Spring til hovedindhold

Stenocare A/S.

Tegn aktier hos Nordnet fra 24. - 31. maj 2023.

Vigtig information.

Den side, du vil besøge, indeholder information om aktuelle børsnoteringer og emissioner, hvor Nordnet er Selling Agent. På grund af lovmæssige begrænsninger er adgangen til information og dokumenter på denne del af hjemmesiden begrænset. Information på denne del af Nordnets hjemmeside er ikke beregnet til, og må ikke, direkte eller indirekte, helt eller delvist, publiceres eller distribueres eller formidles til personer, der er bosat eller befinder sig i USA, Australien, Japan, Canada eller ethvert anden jurisdiktion, hvor en sådan handling kan udgøre en overtrædelse af lokale værdipapirlove eller -regulativer. Vi beder dig derfor om at notere dig følgende oplysninger og give en bekræftelse nedenfor, hver gang du anmoder om adgang til siden.

Denne side er beregnet til personer, der bor i visse lande

Oplysningerne på denne del af Nordnet Bank AB's ("Nordnet") hjemmeside er (a) kun beregnet til og må kun direkte eller indirekte, helt eller delvist, tilgås af eller distribueres eller formidles til

  • personer, som bor og er placeret uden for USA, herunder dets territorier og provinser, enhver stat i USA samt District of Columbia, ("USA"), Storbritannien, Australien, Japan eller Canada. Det gælder endvidere, at disse personer bor i eller befinder sig i en anden jurisdiktion, hvor en sådan handling ikke udgør en overtrædelse mod lokale værdipapirlove eller -regulativer, og at oplysningerne ikke udgør et tilbud om salg eller opfordring til et tilbud om at købe eller erhverve værdipapirer i USA, Storbritannien, Australien, Japan eller Canada eller enhver anden jurisdiktion, hvor en sådan handling kan overtræde lokale værdipapirlove eller -regulativer i en sådan jurisdiktion;

  • (ii) kvalificerede institutionelle købere (som udtrykket er defineret i Rule 144A i U.S. Securities Act af 1933 i dens nuværende ordlyd ("Securities Act") ("QIB'er");

  • (iii) professionelle investorer, der falder ind under artikel 19 (5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("forordningen"); eller

  • (iv) enheder med høj nettoformue og andre personer, som den lovligt kan forkyndes for, som falder ind under artikel 49(2)(a)-(d) i forordningen (alle personer i (ii) og (iii) ovenfor er samlet omtalt som "Relevante personer").

Lande, hvor adgang er begrænset eller forbudt

Værdipapirer nævnt på denne del af hjemmesiden ("Værdipapirerne" eller "Værdipapir") er ikke blevet registreret og vil ikke blive registreret i henhold til den til enhver tid gældende Securities Act eller hos nogen amerikansk statslig værdipapirmyndighed og må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering i henhold til Securities Act eller uden anvendelse af en undtagelse fra eller gennem en transaktion, der ikke er omfattet af registreringskravene i Securities Act og i overensstemmelse med alle gældende værdipapirlove i hver stat eller anden jurisdiktion i USA. Ingen udbud om sådanne værdipapirer vil blive rettet mod offentligheden i USA. Værdipapirer solgt i USA vil kun blive solgt til QIB'er, der kan undtages fra registreringskravene i Securities Act.

Værdipapirerne er ikke blevet registreret og vil ikke blive registreret i overensstemmelse med den gældende værdipapirlovgivning i Storbritannien, Australien, Japan, Canada eller nogen anden jurisdiktion, hvor det ville være ulovligt eller kræve registrering eller anden handling, og derfor ikke må udbydes eller sælgesd til fordel for nogen, der har sin registrerede adresse i, eller er placeret i eller bor i Storbritannien, Australien, Japan, Canada eller enhver anden jurisdiktion, hvor det ville være ulovligt eller kræve registrering eller anden handling.

Denne side er markedsføring ikke et prospekt

Oplysninger og dokumenter på denne del af hjemmesiden udgør markedsføring og er ikke et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om prospekter, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked og ophævelse af direktiv 2003/71/EF. Denne forordning sammen med ethvert tillæg hertil og enhver relevant gennemførelsesforanstaltning i hver medlemsstat i henhold til denne forordning omtales hermed som "prospektforordningen". Inden for EØS er oplysningerne og dokumenterne på denne del af hjemmesiden kun rettet til kvalificerede investorer i hver medlemsstat i henhold til prospektforordningen. Investorer bør ikke tegne aktier i værdipapirer, der henvises til i oplysningerne og dokumenterne på denne del af hjemmesiden baseret på anden information end den i prospektet.

Vær opmærksom på lokale love og regler

Adgang til information og dokumentation på denne del af hjemmesiden kan være ulovlig i visse jurisdiktioner, og kun personer i visse kategorier kan få adgang til sådanne oplysninger og sådanne dokumenter. Alle personer, der ønsker at få adgang til dokumenter på denne del af Nordnets hjemmeside, skal først sikre sig, at de ikke er underlagt lokale love eller regler, der forbyder eller begrænser deres ret til adgang til denne del af hjemmesiden, eller kræver registrering eller godkendelse for deres erhvervelse af værdipapirer. En sådan registrering eller en sådan godkendelse er ikke opnået og vil ikke blive indhentet fra Nordnet. Nordnet påtager sig intet ansvar for nogen persons overtrædelse af gældende love og regler.

Bekræftelse

Ved at klikke på "Jeg bekræfter" nedenfor, bekræfter du, at du har læst og forstået oplysningerne. Hvis du ikke har tilladelse til at se materiale på denne side, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har tilladelse til at se materialet, bedes du forlade denne side.

Jeg bekræfter, at:

  1. Jeg bor i og er i et land uden for USA, Australien, Japan, Canada eller Storbritannien eller er QIB i USA eller en såkaldt "Relevant person" i Storbritannien;

  2. Jeg er bemyndiget til at få adgang til oplysningerne og dokumenterne på denne del af hjemmesiden uden at være underlagt nogen juridiske begrænsninger, og uden at der kræves yderligere handling fra Nordnet;

  3. Jeg vil ikke transmittere eller overføre information fra denne hjemmeside til amerikanske publikationer; og

  4. Jeg har læst, forstået og accepterer at overholde alle de begrænsninger, der er angivet ovenfor.