Spring til hovedindhold

Generelle betingelser for mobilapplikation.


Betingelser

1. GENERELT

1.1 Nordnet Bank AB (”Nordnet”) tilbyder eksisterende kunder og andre brugere (”Brugere”) en mulighed for at få adgang til Nordnets applikation for mobile enheder (”Mobilapplikationen”) i overensstemmelse med disse generelle betingelser for mobilapplikation (Betingelser). Ved at godkende disse Betingelser får Brugere en licens iht. punkt 7.2 nedenfor. Licensen gælder for samtlige opdateringer af Mobilapplikationen, som stilles til rådighed af Nordnet, med mindre en sådan opdatering ledsages af en særlig licens med særlige licensvilkår.

1.2 De produkter og tjenester, som fra tid til anden kan benyttes via Mobilapplikationen, kan med tiden komme til at variere i omfang og udformning. Nordnet forbeholder sig også ret til løbende at udvikle, udvide, indskrænke eller i øvrigt forandre Mobilapplikationens udformning, tekniske specifikationer, systemer og øvrige funktioner samt betingelser for disse.

1.3 Ved indgåelse af aftale om Mobilapplikationen, typisk via internet og tilhørende handelsplads for applikationer, skal Brugeren i denne forbindelse udfylde de krævede oplysninger og bekræfte, at Brugeren vil indgå en aftale for at bruge Mobilapplikationen. Inden Brugeren kan begynde at anvende Mobilapplikationen, skal Brugeren være bekendt med og acceptere disse Betingelser.

1.4 Ved at godkende disse Betingelser forpligter Brugeren sig til at følge disse Betingelser sammen med de brugerinstruktioner, som Nordnet til enhver tid giver.

2. FORHOLDET TIL NORDNETS ANDRE BETINGELSER

2.1 Disse Betingelser regulerer kun Brugerens ret til og brug af Mobilapplikationen og ikke de eventuelle tjenester og produkter, som Brugeren benytter via Mobilapplikationen. For enhver af disse tjenester eller produkter gælder i stedet det, der til enhver tid anføres i de pågældende produkters eller tjenesters betingelser samt øvrige dokumenter med relation til disse. I den udstrækning disse Betingelser indeholder bestemmelser, som er uforenelige med de særlige betingelser, skal de særlige betingelser have fortrinsret.

3. BETINGELSER FRA VIRKSOMHEDER, DER TILBYDER HANDELSPLADSER FOR MOBILAPPLIKATIONEN

3.1 I de aftaler, som Nordnet har indgået med de virksomheder, der tilbyder de handelspladser for applikationer, hvor Nordnet har valgt at gøre Mobilapplikationen tilgængelig for download, stilles der krav til, at Brugeren opfylder visse særlige betingelser til fordel for sådanne virksomheder. Ved at godkende disse Betingelser forpligter Brugeren sig til også at følge de særlige betingelser, som angives her:

a) Brugeren accepterer, at disse Betingelser kun gælder mellem Brugeren og Nordnet og ikke mellem Brugeren og den virksomhed, som tilbyder handelspladsen for Mobilapplikationen.

b) Brugeren accepterer, at Nordnet, og ikke den virksomhed som tilbyder handelspladsen til Mobilapplikationen, har eneansvaret for Mobilapplikationen og dens indhold.

c) Brugeren bekræfter, at den virksomhed, der tilbyder handelspladsen for Mobilapplikationen, ikke har nogle forpligtelser med hensyn til vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til Mobilapplikationen.

d) Brugeren bekræfter, at Nordnet er eneansvarlig i henhold til disse Betingelser for alle eventuelle krav, tab, erstatningskrav, skader, udgifter eller omkostninger, der opstår som følge af at eventuelle garantier ikke overholdes, med undtagelse af sådanne garantier, der eventuelt gives af den virksomhed, som tilbyder Mobilapplikationen på en handelsplads for applikationer.

e) Brugeren bekræfter, at Nordnet har eneansvaret i henhold til disse Betingelser for at reagere og svare på alle krav fra Brugeren eller tredjepart med hensyn til Mobilapplikationen eller Brugerens opbevaring og/eller brug af Mobilapplikationen.

f) Brugeren accepterer, i tilfælde af at en tredjepart hævder, at Mobilapplikationen krænker dennes immaterielle rettigheder, at Nordnet alene, og ikke virksomheden, der varetager handelspladsen for Mobilapplikationen, er ansvarlig i henhold til disse Betingelser for undersøgelse, forsvar, forlig og fjernelse af alle sådanne immaterialretlige krav.

g) Brugeren erklærer, at (i) han/hun ikke befinder sig i et land, der er underlagt embargo fra USA, eller som af USA anses for at være et ”terroriststøttende” land, og at (ii) han/hun ikke er registreret på nogen liste hos de amerikanske myndigheder som f.eks. forbudt eller begrænset part.

h) Brugeren forpligter sig ud over disse Betingelser til også at opfylde eventuelle gældende aftalevilkår fra tredjepart.

4. PERSONOPLYSNINGER & COOKIES

4.1 I sin egenskab af persondataansvarlig behandler Nordnet de personoplysninger, som udleveres eller indhentes i forbindelse med ansøgninger og aftaler, eller som registreres på anden vis i forbindelse med administreringen af nærværende produkter og ydelser. Formålet med behandlingen af oplysningerne er at indsamle, kontrollere og registrere personoplysningerne forud for indgåelse af en aftale samt at dokumentere, administrere og opfylde indgåede aftaler. Derudover kan oplysningerne blive behandlet for at opfylde retslige forpligtelser, gennemføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (herunder profilering), drive markedsføring samt forbedre og udvikle de ydelser og produkter, der tilbydes, og tilpasse dem til den enkelte kunde. Personoplysningerne vil også kunne blive behandlet med andre formål end dem, de er indhentet til, i overensstemmelse med gældende lov. Hvis du ikke har givet samtykke til direkte markedsføring, vil oplysningerne ikke blive behandlet i forbindelse med direkte markedsføring. På www.nordnet.se er der udførlig information om behandling af personoplysninger og den registreredes rettigheder. Ved at indgå nærværende aftale bekræfter du som registreret, at du er bekendt med denne information.

5. SIKKERHEDSLØSNING

5.1 For at få adgang til visse tjenester via Mobilapplikationen kræves de sikkerhedsløsninger, som Nordnet til hver en tid anviser (elektronisk identificerings- og sikkerhedsudstyr som f.eks. personlig kode, eller anden e-legitimation, hvormed Brugeren kan styrke sin identitet over for Nordnet). Anvendelse af en sådan sikkerhedsløsning reguleres i særlige brugerinstruktioner og betingelser fra tredjepart, som Brugeren selv har ansvaret for at sætte sig ind i og overholde.

5.2 Brugeren er indforstået med, at samtlige ordrer og instruktioner, som afgives til Nordnet ved brug af Brugerens brugernavn og adgangskode - uanset hvem der har afgivet ordren eller instruktionen – er bindende for Brugeren. Brugeren forpligter sig til:

a) At træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte og håndtere sin sikkerhedsløsning på en sådan måde, at ingen uautoriseret person får adgang til dette, ved f.eks. at hemmeligholde brugernavn og adgangskode og, ved brug af sikkerhedsløsning via en mobil enhed, sørge for at bruge den mobile enheds tilhørende sikkerhedsanordninger f.eks. telefonlåskode.

b) Ikke at nedskrive eller opbevare brugernavn og adgangskode på en sådan måde, at deres forbindelse med Mobilapplikationen eller de andre elektroniske tjenester, Nordnet tilbyder, fremgår.

c) Umiddelbart at kontakte Nordnet ved mistanke om, at uautoriserede bruger, har udnyttet eller kommer til at udnytte Mobilapplikationen og/eller øvrige e-tjenester via Brugerens autorisation.

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

6.1 Samtlige immaterielle rettigheder og tekniske løsninger vedrørende Mobilapplikationen tilhører Nordnet eller eventuel tredjemand, som Nordnet samarbejder med. Nordnet og deres samarbejdspartnere beholder samtlige im­materielle rettigheder til alle informationer, som tilbydes via Mobilapplikationen samt til alt øvrigt offentliggjort materiale, logotyper, billeder, videoer, databaser og lignende. Et sådant materiale, der beskrives i dette punkt, må ikke anvendes af Brugere uden skriftlig tilladelse fra Nordnet, såfremt Brugerens brug ikke er nødvendig, for at Brugeren skal kunne bruge Mobilapplikationen i henhold til disse Betingelser.

6.2 Med disse Betingelser får Brugeren en ikke-overdragelig licens i løbet af aftalens gyldighedstid til at anvende Mobilapplikationen på mobile enheder med operativsystem iOS, Android, eller Windows, som Brugeren ejer og kontrollerer.

6.3 Brugeren må ikke (og må ikke forsøge at) (1) udføre reverse engineering, dekompilering eller adskillelse af koden for Mobilapplikationen bortset fra i det omfang det er tilladt ifølge præceptiv lovgivning, (2) omgå eventuelle tekniske begrænsninger i Mobilapplikationen, (3) lave flere kopier af Mobilapplikationen end det er tilladt iht. præceptiv lovgivning, (4) gøre Mobilapplikationen tilgængelig, så andre kan kopiere, (5) distribuere, underlicensere, udleje, lease, eller udlåne Mobilapplikationen, eller (6) overlade Mobilapplikationen eller disse Betingelser til tredjemand.

7. TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED, AFBRYDELSE OG EKSKLUSION

7.1 Selvom Nordnet har som ambition at have en høj tilgængelighed for Mobilapplikationen og tilbyde den uden tekniske forstyrrel­ser, kan Nordnet ikke garantere at Mobilapplikationen altid vil være fuldt tilgængelig. Nordnet kan af sikkerhedsårsager, offentlige beslutninger, tekniske eller vedligeholdelsesmæssige årsager i perioder have behov for at begrænse tilgængeligheden til eller afbryde adgangen til Mobilapplikationen.

7.2 Nordnet har ret til uden forudgående meddelelse til Brugeren helt eller delvist at spærre adgangen til Mobilapplikationen:

a) Hvis der bruges et forkert brugernavn og adgangskode eller ved gentagne mislykkede forsøg på at logge på Mobilapplikationen.

b) Ved mistanke om uautoriseret udnyttelse af brugernavn og adgangskode.

c) Hvis Brugeren ikke overholder retningslinjer, der er udarbejdet af Nordnet eller tredjemand i forbindelse med Mobilapplikationen, sikkerhedsløsning eller Nordnet har rimelig grund til at antage, at Mobilapplikationen kan blive anvendt i strid med Betingelserne eller i strid med gældende lov, forordning eller offentlige forskrifter.

d) Brugeren ved brug af Nordnets mobilapplikation agerer på en måde, som kan forårsage skade på Nordnet eller tredjemand.

7.3 Nordnet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, som Brugeren eller andre påføres som følge af en sådan begrænset tilgængelighed eller spærring af Mobilapplikationen, som angivet ovenfor i dette punkt 8.

8. ANSVAR & ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 Nordnets ansvar over for Brugeren er begrænset til det, der angives i disse Betingelser og præceptiv lovgivning.

8.2 Nordnet eller tredjemand, som Nordnet samarbejder med, er ikke forpligtet til at erstatte Brugeren for skade, som Brugeren måtte lide, som følge af at Mobilapplikationen ikke svarer til Brugerens forventninger eller for Brugerens anvendelse af Mobilapplikationen. Nordnet eller anden tredjemand, som Nordnet samarbejder med, erstatter under ingen omstændigheder skader, der kan henføres til erhvervsmæssige aktiviteter eller indirekte skader som f.eks. udeblevet fortjeneste og andre følgeskader, bortset fra ved for­sæt eller grov skødesløshed, ved personskade eller ved ansvar i henhold til præceptiv lov.

8.3 Finansielle oplysninger, der vises via Mobilapplikationen, vises kun af generelle informative årsager og er ikke beregnet til brug med henblik på finansiel rådgivning.

8.4 Mobilapplikationen tilbydes i eksisterende stand og form og Brugeren har selv ansvaret for sin brug af Mobilapplikationen og det tekniske udstyr, software og andet udstyr, der kræves til brug­ af og adgang til Mobilapplikationen. Nordnet eller anden tredjepart, som Nordnet samarbejder med for at tilbyde Mobilapplikationen til Brugere, påtager sig ikke ansvaret for skade, der er opstået, på grund af at Brugeren ikke har opfyldt sine forpligtelser i overensstemmelse med Betingelserne eller Nordnets instruktioner, eller hvis Brugeren ikke har overholdt bestemmelserne i sådanne særlige betingelser, der gælder for den respektive handelsplads for mobilapplikationer, hvor kunden gives adgang til Mobilapplikationen.

8.5 Nordnet udsteder ingen garantier og fraskriver sig fra alle udtrykkelige, underforståede eller lovfæstede garantier, inklusive garantier med hensyn til kvalitet, ejendomsret, ikke eksisterende krænkelse af tredjemands rettigheder, generel egnethed og egnethed til et bestemt formål.

8.6 Nordnet er ikke ansvarlig for tab, som skyldes ændringer i dansk eller udenlandsk lov, danske eller udenlandske myndighedsforanstaltninger, krigshandling, strejke, blokade, boykot, lockout eller anden lignende omstæn­dighed. I relation til strejke, blokade, boykot og lockout gælder dette også, hvis Nordnet selv er genstand for eller foretager en sådan konfliktforanstaltning. Nordnet kan heller ikke gøres ansvarlig for forsømmelse, fra respektive Nordnet og fra en af Nordnet betroet underleverandør, med henblik på at opfylde en forpligtelse, hvis forsømmelsen skyldes omstændigheder, der forhindrer eller væsentligt vanskeliggør opfyldelsen rettidigt, for eksempel ved elektronisk informationsbehandling og overføring eller systemtekniske problemer, og som desuden ligger uden for partens rimelige kontrol. Nordnet frasiger sig ethvert ansvar for eventuel sletning eller mislykkede forsøg på at viderebefordre informationer.

8.7 Skader, som er opstået i andre tilfælde end de ovenfor nævnte, erstattes ikke af Nordnet, hvis Nordnet har udvist almindelig agtpågivenhed.

8.8 I tilfælde af skade er både Brugeren og Nordnet forpligtet til at træffe relevante foranstaltninger for at begrænse skaden. Overholder en af parterne ikke dette, kan erstatningen reduceres i tilsvarende udstrækning.

8.9 Brugeren forpligter sig til at holde Nordnet skadesløs for skader, som rammer Nordnet på grund af måden, hvorpå Brugeren anvender Mobilapplikationen, for eksempel hvis Brugerens brug forårsager driftsforstyrrelser, driftsafbrydelser eller skader. Brugeren er ansvarlig for skade eller tab, som påføres Nordnet, tredjemand eller Brugeren selv, på grund af at Brugeren ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til ovenstående. Hvis to eller flere personer i fællesskab har indgået aftalen om brug af Mobilapplikationen, hæfter disse personer solidarisk for de her nævnte skader eller tab. Hvis Brugeren er en juridisk person, er Brugeren ansvarlig for, at kun autoriserede personer hos Brugeren har kendskab til og bruger brugernavn og adgangskode til Mobilapplikationen.

9. PRISER

9.1 Nordnet opkræver ikke noget gebyr fra Brugeren for brugerens brug af Mobilapplikationen. Brugeren er imidlertid bekendt med, at der for eventuel brug af Nordnets produkter og tjenester via Mobilapplikationen anvendes de betingelser og gebyrer, der gælder for det pågældende produkt eller tjeneste i henhold til Brugerens separate aftale med Nordnet. Ved kommunikations- og abonnementsgebyrer samt eventuelle andre omkostninger til nødvendigt udstyr bærer Brugeren ansvaret selv.

10. REKLAMATIONER

10.1 Måtte der opstå problemer for Brugeren ved brug af Mobilapplikationen eller hvis Brugeren er utilfreds med noget, kan Brugeren fremføre dette for Nordnet på den måde, der til enhver tid fremgår af informationerne i Mobilapplikationen og Nordnets websted. Hvis Brugeren mener, at der er fejl i Mobilapplikationen, er det imidlertid vigtigt, at Brugeren altid meddeler dette til Nordnet hurtigst muligt, efter at Brugeren har opdaget den aktuelle fejl (reklamation). Hvis reklamation ikke indgives inden for denne periode, mister kunden retten til at kræve erstatning eller andre foranstaltninger fra Nordnet.

10.2 Nordnet vil forsøge at finde en løsning for Brugeren på det aktuelle problem. Hvis Brugeren af en eller anden årsag ikke måtte være tilfreds med håndteringen af Brugerens reklamationssag hos Nordnet har Brugere, som er forbruger, mulighed for at henvende sig til pengeinstitutankenævnet for at få den prøvet.

10.3 Reklamation med hensyn til tjenester eller andet, som Brugeren har købt eller på anden vis modtaget fra andre end Nordnet skal rettes til den pågældende leverandør. Forkerte eller udeblevne informationer fra tredjepart skal indberettes til den, som har afsendt eller burde have afsendt informationerne. Nordnet vil i denne forbindelse specielt fremhæve, at Nordnet ikke videresender nogen former for spørgsmål eller reklamationer. Alle sådanne eventuelle spørgsmål og reklamationer skal rettes direkte til den pågældende leverandør.

11. FORTRYDELSESRET

11.1 Ved at acceptere disse Betingelser erklærer Brugeren sig enig i, at der ikke findes en fortrydelsesret for denne aftale.

12. AFTALEPERIODE & OPSIGELSE

12.1 En aftale, der er indgået mellem Nordnet og Brugeren i henhold til disse Betingelser, gælder fra den dag, den er indgået i henhold til punkt 1.3 ovenfor, og så længe Brugeren bruger Mobilapplikationen. Brugeren har til hver en tid ret til at opsige aftalen, så den ophører øjeblikkeligt. Opsigelse fra Brugerens side sker ved at Brugeren ophører med brug af Mobilapplikationen og sletter samtlige fuldstændige eller delvise kopier af Mobilapplikationen. I tilfælde af at Brugeren genoptager sin brug af Mobilapplikationen finder disse Betingelser atter anvendelse mellem Nordnet og Brugeren for en sådan brug og gælder indtil videre.

12.2 Nordnet har ret til at opsige aftalen med ophør tidligst en måned efter opsigelsen. Nordnet har imidlertid ret til at opsige aftalen til umiddelbart ophør i henhold til punkt 8.2 ovenfor samt i tilfælde af at:

a) Brugeren bruger Mobilapplikationen i strid med gældende lovgivning, forordning eller bindende forskrifter fra myndighederne, eller

b) Det kan antages, at Brugeren ikke vil opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser eller andre forpligtelser, der findes over for Nordnet eller selskaber i Nordnets koncern. I sådanne tilfælde har Nordnet ret til straks af spærre personlig adgangskode eller tilsvarende sikkerhedsløsning, engangskode, kort og certifikat. Når aftalen er ophørt, må hverken personlig adgangskode eller tilsvarende sikkerhedsløsning, engangskode, certifikat eller kort, der anvendes til at logge på med, anvendes.

12.3 Opsigelse fra Nordnets side sker iht. de af Nordnet registrerede kontaktoplysninger til Brugeren.

13. ADGANG TIL BETINGELSER OG INFORMATION

13.1 Brugeren kan altid få adgang til alle Nordnets betingelser samt informationer vedrørende alle Nordnets produkter og tjenester via Nordnets hjemmeside eller via Nordnets kundeservice på telefon +45 70 20 66 85. Informationerne kan i visse tilfælde basere sig på oplysninger fra eller tilbydes direkte fra andre end Nordnet. Nordnet påtager sig intet ansvar for, at sådanne informationer eller oplysninger er korrekte eller for eventuel skade eller besvær, der opstår for Brugeren på grund af eventuelle mangler eller fejl i sådanne informationer.

14. ÆNDRING

14.1 Nordnet forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse Betingelser. Hvis Nordnets ændringer af disse Betingelser ikke kan accepteres af Brugeren, har Brugeren ret til umiddelbart og gebyrfrit at opsige sin aftale til ophør.

15. GÆLDENDE LOV OG TVISTER

15.1 Aftale i henhold til disse Betingelser er underlagt dansk lov.

15.2 Tvister vedrørende tolkning og anvendelse af disse Betingelser skal afgøres ved danske domstole i henhold til dansk ret.

15.3 Ved uoverensstemmelser mellem Nordnet og Kunden har Kunden mulighed for, at henvende sig til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K, se www.pengeinstitutankenaevnet.dk. Pengeinstitutankenævnet behandler alene klager fra privatkunder.

Nordnet Bank, Filial af Nordnet Bank AB, Sverige, Postboks 2307, Havneholmen 6, 2450 København SV, Tlf.: +45 70 20 66 85

Fax: +45 70 80 66 90 CVR. 516406-0021 E-mail: info@nordnet.dk www.nordnet.dk