Spring til hovedindhold

Information om provision og andre vederlag.

 Som kunde har du ret til at få information om de vederlag, som Nordnet Bank AB (Nordnet) henholdsvis betaler til eller modtager fra tredjepart i forbindelse med, at vi stiller investeringstjenester til rådighed for dig.

Nordnet skal således på fyldestgørende, korrekt og forståelig måde informere om provision eller andet vederlag, type og beløb eller, hvis beløbet ikke kan opgøres, om metoden for beregningen af beløbet samt, hvis det er relevant, om provisionen eller vederlaget overføres til kunden.

Nedenfor følger information om den provision eller de vederlag, som Nordnet modtager eller betaler.

Formidling af andele i fonde og investeringsforeninger.

Nordnet tilbyder handel i et stort antal fonde og investeringsforeninger fra en række forskellige udbydere. Fondsselskaberne betaler typisk Nordnet formidlingsprovision for de tjenester, som Nordnet udfører. Provisionen beregnes som en andel af de samlede forvaltningsgebyrer, som fondsselskabet modtager fra kunderne.

Som kunde betaler du produktets, dvs. fondens eller investeringsforeningens, samlede forvaltningsgebyr. Et specifikt produkts forvaltningsgebyr fremgår af den pågældende instrumentside på Nordnets hjemmeside samt af produktets faktaark. Forvaltningsgebyret trækkes fra fondens værdi, som regel med 1/365-del per dag. Forvaltningsgebyret tilfalder fondsselskabet, som derefter udbetaler en del heraf som formidlingsprovision til Nordnet. Betalingen sker normalt kvartalsvis.

Provisionen er baseret på den faktiske beholdning, som Nordnets kunder til enhver tid har i det respektive produkt. Nordnets kunder betaler ikke et højere forvaltningsgebyr end det til enhver tid gældende for produktet.

For de kunder, der modtager porteføljeforvaltning, som fører til provision i henhold til ovenstående, tilbagefører Nordnet den del af provisionen, som kan henføres til denne service. Tilbageførslen sker i likvide midler i den valuta, som depotet er koblet til.

Vil du vide mere om de årlige omkostninger i procent (ÅOP), der er forbundet med at investere via investeringsforeninger? Og hvor meget investeringsforeningerne betaler Nordnet i formidlingsprovision? Så kan du læse mere her.

I de tilfælde, hvor fonde eller investeringsforeninger ikke udbetaler formidlingsprovision til Nordnet (såkaldte ”clean funds”), er der typisk indgået en aftale med fondsselskabet om betaling af et fast vederlag for de tjenester, som Nordnet udfører. Disse betalinger sker fra fondsselskabet og påvirker derfor hverken produktomkostninger eller investeringsafkast. Vederlaget betragtes som en 3. partsbetaling, og er omfattet af reglerne om levering af ”kvalitetsforbedrende services”. Betalingerne fremgår af denne liste.

Månedsopsparing i ETF’er.

Nordnet tilbyder kurtagefri månedsopsparing i et antal ETF’er. Nordnet modtager til gengæld en betaling fra de emittenter, hvis produkter indgår i tjenesten.

Betalingen for handlen i ETF’er er baseret på den volumen, som Nordnets kunder investerer i produktet hver måned. Emittenterne betaler typisk en procentsats af den investerede volumen til Nordnet i størrelsesordenen 0,1-0,2 %, som modsvarer den kurtage, kunden sparer.


Børsintroduktioner og nyemissioner samt andre selskabshændelser.

Nordnet kan deltage i emissioner, noteringer og andre selskabshændelser (”tilbud”). Ved markedsføring af emissioner, noteringer og/eller andre selskabshændelser får Nordnet en provision fra emittenten eller fra emittentens finansielle rådgiver. Denne provision er en variabel procentsats, der beregnes ud fra det tildelte beløb til Nordnets kunder i emissionen, noteringen eller selskabshændelsen.

Den provision, som Nordnet modtager for det tildelte beløb til Nordnets kunder, er normalt mellem 1,5-3 %. Provisionen varierer mellem de forskellige udbud. I de tilfælde, hvor Nordnet ikke aktivt medvirker i en emission, notering eller anden selskabshændelse, betales en variabel kompensation på omkring 0,25%.

Kurtagefri handel i børshandlede produkter.

Inden for rammerne for produktet Nordnet Markets, hvor Nordnets kunder kan handle instrumenter udstedt af Nordea Bank AB (publ) kurtagefrit*, opkræves dels en betaling fra Nordea Bank AB (publ) per handel, hvor Nordea Bank AB (publ) står som modpart i handlen og dels en provision baseret på beholdningen fra Nordea Bank AB (publ) til Nordnet.

Den provision, som Nordnet modtager per handel, beregnes som en procentuel andel af produktets spread (forskellen mellem købs- og salgskurs) efter fradrag for hedging-omkostninger. Spreadet i produktet varierer og kan endvidere variere mellem forskellige produkttyper og aktivklasser. Aktuelt spread fremgår af produktets ordrebog. Nordnets andel af spread-indtægten beløber sig til 50 %.

Den provision, som Nordnet modtager baseret på beholdningen, beregnes som en procentuel andel af produktets totale finansieringsomkostning, hvilket fremgår af det respektive produkts endelige vilkår. Nordnets andel beløber sig til 67-83 % af den totale finansieringsomkostning, som trækkes ud af produktets værdi.

*Produkterne er kurtagefrie, hvis en kunde afgiver en ordre på hjemmesiden eller via en af vores handelsapplikationer, eksempelvis Infront eller Infront Web Trader, hvor værdien på ordren er højere eller lig med 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. For telefonordrer via mæglere og/eller ordrer mindre end 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR betales kurtage ifølge Nordnets gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end kundens basisvaluta betales et automatisk vekselgebyr, hvis kunden ikke har en aktiv valutakonto på sit depot. Kontakt Nordnets Kundeservice for mere information. Nordnet forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller lukke tilbuddet.

Henvisning af kunder.

Nordnet betaler i visse tilfælde provision til tredjepart, som henviser kunder til Nordnet. Provisionen beregnes normalt som:

  • Engangsprovision
  • Årlig provision i form af en procentsats af den forvaltede kapital
  • Årlig provision beregnet som en andel af betalt kurtage, eller
  • en kombination af disse alternativer.