Spring til hovedindhold

Information om provision og andre vederlag.


Som kunde har du ret til at få information om de vederlag, som Nordnet Bank AB (Nordnet) henholdsvis betaler til eller modtager fra tredjepart i forbindelse med, at vi stiller investeringstjenester til rådighed for dig.

Nordnet skal således på fyldestgørende, korrekt og forståelig måde informere om provision eller andet vederlag, type og beløb eller, hvis beløbet ikke kan opgøres, om metoden for beregningen af beløbet samt, hvis det er relevant, om provisionen eller vederlaget overføres til kunden.

Nedenfor følger information om den provision eller de vederlag, som Nordnet modtager eller betaler.

Formidling af andele i fonde og investeringsforeninger.

Nordnet tilbyder handel i et stort antal fonde og investeringsforeninger fra en række forskellige udbydere. Fondsselskaberne betaler typisk Nordnet formidlingsprovision for de tjenester, som Nordnet udfører.

Som kunde betaler du produktets, dvs. fondens eller investeringsforeningens, samlede forvaltningsgebyr. Et specifikt produkts forvaltningsgebyr fremgår af den pågældende instrumentside på Nordnets hjemmeside samt af produktets faktaark. Forvaltningsgebyret trækkes fra fondens værdi, som regel med 1/365-del per dag. Forvaltningsgebyret tilfalder fondsselskabet, som derefter udbetaler en del heraf som formidlingsprovision til Nordnet. Betalingen sker normalt kvartalsvis.

Provisionen er baseret på den faktiske beholdning, som Nordnets kunder til enhver tid har i det respektive produkt. Nordnets kunder betaler ikke et højere forvaltningsgebyr end det til enhver tid gældende for produktet.

For de kunder, der modtager porteføljeforvaltning, som fører til provision i henhold til ovenstående, tilbagefører Nordnet den del af provisionen, som kan henføres til denne service. Tilbageførslen sker i likvide midler i den valuta, som depotet er koblet til.

Vil du vide mere om de omkostninger, der er forbundet med at investere via investeringsforeninger? Og hvor meget investeringsforeningerne betaler Nordnet i formidlingsprovision? Så kan du læse mere her.

I de tilfælde, hvor fonde eller investeringsforeninger ikke udbetaler formidlingsprovision til Nordnet (såkaldte ”clean funds”), er der typisk indgået en aftale med fondsselskabet om betaling af et fast vederlag for de tjenester, som Nordnet udfører. Disse betalinger sker fra fondsselskabet og påvirker derfor hverken produktomkostninger eller investeringsafkast. Vederlaget betragtes som en 3. partsbetaling, og er omfattet af reglerne om levering af ”kvalitetsforbedrende services”. Betalingerne fremgår af denne liste.

Særligt om ETF'er
Månedsopsparing: Nordnet tilbyder kurtagefri handel via Månedsopsparing i et stort udvalg af børshandlede ETF'er. Nordnet modtager en betaling fra udbydere, hvis produkter indgår i Månedsopsparingen. Betalingen er baseret på den volumen, som Nordnets kunder investerer i disse ETF'er igennem Månedsopsparingen. Fondsselskabet betaler en procentdel, cirka 0,1-0,2% af den investerede volumen til Nordnet.

Filtreringsliste for ETF'er: Nordnet modtager et årligt platformsgebyr fra de udbydere, hvis ETF'er er synlige i Nordnets ETF-filtreringsliste. Platformsgebyret udgør cirka 12.500-25.000 SEK pr. fondsselskab.

Markedsføring: Nordnet modtager betaling fra de fondsselskaber, der også vælger at købe markedsføringskampagner for deres ETF'er. Betaling til Nordnet pr. kampagne er typisk omkring 125.000 SEK.

Børsintroduktioner og nyemissioner samt andre selskabshændelser.

Nordnet kan deltage i emissioner, noteringer og andre selskabshændelser (”tilbud”). Ved markedsføring af emissioner, noteringer og/eller andre selskabshændelser får Nordnet et fast beløb samt provision fra emittenten eller fra emittentens finansielle rådgiver. Denne provision er en variabel procentsats, der beregnes ud fra det tildelte beløb til Nordnets kunder i emissionen, noteringen eller selskabshændelsen.

Den provision, som Nordnet modtager for det tildelte beløb til Nordnets kunder, er normalt mellem 1,5-3%. Provisionen varierer mellem de forskellige udbud. I de tilfælde, hvor Nordnet ikke aktivt medvirker i en emission, notering eller anden selskabshændelse, betales en variabel kompensation på omkring 0,25%.

Henvisning af kunder.

Nordnet betaler i visse tilfælde provision til tredjepart, som henviser kunder til Nordnet. Provisionen beregnes normalt som:

  • Engangsprovision

  • Årlig provision i form af en procentsats af den forvaltede kapital

  • Årlig provision beregnet som en andel af betalt kurtage, eller

  • en kombination af disse alternativer.