Spring til hovedindhold

Årlig omkostningsoversigt.

MiFID II regler forbedrer investorbeskyttelsen gennem øget transparens

Hovedformålet med omkostningsoversigten er, at styrke investorbeskyttelsen gennem øget transpens. Hvilke oplysninger, den årlige omkostningsoversigt skal indeholde og hvordan den skal udformes, er specificeret i lovgivningen.

MiFID II (Markets in Financial Directive II), medfører et krav om, at værdipapirinstitutter årligt skal rapportere, hvilke omkostninger der er opstået som følge af, at kunden har benyttet selskabets tjenester og/eller investeret i finansielle instrumenter.

Du kan se din omkostningsoversigt hereksternt link, åbner i nyt vindue

Du kan læse mere om MiFID II her

Serviceomkostninger.

Serviceomkostninger omfatter de omkostninger, som stammer fra, og gebyrer, der er trukket som følge af, at du har en konto hos Nordnet. En del omkostninger er direkte omkostninger, som påvirker din saldo på kontoen, det er eksempelvis transaktionsgebyrer som kurtage og gebyrer for øvrige tjenester, mens andre er indirekte omkostninger, for eksempel valutavekslingsomkostninger som følge af en forskel i valutakursen (valutaspread).

Nordnet udregner de årlige serviceomkostninger baseret på de transaktioner, som er gennemført, og gebyrer, som er trukket i løbet af året. Der bliver redegjort for de forskellige omkostningstyper separat afhængigt af omkostningens karakter. Nordnet redegør også for underkategorier af omkostninger, for at du skal kunne forstå, hvor omkostningen stammer fra. Nedenfor kan du læse mere om, hvad de forskellige omkostningstyper indeholder.

Engangsomkostninger
Omkostninger og gebyrer, der ville blive pålagt i forbindelse med, at du åbner/lukker din konto hos Nordnet. Eftersom Nordnet ikke har den slags gebyrer, vil denne post altid være nul.

Løbende omkostninger
Omkostninger og gebyrer som Nordnet løbende trækker, eksempelvis gebyr for Nordnets porteføljeforvaltningstjeneste. Hvis du udover at være kunde hos Nordnet også er kunde hos en kapitalforvalter, kan der tilføjes visse specifikke omkostninger, såsom platformsgebyr, hvilket redegøres for i dette afsnit. Eventuel moms for tjenester med løbende omkostninger vises særskilt.

Transaktionsomkostninger
Omkostninger og gebyrer, som stammer fra handel med finansielle instrumenter, hvilket oftest er Nordnets kurtage samt de vekslingsomkostninger, der opstår, når der sker en automatisk valutaudveksling ved handel med finansielle instrumenter i andre valutaer. Bemærk, hvis du har en valutakonto og gennemfører en valutaveksling, så vises omkostningen under ”Øvrige omkostninger”, fordi en manuel valutaveksling ikke direkte kan kobles med en handel med finansielle instrumenter. Under underkategorien transaktionsgebyrer er der ud over kurtage også clearinggebyrer, der pålægges handel med visse derivater, og transaktionsskat for handel i visse udenlandske instrumenter.

Midlertidige omkostninger
Omkostninger og gebyrer, som pludseligt opstår som følge af, at du har en konto hos Nordnet, eksempelvis gebyrer som vil blive opkrævet afhængigt af resultatet på kontoen. Eftersom Nordnet ikke har den slags gebyrer, vil denne post altid være nul.

Øvrige omkostninger
Omkostninger og gebyrer, som stammer fra de tjenester, som Nordnet tilbyder, og som ikke redegøres for i de andre omkostningstyper. Inden for denne kategori omfattes eksempelvis gebyrer for administrative tjenester, realtidskurser, handelsapplikationer og nyhedstjenester. Omkostningerne, som er forbundet med en valutaveksling på et valutakonto (en manuel veksling), vises også for under denne post. Eventuel moms på tjenester inden for øvrige omkostninger vises særskilt.

Hvis beløbet er negativt, kan det skyldes, at du har fået et gebyr tilbagebetalt, men at omkostningen, som tilbagebetalingen vedrører, stammer fra det foregående år. Ved redegørelse for forskellige gebyrer lægges beløbene fra de specifikke transaktioner, der fandt sted i løbet af året, herunder eventuelle tilbagebetalinger, sammen. Du ser alle transaktioner i transaktionshistorikken på nordnet.dk.

Instrumentomkostninger.

Instrumentomkostninger trækkes af det respektive instruments udsteder og inkluderer omkostninger og gebyrer, som stammer fra, at du har investeret i og ejet et instrument. For at Nordnet skal kunne redegøre for disse omkostninger, skal udstederne af instrumenterne sende information om, hvad omkostningerne har været i løbet af året. Hvis udstederne sender forkert information, bliver instrumentomkostningerne forkerte. Hvis udstederne ikke sender nogen eller utilstrækkelig information om omkostningerne, kan Nordnet ikke redegøre for de fuldstændige instrumentomkostninger, hvilket fremgår i afsnittet ”Omkostninger per instrument”.

Nordnet beregner instrumentomkostningerne ud fra information om omkostningerne fra udstederen af hvert instrument sammen med de transaktioner, der har fundet sted, og de beholdninger, der har været på kontoen i løbet af året. Instrumentomkostningerne er ligesom serviceomkostningerne delt op i kategorier ud fra omkostningens karakter. Nedenfor kan du læse mere om, hvad de forskellige typer af omkostninger indeholder.

Engangsomkostninger
Omkostninger og gebyrer, som trækkes af instruments udsteder og inkluderer omkostninger og gebyrer, som forekommer i begyndelsen eller slutningen af en investering, eksempelvis købs- og salgsgebyrer til i fonde og spread-omkostninger ved handel med forskellige former for sammensatte instrumenter som for eksempel børshandlede produkter. Spread-omkostningen er en indirekte omkostning og defineres som forskellen mellem instrumentets anslåede værdi markedsværdi og den pris, som du som kunde køber/sælger til på den specifikke handelsdag. Hvis spread-omkostningen er negativ, betyder det ikke, at du har modtaget tilbagebetaling, men skyldes, at instrumentets anslåede markedsværdi ikke var lig med prisen midt mellem købs- og salgsprisen, da handlen fandt sted. Bemærk, at spread-omkostninger forekommer ved handel med flere instrumenttyper end dem der redegøres for, eksempelvis ved handel med ETF’er og standardiserede derivater.

Løbende omkostninger
Omkostninger og gebyrer, som stammer fra, du ejer et instrument, og som trækkes ud løbende af udstederen af instrumentet, eksempelvis fondens årlige gebyr og gebyrer for sammensatte instrumenter, eksempelvis børshandlede produkter.

Transaktionsomkostninger
Omkostninger og gebyrer, som trækkes af udstederen af produktet, og som opstår, når en transaktion gennemføres i et instrument, eksempelvis fondsselskaber, som handler med instrumenter i fondens beholdning. Der findes i øjeblikket ingen standardiseret metode til udregning af transaktionsomkostninger, hvilket resulterer i, at punktet ikke kun varier med, hvor stor den faktiske omkostning har været, men også med fondsselskabets valg af beregningsmetode.

Midlertidige omkostninger
Omkostninger og gebyrer, som trækkes ud af udstederen af produktet og stammer fra forekomsten af en pludselig begivenhed, eksempelvis at et på forhånd fastsat resultat opnås, dvs. performance-gebyrer inden for fonde. Eftersom fondsselskabet oftest ikke sender information om, hvad omkostningerne har været for hver dag i løbet af året, men i stedet en gennemsnitlig omkostning for hele eller dele af året, kan dette punkt være mindre præcist.

Omkostningernes effekt på afkastet.

Omkostningernes effekt på dit afkast udregnes som forskellen mellem det afkast, som du teoretisk kunne have fået, hvis der ikke havde været nogle omkostninger, og det faktiske afkast, som du fik i løbet af året. Formålet er, at du skal få en forståelse for, hvordan omkostninger og gebyrer påvirker dit afkast.

De samlede omkostninger for hele året udregnes ved at lægge alle omkostninger og gebyrer, som stammer fra transaktioner og/eller beholdning (dvs. summen af serviceomkostninger og instrumentomkostninger), sammen.

Det faktiske afkast, kaldet Afkast inklusiv omkostninger i omkostningsoversigten, udregnes som et tidsvægtet afkast, hvilket ekskluderer ind- og udbetalinger. Eventuelle fejl i udregningen kan eksempelvis skyldes, at Nordnet ikke har haft adgang til korrekt værdiansættelse af instrumenter på kontoen.

Det teoretiske afkast, kaldet Afkast eksklusiv omkostninger i omkostningsoversigten, udregnes ved at lægge de samlede omkostninger sammen med det faktiske afkast, du modtog i løbet af året. Afkast inklusiv omkostninger og Afkast eksklusiv omkostninger rapporteres både som et beløb og som den procentvise udvikling for året, og forskellen på dem er omkostningernes effekt på afkastet.

Udregningen inkluderer ikke afkast fra eventuelle alternative investeringer, dvs. hvis et beløb svarende til omkostningerne ville være blevet investeret og derefter betydet yderligere positive eller negative afkast.

Bemærk, at Nordnet er afhængig af, at udstederne sender fuldstændig information om omkostningerne, for at de samlede omkostninger skal blive komplette. I afsnittet Omkostninger per instrument fremgår det, om Nordnet mangler oplysninger om omkostninger fra udstederne.

Relative omkostninger.

En del omkostninger og gebyrer stammer fra, at du handler med instrumenter - andre til at du ejer instrumenter og/eller anvender visse tjenester. For at du skal få en bedre forståelse for omkostningernes størrelse sammenlignet med din handel/beholdning vises de relativt din totale omsætning henholdsvis din gennemsnitlige markedsværdi i løbet af året.

De omkostninger og gebyrer, som er relateret til din samlede omsætning i løbet af året, er dem, der direkte kan henføres til, at du handler med instrumenter, dvs. transaktionsomkostninger under serviceomkostninger og engangsomkostninger under instrumentomkostninger. Din samlede omsætning er blevet udregnet ved at lægge det absolutte beløb for alle købs- og salgstransaktioner for hele året sammen. Din totale omsætning vises ikke, men kan udregnes ved at dividere at af omkostnings-beløbene med tilsvarende procenttal, som vises i tabellen med omkostninger i forhold til samlet omsætning.

De omkostninger og gebyrer, som er relateret til din gennemsnitlige beholdning for året, er dem, der direkte kan henføres til, at du har ejet et instrument og/eller anvendt en investeringstjeneste og/eller de tjenester, som er direkte koblet til, at du har en konto hos Nordnet. Det er løbende omkostninger under serviceomkostninger samt løbende, transaktions- og midlertidige omkostninger under instrumentomkostninger.

Din gennemsnitlige beholdning er udregnet ved at lægge markedsværdien for hver dag i året sammen og senere dividere med det samlede antal dage i året. Din gennemsnitlige markedsværdi vises ikke, men kan udregnes ved at dividere et af omkostningsbeløbene med den tilsvarende procentdel, der er angivet i tabellen over omkostninger i forhold til den gennemsnitlige markedsværdi.

Bemærk, at de relative omkostninger vedrørende din gennemsnitlige markedsværdi er vist på årsbasis, dvs. omkostningen vist i procent er omkostningen for et helt år.

Omkostninger per instrument.

I afsnittet Omkostninger per instrument vises de omkostninger og gebyrer, som direkte kan kobles til handel i og/eller beholdning af specifikke instrumenter. Her vises, hvis Nordnet ikke har fået fuldstændig omkostningsinformation fra udstederen af instrumentet. Information om de forskellige typer af omkostninger beskrives under serviceomkostninger og instrumentomkostninger.

Hvis Nordnet ikke har fået komplet information fra udstederen af instrumentet, betyder det, at instrumentomkostningerne ikke er komplette. Det er markeret med "ikke komplet" under instrumentnavnet og desuden er omkostningsoplysningerne i tabellen markeret med en stjerne (*). Hvis der er et tal i tabellen, der er markeret med en stjerne, betyder det, at Nordnet ikke har fået oplysninger for alle dage. Udregningen af omkostningerne er baseret på de oplysninger, som Nordnet har fået, men at omkostningsinformationen mangler for andre dage, hvor du ejet og / eller handlet med instrumentet.

For instrumenter, der ikke har instrumentomkostninger, såsom aktier, vises instrumentomkostningerne som nul. Bemærk, at kun omkostninger, der kan knyttes direkte til et bestemt instrument, vises, og at Nordnet ikke kan garantere, at udstederenes oplysningerne er korrekte.