Spring til hovedindhold

Hvordan kan jeg bruge Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio er et nøgletal, som beskriver forholdet mellem afkast og risiko for en investeringsforening, fond eller ETF – eller for en hel portefølje. Du kan derfor bruge nøgletallet til at se, hvordan afkastet for en investering har udviklet sig i forhold til risikoen ved investeringen.Kort fortalt:

  • Sharpe Ratio kaldes også et risikojusteret afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre har en investeringsfond været til at skabe afkast i forhold til risikoen.

  • Sharpe Ratio beregnes ud fra en fast formel. Du kan finde nøgletallet for investeringsforeninger, fonde og ETF’er på nordnet.dk.

  • Du kan bruge Sharpe Ratio til at sammenligne forskellige investeringsforeninger, fonde eller ETF’er med samme investeringsunivers og -strategi.Hvad er Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio beregnes ved at dividere forskellen mellem afkastet og den risikofri rente med standardafvigelsen, altså hvor meget en investeringsfond eller portefølje har bevæget sig fra den gennemsnitlige værdi. Det er mange begreber at forholde sig til. Vigtigst er det at forstå, at Sharpe Ratio er et udtryk for, hvor stort et afkast er set i forhold til den risiko, du har løbet ved at investere dine penge. Sharpe Ratio er altså det risikojusterede afkast.


NordnetAcademy bulb Formel for Sharpe Ratio

Formel Sharpe Ratio - Investeringsfonde Academy

Afkast refererer til det gennemsnitlige afkast, der har været i løbet af en given periode. Det er den primære måde, som investorer bruger til at vurdere en præstation. 

Den risikofri rente er et udtryk for den rente, man kan få som investor ved at investere sine penge uden risiko. Her kan der bruges forskellige referencer, fx renten på en 10-årig statsobligation eller Nationalbankens diskonto-rente.

Standardafvigelse repræsenterer spredningen af afkastet i en portefølje eller investeringsfond omkring det gennemsnitlige afkast. Jo højere standardafvigelsen er, desto mere ustabil er porteføljen, og desto større er risikoen. Lavere standardafvigelse indikerer generelt mindre risiko og mere stabilitet.


Sharpe Ratio på investeringsfonde

En investeringsfond kan ses som en portefølje, altså en samling af flere aktiver, som du kan bruge Sharpe Ratio til at vurdere udviklingen for.

Her er afkastet det årlige afkast for fonden, den risikofri rente er den årlige rente på en risikofri investering, og risikoen er standardafvigelsen for fondens afkast.

Sharpe Ratio giver en indikation af, hvor godt en given investeringsforening, fond eller ETF har præsteret sammenlignet med investering til risikofri rente i samme periode. En højere Sharpe Ratio indikerer normalt, at investeringsfonden har givet et bedre afkast set i forhold til risikoen.

NordnetAcademy bulb Høj eller lav Sharpe Ratio?

Tommelfingerreglen er: Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre.

  • 0 eller negativ indikerer, at afkastet er lavt i forhold til risikoen

  • 0,5 eller højere indikerer et højere afkast i forhold til risikoen

  • Højere end 1 indikerer typisk, at afkastet er højt i forhold til risikoenDu finder Sharpe Ratio under “Detaljer” og “Risiko og volatilitetsværdi”, når du er inde på en bestemt investeringsforening, fond eller ETF på nordnet.dk. På den måde er det nemmere at sammenligne og vurdere, hvor god hver forvalter har været til at skabe et afkast i forhold til risikoen.

Hvis du gerne vil sammenligne fx flere fondes Sharpe Ratio med hinanden, bør du finde fonde, der netop er sammenlignelige og har samme tilgang til investering, da billedet ellers kan blive mudret.

Se Sharpe Ratio - Investeringsfonde Academy


NordnetAcademy bulb Relativt eller absolut afkast. Kender du alfa og beta?

Udover Sharpe Ratio kan man også tale om nøgletallene alfa og beta, når det kommer til en investeringsfonds afkast. Alt efter, om de har en aktiv eller passiv strategi, forsøger de at skabe et afkast ved enten at slå eller følge markedet.

  • Beta: Det afkast, som skabes naturligt af markedet som helhed. Det måles ud fra et indeks, som fonden bruger som benchmark. Benchmarket kan være forskelligt, alt efter fondens strategi. 

  • Alfa: Den del af afkastet, som genereres ud over markedets afkast (indekset). Investeringsfonde med en passiv strategi, fx indeksfonde, har derfor et lavt eller negativt alfa-afkast.

Har en investeringsfond med en aktiv strategi høje omkostninger, vil de bl.a. typisk begrunde det med, at fonden har formået at skabe et højt alfa-afkast.

En diversificeret portefølje kan bestå af investeringsforeninger, fonde og ETF'er med både alfa- og beta-afkast.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i fonde, ETF'er og investeringsforeninger.Opret en konto