Spring til hovedindhold

MiFID II – lov om investorbeskyttelse.


Reglerne om MiFID II skal sikre forbruger- og investorbeskyttelsen

Loven bygger på et EU-direktiv, som forkortes MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), hvilket betyder, at de fleste lande i Europa har samme grundlæggende regler for blandt andet handel med finansielle instrumenter. Der er flere grunde til at reglerne blev indført, og en af de vigtigste er at forbedre beskyttelsen for dig som kunde.  

MiFID II trådte i kraft den 3. januar 2018. Lovændringen har sit udspring i finanskrisen i 2008, og det underliggende formål med MiFID II er at forbedre forbruger- og investorbeskyttelsen samt at skærpe konkurrencen inden for det finansielle område.


LEI (Virksomheder)

Lovgivningen betyder, at alle virksomheder, som handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er at øge transparensen på finansmarkederne og mindske risikoen for markedsmisbrug, samt muliggøre effektive tilsyn fra Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheder.

Bemærk, at det ikke er muligt at handle med værdipapirer uden at registrere en LEI-kode. Du kan dog handle med fonde. Du kan læse mere om LEI, og hvordan du registrerer din LEI-kode på vores side om LEI.

Målgruppevurdering

I overensstemmelse med reglerne for produktstyring skal Nordnet som distributør af finansielle instrumenter fastsætte en målgruppe for sine kunder. Formålet med reglerne er, at du som kunde skal tilbydes instrumenter, som er forenelige med dine behov, viden og mål.
Målgruppevurderingen foretages på basis af den information, som Nordnet har om dig som kunde sammenlagt med information om de finansielle instrumenter, som tilbydes. Informationen vedrørende de nedenstående kriterier er det, som målgruppevurderingen baseres på:

  • Kundetype, eksempelvis om du er en ikke-professionel eller professionel kunde.

  • Vidensniveau, hvilken viden du som kunde bør have for at investere i et specifikt instrument.

  • Risikovillighed, hvilket risikoniveau du som kunde bør have for at investere i et specifikt instrument.

  • Evnen til at bære tab, hvilke tab du som kunde bør kunne bære for at kunne investere i et specifikt instrument.

  • Mål og behov, såsom din investeringshorisont og specifikke formål med en investering.


Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til ovenstående kriterier, vil Nordnet ikke kunne gennemføre en komplet målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet har kendskab til, vil blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Du kan dog altid sælge et instrument du ejer, uanset målgruppevurdering. Dit vidensniveau vil Nordnet sikre ved, at du som kunde gennemfører en videnstest på Nordnets hjemmeside.

Videnstest

Når du handler med komplekse finansielle instrumenter for første gang skal banken sikre, at du har den viden, som kræves, og du skal derfor tage en videnstest (også kaldet hensigtsmæssighedsvurdering).

Når du afgiver en ordre i et ukompliceret instrument, som så aktier, investeringsforeninger og de allerfleste fondsandele, så gennemføres handlen, uden at der foretages en videnstest.Når du afgiver en ordre i et komplekst instrument, eksempelvis optioner, terminer og warranter, skal Nordnet sikre, at du har tilstrækkelig viden, og at du forstår, betydningen af handlen.

Som kunde behøver du derfor at gennemgå en udvidet hensigtsmæssighedsvurdering. Den udvidede hensigtsmæssighedsvurdering gennemføres kun første gang, du handler et komplekst instrument. Vurderingen giver dig efterfølgende mulighed for at handle komplekse finansielle instrumenter på grundlag af den viden og erfaring, som du har oplyst ved vurderingen. Det betyder, at du kun vil kunne handle med finansielle instrumenter, indenfor produkter, hvor du har tilstrækkelig viden og erfaring.

Omkostningsoverblik

Som bank vil Nordnet være transparent og vise dig et anslået omkostningsoverblik ved slutningen af en investering eller ved tegning af et abonnement på en investeringstjeneste. Formålet er, at du som kunde kan træffe en velbegrundet investeringsbeslutning ved at få information om, hvordan de samlede omkostninger for investeringstjenester og produkter påvirker afkastet på potentielle investeringer.

Det er et anslået omkostningsoverblik, som bygger på prisinformation og visse antagelser om fremtiden. Derfor kan omkostningsoverblikket adskille sig fra de faktiske omkostninger, som opstår.

Formålet er, at du skal få en forståelse af omkostningsbilledet, som specifikke investeringer og tjenester medfører.

Udover omkostningsoversigten vil information om instrumentomkostninger for såkaldte komplekse instrumenter, som eksempelvis warranter og certifikater også være tilgængelige i faktabladet.I forbindelse med årsopgørelsen vil du få en separat omkostningsoversigt, som afspejler de faktiske omkostninger, som er afholdt i løbet af året.

Værdiændring på instrument

Visse instrumenter, eksempelvis gearede produkter, anses for at være mere risikofyldte, fordi mindre bevægelser i markedet kan medføre, at instrumentets værdi ændres betydeligt mere. Har du en beholdning i sådanne instrumenter, skal Nordnet ifølge gældende regler underrette dig som kunde via e-mail om morgenen, hvis værdien på din investering er faldet 10 % eller mere.

Værdiændringen beregnes ud fra din anskaffelsesværdi og seneste betalte kurs på handelspladsen og gennemføres, når markedet er lukket efter en eventuel underretning. Hvis du overfører et instrumentet til Nordnet, er det derfor vigtigt, at du angiver din anskaffelsesværdi. Det er også vigtigt, at du har registreret en aktuel e-mailadresse.

Hvis Nordnet har underrettet dig vedrørende et specifikt instrument, hvor værdien er faldet 10 % eller mere, så vil en ny underretning for det pågældende instrument ikke finde sted, før anskaffelseskurs og seneste betalte kurs adskiller sig med 20 % eller mere.

De instrumenter, som er aktuelle for denne underretning, er børshandlede produkter, strukturerede produkter samt standardiserede derivater, eksempelvis warranter, certifikater, optioner og terminer. Hvis du investerer i instrumenter, som har gearing, så anbefaler vi, at du jævnligt logger ind på depotet og følger værdiudviklingen.

Bedste ordreudførelse

Vi vil tage alle nødvendige skridt for at opnå de bedst mulige resultater. Det betyder blandt andet, at når en kunde afgiver en ordre, skal den afleveres til den markedsplads, som giver kunden den bedste pris.

Hos Nordnet har vi retningslinjer for, hvordan en kundeordre skal udføres for at opnå det bedst mulig resultat for dig som kunde. Eftersom Nordnet bedriver værdipapirhandel over internettet, afgiver du som kunde selv dine ordrer direkte på de markeder, som Nordnet tilbyder handel på.

En sådan ordre anses som værende en specifik instruktion givet af dig som kunde, og den skal udføres af Nordnet i overensstemmelse hermed. I disse tilfælde er retningslinjerne ikke relevante på alle områder, eftersom Nordnet ikke kan tage alle de foranstaltninger, der er angivet i retningslinjerne.

Øvrig information

Her finder du øvrig information om de nye regler, eksempelvis interessekonflikter, kundekategorier, komplekse og ikke komplekse instrumenter, samt egnethedsprøvning til rådgivnings- og porteføljeforvaltningstjenester.

Interessekonflikter

Nordnet har en strikt intern politik om håndtering af interessekonflikter, hvor det fremgår, at Nordnet er forpligtet til så vidt det er muligt at undgå interessekonflikter.

En interessekonflikt kan opstå, når Nordnet ved at udføre en tjeneste har en økonomisk interesse, som strider imod kundens interesse. Et eksempel kan være, hvis Nordnet udfører tjenester til forskellige kunder og disse har modstridende interesser. Nordnet har pligt til at identificere eventuelle interessekonflikter. Nordnet har derfor indført rutiner for at identificere og undgå potentielle interessekonflikter.

Den nye lovgivning indeholder derudover regler, som begrænser Nordnet fra at tage imod og beholde visse vederlag for visse tjenester med det formål at undgå interessekonflikter mellem Nordnet og Nordnets kunder.

Kundekategori – ikke professionel

Nordnet er lovmæssigt forpligtet til at inddele sine kunder i forskellige kategorier. I princippet betragtes alle forbrugere og visse virksomheder som ikke-professionelle kunder. Det er kun et begrænset antal kunder, der kategoriseres som professionelle kunder, eksempelvis andre banker, stater, store selskaber og andre som erhvervsmæssigt arbejder med investeringer. Ikke-professionelle kunder har det højeste niveau af kundebeskyttelse. Det betyder øgede krav til, at Nordnet skal stille information til rådighed og tage hensyn til kundens interesser. Det har altså ikke noget at gøre med at kunden skal være ikke professionel som person, og der ligger ingen vurdering i dette.

Ikke-komplekse instrumenter

Begrebet gælder finansielle instrumenter som, med hensyn til instrumentets konstruktion og risiko med mere, skal klassificeres som ukomplicerede. Sådanne instrumenter kan under visse forudsætninger handles execution only, uden at du som kunde har gennemført en videnstest (hensigtmæssighedsvurdering). Vil du læse mere om dette begreb, se spørgsmålet ”Hvad betyder ”Hvad betyder execution only? ” Børsnoterede aktier, obligationer og andele i investeringsforeninger er eksempler på finansielle instrumenter, der som regel anses for ukomplicerede. Rene derivatinstrumenter, eksempelvis købsoptioner, kan aldrig klassificeres som ukomplicerede finansielle instrumenter.

Komplekse instrumenter

Begrebet gælder finansielle instrumenter som med hensyn til instrumentets konstruktion og risiko med mere skal klassificeres som komplekse. Derivatinstrumenter så som optioner, terminer og warranter er eksempler på finansielle instrumenter, der som regel anses som værende komplekse.

Egnethedstest

Når du ønsker at bruge porteføljestyring og investeringsrådgivning, er Nordnet ifølge loven forpligtet til at foretage en egnethedsvurdering for at sikre, at du modtager en formuestyring og investeringsrådgivning eller investeringsrådgivning, der passer til dig. I egnethedsvurderingen tager Nordnet hensyn til kundens viden og erfaring, økonomiske situation og formålet med investeringen.