Spring til hovedindhold

Risikomaerkning.

Finanstilsynets kategorier.

Finanstilsynet har inddelt alle investeringsprodukter i tre kategorier i forhold til risiko for tab, og hvor lette produkterne er at gennemskue.

Kategoriseringen er en overordnet kategorisering, som tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys. Som investor bør man være opmærksom på, at der kan være store forskelle på, hvor risikable produkterne inden for de forskellige kategorier er.

Inddeling af produkter hos Nordnet
Her har vi inddelt de produkter, som du kan investere i hos Nordnet i henhold til mærkningskategorierne fra Finanstilsynet.

RØD

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

GUL

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

GRØN

Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Risikomærkning af investeringsprodukter

 • Kend risikoen inden du investerer
 • Nordnets egen risikomærkning
 • Vi er klar til at svare på dine spørgsmål

Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF)).

ADR’er (American Depositary Receipt), ADS’er (American Depositary Shares), GDR’er (Global Depositary Receipts) og andre depot-/aktiebeviser, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt
Andele i alternative investeringsfonde (AIF’er).

Andele i kapitalforeninger, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af § 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.

Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.

 • Certifikater
 • Mini futures (long & short)
 • Unlimited turbos
Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker
Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF))

Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel virksomhed.

Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF’er)), der ikke er godkendt efter UCITS direktivet.

Exchange Traded Notes (ETN’er).

Optioner, futures, og terminsforretninger på f. eks. : valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer.

 • Strukturerede obligationer
 • Strukturerede UCITS
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori
 • Warrants
 • Specialforeningsbeviser

Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads
ADR’er (American Depositary Receipt), ADS’er (American Depositary Shares), GDR’er (Global Depositary Receipts) og andre depot-/aktiebeviser, som er optaget til handel på et reguleret marked.

Andele i kapitalforeninger, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.

Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF’er)) der er godkendt efter UCITS direktivet.

Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.

Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.

Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i andre valutaer end DKK og EUR, som har nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, okt. 5.

Statsgaranterede erhvervsobligationer, garanteret af et Euroland med en bruttogæld på 110 procent og derover af landets BNP.

Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.

Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande med en bruttogæld på 110 procent og derover af landets BNP.

Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.

Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.

Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af RO’er, SDO’er og SDRO’er.

Obligationer udstedt af Kommune Kredit.

Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.

Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut

Statsobligationer udstedt af EU-lande i EUR og DKK med en bruttogæld på mindre end 110 procent af landets BNP.

Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter.

Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter

Nordnets egen risikomærkning.

Vi risikomærker vores produkter

Ud over risikomærkningen fra Finanstilsynet, risikomærker Nordnet også en række produkter ud fra andre kriterier, eksempelvis grad af volatilitet. Nordnets egen risikomærkning skal ikke forveksles med Finanstilsynets risikomærkning, men kan ses som et komplement til den.

Eksempler på produkter og tjenester, hvor du finder yderligere
mærkning hos os:

 • Investeringsbeviser på InvestTorvet mærkes i henhold til Morningstars kriterier.
 • Internationale fonde (til pension) på Fondstorvet mærkes i henhold til Morningstars kriterier.
 • Investeringsguiden giver porteføljeforslag ud fra individuel risikovurdering
 • Porteføljerapporten viser risikoniveauet i din portefølje målt ud fra dine værdipapirers volatilitet.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forhold til risici og investering. Du når os på 70 20 66 85 eller ved at klikke på Kundeservice øverst til højre på siden.