Spring til hovedindhold

Disclaimer.


Den information og de tjenesteydelser og tilbud, som findes på hjemmesiden eller i andre applikationer og programvarer, retter sig ikke mod personer eller virksomheder, som hører hjemme i USA, Canada, Japan eller Australien eller i noget andet land, hvor det er forbudt at publicere eller give adgang til materialet, eller hvor tilladelsen til at give adgang til materialet på nogen måde er begrænset. Hvis tilbud fra Nordnet, af hvilken art det end måtte være, alligevel accepteres af nogen sådan person eller en sådan virksomhed, kan Nordnet se bort fra dette.

Alle besøgende/brugere på denne hjemmeside og/eller øvrige applikationer, såvel privatpersoner som virksomheder, forudsættes at have læst og godkendt følgende vilkår:

Ansvarsbegrænsning

Nordnet og dets indholdsleverandører er ikke ansvarlige for, hvis det indhold, eller dele deraf, der præsenteres på Nordnets hjemmeside eller i Nordnets applikationer, direkte eller indirekte kan medføre skade eller tab for brugeren eller andre, der har læst sidernes og/eller applikationernes indhold. Nordnet og dets indholdsleverandører påtager sig ikke ansvaret over for brugeren eller over for tredjepart for direkte eller indirekte skader, udebleven fortjeneste eller indkomster eller for anden skade opstået som følge af, at indholdet af en eller anden grund skulle være fejlagtigt, vises eller præsenteres forkert eller ganske enkelt helt er udeblevet på grund af fejl hos Nordnet, dets leverandører eller af helt andre grunde. Dette omfatter alle situationer, hvor information kan blive forsinket, vises fejlagtigt, med fejlagtige værdier eller helt udeblive samt situationer, hvor problemer kan resultere i forstyrrelser eller ganske enkelt, at hele hjemmesiden og/eller applikationer går ned eller ophører med at fungere, uanset om det skyldes tekniske eller andre årsager.

Nordnet påtager sig intet ansvar for leverandører eller deres materiale, produkter eller tjenesteydelser, der præsenteres på Nordnets hjemmeside eller i Nordnets applikationer. Nordnet påtager sig heller ikke noget som helst ansvar for præsentationer eller oplysninger, der stammer fra Nordnets leverandører eller for fejl i deres produkter eller for forsinkelser fra deres side.

Hverken Nordnet eller hjemmesidens/applikationernes indholdsleverandører påtager sig ansvaret for, hvordan brugeren vælger at anvende den information, der præsenteres på hjemmesiden og/eller i applikationerne. Brugerens adgang til og brug af siden sker helt på brugerens eget ansvar. Nordnet minder om, at handel med værdipapirer er forbundet med såvel store muligheder som store risici. Nordnet fraskriver sig generelt ansvaret for det resultat, der kan blive konsekvensen af, at brugeren på forskellige måder benytter den information, der præsenteres på hjemmesiden og/eller i applikationerne, i forbindelse med egne transaktioner. Den, der vælger at følge de på hjemmesiden og/eller i applikationerne angivne råd, bærer selv hele risikoen for sine handlinger eller mangel på samme. Nordnet påtager sig heller ikke på anden måde ansvar for, hvordan information, der oplyses via Nordnet, anvendes eller tolkes.

Brugere

Brugere har ikke ret til at anvende indholdet i forbindelse med udstilling af, handel med, markedsføring af eller reklame for investeringsprodukter (fx derivater, strukturerede produkter, investeringsfonde, værdipapirporteføljer osv., hvor prisen, udbyttet og/eller udfaldet af investeringsproduktet er baseret på eller relaterer til indholdet) uden en skriftlig tilladelse fra Nordnet, dets indholdsleverandør eller tredjepart, der ejer retten til indholdet.

Det er Nordnets leverandørers ansvar at følge gældende lovgivning over for brugere af tjenesteydelsen. Leverandørerne udarbejder, vedligeholder og er ansvarlige for det materiale, der offentliggøres på hjemmesiden og i Nordnets applikationer samt de produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes via Nordnets hjemmeside og i Nordnets applikationer.

Force Majeure

Nordnet fraskriver sig ethvert erstatningsansvar i forbindelse med eventuelle skader, som brugeren kan lide på grund af en hændelse, der skyldes omstændigheder uden for Nordnets kontrol, som fx eksplosion, brand, oversvømmelse eller anden ulykke, sabotage, krig, strejke eller anden arbejdskonflikt samt ændringer i love og bestemmelser eller andre handlinger fra myndigheders side. Forbeholdet i forbindelse med strejke eller anden arbejdskonflikt gælder også, hvis Nordnet selv træffer eller er genstand for denne type konfliktforanstaltninger. Ud over det, der normalt forstås med hændelser uden for Nordnets kontrol, skal begrebet endvidere omfatte en hændelse, der gør tilvejebringelsen af hjemmesiden eller i Nordnets applikationer dyrere eller mere betyngende for Nordnet end de oprindelige forudsætninger. Nordnet er heller ikke forpligtet til i andre situationer at erstatte brugeren for eventuelle skader, såfremt Nordnet har udvist tilstrækkelig forsigtighed.

Indholdsleverandører

Det indhold, der præsenteres på Nordnets hjemmeside og i Nordnets applikationer, tilhører Nordnet eller dets indholdsleverandører og er beskyttet af immaterielle rettigheder.

Brugere har ret til, til personligt brug, at anvende hjemmesiden og/eller applikationerne og deres indhold i henhold til de regler, som Nordnet angiver. Brugere har ikke ret til at offentliggøre eller videredistribuere indhold, med mindre man har indgået aftale herom med Nordnet. Det er heller ikke tilladt - maskinelt eller på anden måde, via programmer eller andet - at indhente eller bearbejde materiale på anden måde, end hvad Nordnet udtrykkeligt har givet tilladelse til. Som kunde hos Nordnet kan man have indgået særlige aftaler, der regulerer, hvad der gælder for denne type anvendelse.