Information om provision.

Som kunde har du ret til at få information om den provision, som Nordnet Bank AB (Nordnet) får af, henholdsvis betaler til, tredjepart i forbindelse med, at Nordnet stiller investeringstjenester til rådighed til dig.

Vil du også vide mere om de årlige omkostninger i procent (ÅOP), der er forbundet med at investere via investeringsforeninger? Og hvor meget investeringsforeningerne betaler Nordnet for at være en del af udbuddet på nordnet.dk? Så kan du læse mere her.

Nordnet skal på fyldestgørende, korrekt og forståelig måde informere om provision eller vederlag, type og beløb eller, hvis beløbet ikke kan opgøres, om metoden for beregningen af beløbet samt, hvis det er relevant, om provisionen eller vederlaget overføres til kunden.

Nedenfor følger information om den provision eller de vederlag, som Nordnet modtager.

Formidling af andele i fonde og investeringsforeninger

Nordnet tilbyder handel i et stort antal fonde og investeringsforeninger fra en række forskellige forvaltere. Fondsselskaberne betaler Nordnet provision for de tjenester, som Nordnet udfører. Provisionen beregnes som en andel af den provision, som fondsselskabet får via forvaltningsgebyrer.

Som kunde betaler du produktets, dvs. fondens eller investeringsforeningens, forvaltningsgebyr. Et specifikt produkts forvaltningsgebyr fremgår af produktets instrumentside på Nordnets hjemmeside samt af produktets faktablad. Forvaltningsgebyret trækkes fra fondens værdi, som regel med en beregning, som er 1/365-del af forvaltningsgebyret per dag. Forvaltningsgebyret tilfalder fondsselskabet, som derefter udbetaler en del af den provision til Nordnet. Betalingen sker normalt kvartalsvis. Nordnets andel er normalt mellem 40 – 60 % af den provision, som fondsselskabet får gennem forvaltningsgebyret.

Provisionen er baseret på den faktiske beholdning, som Nordnets kunder har i det respektive produkt fra tid til anden. Nordnets kunder betaler ikke et højere forvaltningsgebyr end den til hver tid gældende.

For de kunder, der modtager porteføljeforvaltning, som fører til provision i henhold til ovenstående tilbagefører Nordnet den del af provisionen, som kan henføres til deres beholdning til disse kunder. Tilbageførslen sker hurtigt og i likvide midler i den valuta, som depotet er koblet til.

ETF månedsopsparing

Nordnet tilbyder kurtagefri månedsopsparing i børshandlede fonde (ETF’er) og investeringsforeninger (Danmark). Nordnets kunder kan oprette kurtagefri månedsopsparing i et stort antal af børshandlede fonde og investeringsforeninger. Nordnet modtager til gengæld en provision fra de fondsselskaber og emittenter, hvis produkter indgår i tjenesten.

Provisionen for handlen i børshandlede fonde er baseret på den volumen, som Nordnets kunder investerer i fondene ved hver månedlige opsparing. Emittenterne betaler Nordnet en procentsats af den investerede volumen til Nordnet, som ligger på omkring 0,1-0,2 %.

Provisionen for handel i investeringsforeninger beregnes og betales på samme måde som ved formidling af fondsandele, dvs. den er baseret på, at Nordnet modtager en andel af fondens forvaltningsgebyr. Nordnets andel er normalt på 0,40-0,60 % af den provision, som fondsselskabet får gennem forvaltningsgebyret.

For de kunder, der modtager uafhængig rådgivning eller porteføljeforvaltning, som fører til provision i henhold til ovenstående tilbagefører Nordnet den del af provisionen, som kan henføres til deres beholdning til disse kunder. Tilbageførslen sker hurtigt og i likvide midler i den valuta, som depotet er koblet til.

Børsintroduktioner og nyemissioner samt andre selskabshændelser

Nordnet kan deltage emissioner, noteringer og andre selskabshændelser (”tilbud”). Ved markedsføring af emissioner, noteringer og/eller andre selskabshændelser får Nordnet en provision fra emittenten eller fra emittentens finansielle rådgiver. Denne provision er en variabel procentsats, der beregnes ud fra det tildelte beløb til Nordnets kunder i emissionen, noteringen eller selskabshændelse.

Den provision, som Nordnet modtager for det tildelte beløb til Nordnets kunder, er normalt mellem 1-3 %. Provisionen varierer mellem de forskellige udbud og den aktuelle procentsats i de respektive tilbud fremgår af vilkårene på Nordnets platform. I de tilfælde, hvor Nordnet ikke aktivt medvirker i en emission, notering eller anden selskabshændelse, så betales en variabel kompensation på omkring 0,25%.

For de kunder, der modtager uafhængig rådgivning eller porteføljeforvaltning, som fører til provision i henhold til ovenstående tilbagefører Nordnet den del af provisionen, som kan henføres til deres beholdning til disse kunder. Tilbageførslen sker hurtigt og i likvide midler i den valuta, som depotet er koblet til.

Kurtagefri handel i børshandlede produkter

Inden for rammerne for produktet Nordnet Markets, hvor Nordnets kunder kan handle instrumenter udstedt af Nordea Bank AB (publ) kurtagefrit*, betales dels en provision per handel, hvor Nordea Bank AB (publ) står som modpart i handlen og dels en provision for beholdningen over natten fra Nordea Bank AB (publ) til Nordnet.

Den provision, som Nordnet modtager på beholdningen over natten, beregnes som en procentuel andel af produktets totale finansieringsomkostning, hvilket fremgår i det respektive produkts endelige vilkår. Nordnets andel beløber sig til 67-83 % af den totale provision, som trækkes ud af produktets værdi.

Den provision, som Nordnet modtager per handel, beregnes som en procentuel andel af produktets spread (forskellen mellem købs- og salgskurs) efter fradrag for hedgings-omkostninger. Spreadet i produktet varierer og kan variere mellem forskellige produkttyper og forskellige aktivklasser. Aktuel spread fremgår af produktets ordrebog. Nordnets andel af spread-indtægten beløber sig til 50 %.

*Produkterne er kurtagefrie, hvis en kunde afgiver en ordre på hjemmesiden eller via en af vores handelsapplikationer, eksempelvis Infront eller Infront Web Trader, hvor værdien på ordren er højere eller lig med 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. For telefonordrer via mæglere og/eller ordrer mindre end 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR betales kurtage ifølge Nordnets gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end kundens basisvaluta betales et automatisk vekselgebyr, hvis kunden ikke har en aktiv valutakonto på sit depot. Kontakt Nordnets Kundeservice for mere information. Nordnet forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller lukke tilbuddet.

Kapitalforvaltning

Hvis du er kunde hos en kapitalforvalter, som samarbejder med Nordnet, kan dit depot være hos Nordnet. Nordnet har indgået en aftale med de kapitalforvaltere, som Nordnet samarbejder med. Disse samarbejdsaftaler indebærer i de fleste tilfælde, at Nordnet og kapitalforvalteren deler den formidlings- og administrationsprovision, som Nordnet modtager fra fondsselskaberne (se beskrivelse ovenfor). Provisionens størrelse varierer mellem de forskellige kapitalforvaltere. I gennemsnit betyder samarbejdsaftalen, at Nordnet giver 40 % af fondsselskabernes provision til kapitalforvalteren. I visse tilfælde betyder nævnte samarbejdsaftale, at Nordnet betaler en del af den kurtage, som du som kunde betaler til Nordnet, tilbage til kapitalforvalteren. Størrelsen af den kurtage, som du betaler, bestemmes ikke af Nordnet, men afhænger af, hvad du har aftalt med din kapitalforvalter. Den del af kurtagen, som Nordnet modtager, svarer til 0,04–0,085 % af købssummen. Den overskydende del af den kurtage, som du betaler, udbetales af Nordnet i form af en provision til kapitalforvalteren. Provisionens størrelse varierer mellem 0,05–0,45 % af købssummen.

Henvisning af kunder

Nordnet betaler i visse tilfælde provision til tredjepart, som henviser kunder til Nordnet. Provisionen beregnes normalt som:

  • Engangsprovision.
  • Årlig provision i form af en procentsats af den forvaltede kapital.
  • Årlig provision beregnet som en andel af betalt kurtage.
  • Årlig provision beregnet som en andel af betalt fondsforvaltningsgebyr.
  • Eller en kombination af disse alternativer.