Spring til hovedindhold

Shorthandel.

Tjen penge på faldende aktiekurser.

Risiko.

Når du shorter aktier, spekulerer du i kursfald. Jo mere aktiekursen nærmer sig nul, desto højere bliver din fortjeneste. Stiger aktiekursen i stedet, er der i teorien ingen grænse for, hvor stor kursstigningen kan blive og dermed også dit tab. Kursstigninger kan ske pludseligt, og det er derfor vigtigt, at du aktivt overvåge markedet, hvis du shorter aktier.

Ved shorthandel er der også risiko for, at værdipapirlån ikke kan optages, eller at långiveren kræver sine aktier tilbage. I givet fald skal aktierne tilbagekøbes, uanset prisen på det pågældende tidspunkt.

Ved udbytteudbetaling vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne, hvis du ligger med en short position i aktien. Normalt vil en aktie ved udbyttebetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet, men ofte spekuleres der i, at aktien netop ikke falder så meget, som størrelsen af udbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie, når der skal udbetales udbytte.

Lær mere om shorthandel.

Når du vil shorte en aktie, afgiver du en helt almindelig salgsordre, men du vælger en aktie, som du ikke allerede har i dit depot.

Nordnet låner aktien for dig helt automatisk. Når du vil lukke din position, afgiver du blot en købsordre på samme aktie.

Shorthandel kan anvendes til at mindske markedsrisikoen. Har du en langsigtet aktieportefølje, kan shorthandel være et godt alternativ til at sælge ud af beholdningen når børsen er urolig.

Et eksempel:
Du har en aktieportefølje med 7 forskellige aktier, og du vil gerne mindske din risiko i markedet. De aktier, du har i din portefølje, tror du, har potentiale på lang sigt, og derfor vælger du at beholde dem. I stedet shorter du 3 aktier, du oplever som overvurderede, og som du tror vil falde i værdi.
Hvis børsen efterfølgende falder yderligere, vil du tjene penge på aktierne, du har solgt short, og dermed mindske dit tab. Dette gør, at den totale markedsrisiko i din portefølje mindsker.

Vil du mindske din risiko i markedet yderligere, kan du f.eks vælge at sælge to af dine aktier og sælge yderligere 5 aktier short. Har du 5 aktier i depotet og går short i 5 andre aktier, kan man sige, at du er markedsneutral.

At shorte aktier er en mulighed for at tjene penge i et faldende marked eller ved kursfald i enkelte aktier. At shorte indebærer, at du som kunde sælger aktier, som du ikke ejer.

Da du sælger aktier, som du ikke ejer, tager Nordnet for din regning automatisk et værdipapirlån for at kunne levere aktierne til køberen. Når du har shortet aktier, vil du tjene penge, når kursen på aktien falder og tabe penge, når kursen på aktien stiger. Præcis det modsatte af et almindeligt aktiekøb.

Når du på et senere tidspunkt vælger at købe aktierne tilbage, som du har shortet, vil Nordnet automatisk levere aktierne tilbage til långiveren. Ved shorthandel, hvor du sælger og tilbagekøber aktierne samme dag, vil der dog ikke blive taget et værdipapirlån.

Du betaler et administrationsgebyr ved værdipapirlån, og du betaler en rente i den periode, du ligger shortet i en aktie. Kurtagen, når du sælger aktier ved shorthandel, er samme kurtage som ved almindelig aktiehandel.
Bemærk, at udbytte, som udbetales under lånetiden, tilfalder långiveren. Det samme gælder vedr. tegningsretter m.m.

Det er ikke alle aktier, som det er muligt at shorte. Du finder en liste over aktier, som kan shortes ved at klikke her.

Hvis du shorter en aktie samme dag, som der udbetales udbytte, har du pligt til at tilbagebetale udbyttet til den oprindelige ejer af aktien. Udbytte udbetales til den, som ejer aktien kl. 00.00 på generalforsamlingsdagen. Dette bør tages med i betragtning, før du overvejer at ligge short i en aktie over generalforsamlingsdagen.

Klik på linkene herunder for at se, hvornår der afholdes generalforsamling på de markeder, hvor du kan shorte aktier:

Danmark

Norge

Sverige (generalforsamling = årsstämma eller bolagsstämma)

Eksempel:
Du låner 50 stk. CARL B dagen før generalforsamlingen, sælger dem short og lade positionen ligge short efter børsens lukketid. Den nye ejer, som er indehaver af aktien på generalforsamlingsdagen, har ret til udbyttet på f.eks. 6 kr. pr. aktie. Dette udbetales direkte til den nye ejer fra aktieselskabet.

Samtidig har du dog stadig lånt aktien, og derfor har den oprindelige ejer også krav på at få udbetalt udbyttet af dig. I dette tilfælde 50 stk. udbytte for CARL B à 6 kroner pr. aktie = 300 kr. Beløbet vil Nordnet trække fra din konto og sørge for, at det bliver overført til den oprindelige ejer.

Mere information kan læses i Almindelige vilkår for værdipapirlån (pdf) under punkt 9.

Ja. Ved shorthandel spekulerer du i kursfald, og din mulige fortjeneste bliver større, jo nærmere aktiekursen nærmer sig nul. Men skulle kursen i stedet stige, er der principielt ingen grænse for, hvor meget aktien kan blive værd, og dermed heller ikke for, hvor stort dit tab kan blive. Det er derfor meget vigtigt at overvåge markedet aktivt ved shorthandel.

Der er også risiko for at værdipapirlån ikke kan optages, eller at långiveren kræver sine aktier tilbage. I givet fald skal aktierne tilbagekøbes. Ved udbytteudbetaling vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne, hvis du ligger med en short position i aktien.

Normalt vil en aktie ved udbyttebetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet, men ofte spekuleres der i, at aktien netop ikke falder så meget som størrelsen af udbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie, når der skal udbetales udbytte.

Da du ved shorthandel sælger aktier, som du ikke ejer, låner Nordnet for din regning aktierne i markedet. Dette sker helt automatisk, og du vil se værdipapirlånet i dit depot dagen efter din shorthandel. Du betaler en fast afgift for værdipapirlånet, dertil skal du betale rente i den periode, hvor du ligger shortet i aktien.

OBS: Du skal kun betale rente og administrationsafgift for værdipapirlånet efter udført shorthandel, hvis tilbagekøbet ikke gennemføres samme dag, som du har shortet. Du skal med andre ord ikke betale for værdipapirlånet, hvis du shorter og køber aktien samme dag.

Når du shorter, gennemfører du et salg på samme måde, som hvis du ejede aktien. Du skal blot sælge en aktie, som du ikke har i dit depot, og du tilbagekøber aktien præcis som ved en almindelig købstransaktion.

Et tænkt eksempel:
Du ejer ingen aktier i Vestas, men du tror, at aktien vil falde i værdi. For at gennemføre en shorthandel vælger du derfor at sælge 1000 aktier til kurs 255, en værdi af sammenlagt 255.000 DKK.

Efter salget vil du i din depotoversigt se en beholdning på -1000 stk. Vestas aktier. Dagen efter din shorthandel vil du se en post i dit depot på værdipapirlånet, og du vil automatisk blive debiteret en fast afgift for værdipapirlånet. Ugen efter dit salg er kursen faldet til 234, og du vælger derfor at hjemtage din gevinst.

Du køber nu 1000 stk. Vestas aktier i markedet som en normal købsordre, og du lukker dermed din shortede position i Vestas. Nordnet leverer derefter automatisk dine lånte aktier tilbage til udlåneren, og du vil herefter blive debiteret renten for værdipapirlånet for den periode, du har lånt aktierne. Din gevinst kan hermed opgøres til 255.000 - 234.000 = 21.000 kr. minus afdrag for kurtage, afgift for værdipapirlån og rente.

Ja, ved shorthandel skal der stilles sikkerhed. Hos Nordnet kræves marginkrav på 15-100 % eller en negativ belåningsværdi, der modsvarer 115-200 % af markedsværdien. Hvis du med en kontantsaldo på f.eks. 50.000 kr. vil shorte en aktie med marginkrav på 20 %, vil du kunne shorte/sælge aktier til en værdi af 250.000 kr.

For ikke at være nødt til at lukke positionen til en ugunstig kurs, anbefales det dog at have gode marginaler ved shorthandel, da beløbet som Nordnet kræver i margin stiger, hvis aktien stiger i pris. For at se hvilke sikkerhedskrav, som gælder for en specifik aktie, klik her

Når du afgiver en salgsordre for at shorte, kontrollerer handelssystemet, at der er tilstrækkelig sikkerhed på dit depot i form af kontanter og/eller belåningsværdi. Sikkerhedskravet er 115 - 200 % af markedsværdien på den shortede aktie. Dette indebærer, at beløbet i "Tilgængeligt for handel" vil falde med et beløb, der svarer til 15 - 100 % af markedsværdien på den shortede aktie.

Ved tilbagekøb af en shortet position behandles denne købsordre præcis som et almindeligt køb, og belaster dermed beløbet i "Tilgængeligt for handel". Det betyder, at hvis du er gået short, men vil ligge i en positiv position i samme aktie, skal du først købe et antal aktier, som svarer til det antal, du ligger short i, inden en ny købsordre kan afgives for at købe flere aktier. Dette gælder dog kun, hvis depotet ikke har dækning for såvel sikkerhedskrav som købsordre.

Shorthandel via nettet er begrænset til en markedsværdi på maks. 10 millioner kroner for de shortede positioner.

Ifølge en dom i landsskatteretten skal gevinster og tab fra shorthandel med aktier ikke beskattes på samme måde som gevinster og tab fra almindelig aktiehandel. Aktieavancebeskatningsloven tager sit udgangspunkt i at fortjeneste konstateres ved erhvervelse og efterfølgende salg af aktier.

Landsskatteretten anser derfor, at en avance, der knytter sig til et tidsrum, hvor skatteyderen ikke har været ejer af aktierne, ikke kan anses for omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Derfor omfattes shorthandler ikke af aktiebeskatningsloven, men i stedet omfattes gevinst og tab ved aktielånsordninger, herunder shorthandel, af indkomstbeskatningsloven (statsskattelovens § 4, litra f.).

Det betyder med andre ord, at shorthandler skal opgives som indkomst, og at nettogevinsten ved shorthandel er skattepligtig, mens tab ikke er fradragsberettigede.