Spring til hovedindhold

Brain+ A/S.

10. - 23. maj 2023.

Brain+ udbyder nye aktier i forbindelse med sin aktieemission. Gennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Dette er markedsføring for Brain+ A/S.

Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Brain+, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Du bør læse prospektet, før du tegner aktier eller anparter i et selskab. Prospektet er tilgængeligt her på siden. I tilfælde af overtegning kan du risikere ikke at få tildelt de ønskede aktier.

Brain+ logo

Brain+ er pioner på området for udvikling af medicinsk software til at behandle de kognitive symptomer på demens og den mest udbredte årsag til demens, Alzheimers sygdom. I samarbejde med førende eksperter og institutioner fra hele verden digitaliserer selskabet førende, ikke-farmakologiske demensbehandlinger og gør dem bredt tilgængelige på almindelige digitale enheder – både til brug i folks hjem og på behandlingsklinikker. Denne fremgangsmåde refereres til som digital terapi (Digital Therapeutics, DTx) eller digital medicin.

Med et afsæt i software-programmer af høj kvalitet kan digital terapi anvendes – både som enkeltstående behandling og i en kombination med traditionelle lægemidler – til at forebygge, håndtere og behandle medicinske lidelser og sygdomme. De digitale teknologier og produkter, som Brain+ har udviklet og udbyder, bygger på en dyb forståelse af de særlige udfordringer og behov, der er forbundet med Alzheimers og demens.

Brain+’ produkter er grundigt testet, videnskabeligt og klinisk efterprøvet (valideret) og reguleret efter reglerne for ”software som medicinsk udstyr” (software-as-treatment). Ligesom traditionelle lægemidler vil selskabets produkter hovedsageligt blive ordineret af sundhedspersonale og være dækket af sundhedsforsikringer eller det offentlige sundhedsvæsen.

I 4. kvartal 2022 introducerede Brain+ sit første produkt inden for kognitiv stimulationsterapi, den digitale CST – Assistent (CST - Therapist Companion), på det danske marked, og i slutningen af året blev den første salgskontrakt lukket.

Thumbnail Image

Fakta om emissionen.

Udbuddets størrelse: 15,7 mio. kr.

Selskabets værdiansættelse (forud for udbuddet): 7,9 mio. kr.

Tildeling: Én (1) unit-tegningsret for hver (1) eksisterende Brain+-aktie holdt i depot.

Indhold af en unit: Én (1) unit indeholder to (2) nye aktier, to (2) warrants af serie TO 2 og to (2) warrants af serie TO 3.

Tegningsperiode hos Nordnet: 10. maj – 23. maj 2023. OBS: De tegningsretter, du ikke har svaret, at du vil udnytte senest 16. maj 2023, vil vi forsøge at sælge for din regning. Tegningsretter, som du har købt efter 16. maj 2023, sælger vi ikke. Hvis du vil udnytte dem, kan du svare frem til 23. maj 2023. Tegningsretter, som vi forsøger at sælge, låser vi på din konto. I mellemtiden vises tegningsretter til salg (TRF).

Handel med tegningsretter: 8. - 23. maj

Tegningskurs: 1,00 kr. pr. unit, svarende til en tegningskurs på 0,50 kr. pr. aktie. Warrants udstedes vederlagsfrit.

Kurtage: 0 DKK*

Forhåndstilsagn: 13,4 mio. kr. (ca. 85% procent af udstedelsen) fordelt på ca. 4,44 mio. kr. i tegningstilsagn og ca. 8,93 mio. kr. i garantitilsagn.

Ticker for aktien: BRAINP

Markedsplads: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Selskabets hjemmeside: brain-plus.com

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.Mere information og fuldstændige vilkår:


Stort udækket klinisk behov inden for demensbehandling og -pleje.

Kompleksiteten af den underliggende sygdomspatologi ved demens har hidtil gjort det vanskeligt for traditionelle lægemiddelvirksomheder at levere effektive behandlinger. Der er derfor et stigende fokus på, hvordan nye ikke-farmaceutiske behandlinger kan være med til at bane vejen for at afhjælpe den tunge byrde, som demenssygdomme udgør.

  • På verdensplan er 57 millioner mennesker diagnosticeret med demens

  • De globale omkostninger ved demens forventes at overstige 2 bio. USD

  • Det anslåede markedspotentiale for digitale demensbehandlinger er ca. 5 mia. USD


Brain+ er en foregangsvirksomhed inden for digital CST.

Kognitiv stimulationsterapi (Cognitive Stimulation Therapy, CST) er for nuværende den ikke-farmakologiske demensbehandling med den stærkeste kliniske dokumentation i verden. Terapiformen er fremhævet af Verdens Sundhedsorganisation (WHO), og World Alzheimer’s-rapporten for 2022 anbefaler en global implementering af terapien. CST er allerede indført eller i færd med at blive indført i over 30 lande, og terapiformen er blevet standarddemensbehandling i Storbritannien.

Brain+ digitaliserer disse ikke-farmaceutiske behandlinger, og der er efter ledelsens bedste overbevisning ingen konkurrenter til Brain+ inden for levering af digitale CST-produkter.

Stigende interesse fra store medicinalvirksomheder.

Store medicinalvirksomheder, der har nye lægemidler mod Alzheimers sygdom i udvikling, er begyndt at se digitale demensbehandlinger som værdiskabende for kombinationsbehandlinger.

Med tre digitale demensteknologier og det første produkt på markedet er det ledelsens opfattelse, at Brain+ står i en stærk position til at tiltrække nye farma-partnerskaber i de kommende år.

Mere om Brain+ A/S.

Vigtig information.

Ansøgning om tegning af aktier

For at du som kunde kan deltage i selskabshændelser (corporate actions) kræves det, at ansøgningen om tegning af aktier lever op til gældende formkrav. Nordnet forbeholder sig derfor retten til at afvise ansøgninger om tegning af aktier, der ikke opfylder disse krav.

På depoter for mindreårige er det eksempelvis fuldmagtshaveren, som skal ansøge om tegning af aktier, og for erhvervskunder gælder det, at de skal have rapporteret en LEI-kode til Nordnet for at kunne deltage i selskabshændelser (corporate actions). Læs mere om LEI-koder her.

Målgruppe

Ikke-professionelle kunder tilbydes ikke handel i finansielle instrumenter, som i henhold til MiFID II-reglerne er målrettet professionelle kunder. Målgruppevurderingen skal ikke betragtes som en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogle investorer eller grupper af investorer om at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende de finansielle instrumenter, som udbuddet vedrører.

Risikofaktorer for deltagelse i udbuddet

Inden du eventuelt beslutter at investere, bør du grundigt læse informationen i prospektet, hvor risikofaktorer for de pågældende aktier er beskrevet. Værdipapirer kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det investerede beløb tilbage. Du bør som investor foretage en samlet evaluering af informationen i prospektet sammen med en generel markedsvurdering.

Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Information om Nordnets honorar

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørgsmål og svar.