Spring til hovedindhold

Indskudsgaranti og investorbeskyttelse.

Dine investeringer er sikret.


Dine investeringer er i trygge hænder hos Nordnet. Hvad enten du investerer for frie midler eller til pension.

Nordnet Bank er Nordens største internetmægler og et helejet datterselskab af Nordnet AB (publ), som er noteret på den svenske børs Nasdaq Stockholm. Nordnet har banktilladelse i henhold til den svenske lov om bank- og finansieringsvirksomhed og er under tilsyn af den svenske Finansinspektion og det danske Finanstilsyn.

Kontanter på aktiedepot, aktiesparekonto og opsparingskonto er dækket af den svenske indskudsgaranti. Kontanter på pensionsdepot er dækket af den danske indskyder- og investorgarantiordning (Garantiformuen).

Dine værdipapirer – både for frie midler og pension – er også sikrede. Dine danske værdipapirer er registreret på din personlige konto hos Værdipapircentralen, og Nordnet Bank er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver.

Tryg opsparing

  • Under tilsyn af Finansinspektionen og Finanstilsynet.

  • Personlig VP-konto for alle danske kunder.

  • Indskudsgaranti, investorbeskyttelse og garantifond.

Aktiedepot og opsparingskonto

Svensk indskudsgaranti

Som kunde hos Nordnet Bank er du beskyttet af den svenske indskudsgaranti. Når retten til erstatning træder i kraft, dækker indskudsgarantien et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro pr. kunde. Udover dette beløb kan du søge om at få yderligere erstatning på højst fem millioner svenske kroner (tillægsbeløb), hvis du på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer sig til i loven særskilt angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud som henfører sig til salg af privat bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom, invaliditet eller dødsfald, og indskud som følge af erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet, fejlagtig domsfældelse eller myndighedsbeslutning). Hvis en konto er åbnet i to personers navn, gælder erstatningen for hver person.

Svenske Riksgälden skal som hovedregel gøre erstatningen tilgængelig indenfor syv arbejdsdage fra den dag, Nordnet Bank bliver erklæret konkurs, eller Finansinspektionen beslutter, at garantien skal træde ind.

Værdipapirer udleveres eller erstattes

Nordnet er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Dine danske værdipapirer er desuden registreret på din egen personlige VP-konto hos Værdipapircentralen. Såvel dine danske som udenlandske værdipapirer vil derfor normalt ikke blive påvirket, hvis Nordnet skulle erklæres konkurs. Du har stadig ret til at udtrække hele din beholdning af værdipapirer.

Skulle Nordnet ved en konkurs ikke kunne udlevere din ejendom, f.eks. fordi det efter konkursen ikke kan udredes, hvad der er dine respektive Nordnets aktiver, kan du få erstatning fra den svenske Investorbeskyttelse på op til 250.000 SEK for tab af værdipapirer.

Mere information om indskudsgaranti og investorbeskyttelse

Pensionsdepot

Din pensionsopsparing er sikret

Som kunde i Nordnet Bank er dine pensionsmidler sikret mod tab gennem indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen) i Danmark, hvis banken rammes af konkurs eller betalingsrekonstruktion. Likvide midler på pensionskonti er såkaldte "særlige indlån", som dækkes uden beløbsbegrænsning.

Værdipapirer udleveres

Nordnet er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Danske værdipapirer er desuden registreret på kundens personlige VP-konto hos Værdipapircentralen. Såvel danske som udenlandske værdipapirer vil derfor normalt blive udleveret, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs. Såfremt banken ikke kan udlevere værdipapirer fra et værdipapirdepot, som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen tab med op til 20.000 euro pr. investor. Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn og værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer udstedt af Nordnet.