MiFID II?
Yderligere information findes på Finanstilsynets hjemmeside.