Spring til hovedindhold

Gebyrer.


Kend gebyrerne.

Investeringer i børshandlede produkter er forbundet med gebyrer. Det kan fx være transaktionsrelaterede omkostninger, såsom spreads, renteomkostninger til finansiering af din gearing eller omkostninger til eventuelle aktielån i produktet. På siden her har vi samlet de forskellige typer gebyrer, der kan være for dig som investor i børshandlede produkter. Se samtlige gebyrer for et specifikt produkt på den pågældende produktside.

Bull- & Bear-certifikat.

Kurtage.

Som regel betaler du provision for handel med børshandlede produkter, ligesom når du handler med aktier. Hvor meget, du betaler, varierer afhængigt af, hvor du er kunde. Kontakt din bank eller onlinemægler, eller kig i prislisten. Hvis du er kunde hos os, køber du Nordnet Markets-produkter uden provision, når du handler for 1.000 kr. eller mere.

Spread.

Forskellen mellem den bedste købspris og den bedst sælgende pris i ordredybden kaldes spread. Spreadet kan udtrykkes som en procentdel (%) og individuelle øre (+/-) og er en omkostning for dig som investor. Spreadet adskiller sig mellem forskellige typer produkter og underliggende aktiver. Som oftest ligger spreadet sig i forhold til det underliggende aktivs spread. Jo højere spread et produkt har, jo længere væk fra "fair value", dvs. den midterste pris på produktet, du køber og sælger. Et produkt med et højt spread kan betyde en højere pris for dig som investor i forhold til et produkt med et lav spread. I Nordnets Bull- & Bear-certifikat er Nordea Bank Abp udstederen, der regelmæssigt stiller købs- og salgspriser.

Rente.

For at skabe en daglig gearing er hvert Bull- & Bear-certifikat konstrueret med en lånekomponent, som du som investor betaler renter for. Den årlige rente opkræves for produktets slutkurs, efter at børsen lukker hver enkelt handelsdag.

Jo højere gearing du vælger på din investering, jo højere er den samlede rente i faktiske tal. Ved handel med Bear-certifikater er der også et gebyr for aktielån. Gebyret opkræves ved at reducere produktets værdi med beregningsformlen: (Gearing - 1) * Renter i % / 365.

Oversigt over finansieringsomkostninger.

Gearing
Rente i %
Højere end 5
3%
Lig med 5
1,5%
Lavere end 5
1,0%

Tabellen ovenfor giver et overblik over renteomkostningerne for Nordnets forskellige Bull- & Bear-certifikater. Rentesatsen i procent varierer afhængigt af det underliggende aktiv og gearingsniveauet (Bull/Bear) og kan derfor være højere end oversigten viser. I produktvilkårene fremgår de renteomkostninger, der gælder for det bestemte produkt, du er interesseret i at investere i.

Regneeksempel – rentesats.

Tabellen nedenfor viser, hvordan værdiudviklingen af tre certifikater med forskellig gearing påvirkes af rentesatsen. I eksemplet har vi antaget, at det underliggende aktiv er uændret.

Dag
BULL OMX X2 NORDNET
BULL OMX X5 NORDNET
BULL OMX X15 NORDNET
0
100
100
100
1
99,997
99,98
99,88
2
99,995
99,97
99,77
3
99,992
99,95
99,66
4
99,989
99,93
99,54
5
99,986
99,92
99,43

Samlede omkostninger ved investering.

Når du som investor handler med børshandlede produkter, er det vigtigt at holde styr på de gebyrer og omkostninger, der måtte være forbundet med en investering. Helt enkelt kan du opdele omkostninger og gebyrer i fire forskellige kategorier:

 • Kurtage til din bank eller onlinemægler.

 • Spread.

 • Finansieringsomkostninger.

 • Administrationsafgift.

Afhængigt af valget af produkt og hvordan du vælger at bruge det, eksponeres du forskelligt for de ovennævnte omkostninger. Når du handler intradag (handler i løbet af en og samme dag), betaler du kun evt. kurtage og spread ved køb og salg. Vælger du at beholde produktet i din portefølje natten over, kommer der også de omkostninger, der er forbundet med finansieringen af din totale eksponering. I tilfælde af handel med Nordnet Markets-produkter, der er noteret på First North Sweden, betales intet administrationsgebyr.

Omkostningseksempel.

Hvis du investerer 10.000 DKK dag 1 i et Bull-certifikat fra Nordnet Markets med en gearing på 15 og et spread på 0,50% og derefter sælger dag 2, har du betalt 11,67 DKK i rentegebyr og 50 DKK i spread – i alt 61,67 DKK. Når du handler et Nordnet Markets-produkt, betaler du ingen kurtage for din handel.

Section - Nordnet Markets

Mini Futures & Unlimited Turbos.

Rente.

Finansieringsomkostningen for at beholde produktet i sin portefølje natten over udtrykkes som rente og består af en fast og en variabel del.

Den variable del er 1-måneders CIBOR for underliggende aktiv, som handles i DKK. Hvis renten for den variable rentedel er mindre end 0, sættes den til 0.

Den variable rente på udenlandske aktiver fastsættes efter den månedlige nationale interbankrente:

 • EUR = EURIBOR

 • SEK = STIBOR

 • NOK = NIBOR

 • USD = LIBOR01

Den faste del er 3% for alle Mini Futures og Unlimited Turbos. Denne faste del betegnes som ”rentemarginal” i de endelige vilkår for de respektive produkter. Finansieringsomkostningen har en direkte indvirkning på finansieringsniveauet og stop loss-niveauet, som dagligt justeres med modsvarende rente.

Det betyder, at for en Mini Long OMX med finansieringsniveau på 1.500 betaler du 3% x 1.500 = 45 DKK i renter pr. år.

Denne faste del betegnes som ”rentemarginal” i de endelige vilkår for de respektive produkter. Finansieringsomkostningen har en direkte indvirkning på finansieringsniveauet og stop loss-niveauet, som dagligt justeres med modsvarende rente.

Kurtagefri handel.

Nordnets Mini Futures & Unlimited Turbos er kurtagefrie for alle kunder, som afgiver en ordre på nordnet.dk eller via en af Nordnets handelsapplikationer ved handelsbeløb fra 1.000 DKK på Nasdaq Copenhagen, 1.000 SEK på Nasdaq Stockholm, 1.000 NOK på Oslo Børs og 100 EUR på Nasdaq Helsinki. Ved telefonhandel, mægler eller ordrer under 1.000 DKK på Nasdaq Copenhagen, 1.000 SEK på Nasdaq Stockholm, 1.000 NOK på Oslo Børs og 100 EUR på Nasdaq Helsinki, betaler du kurtage ifølge den gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end DKK betaler du et spread for den automatiske veksling.

Spread.

Forskellen mellem bedste købspris og bedste salgspris i ordredybden kaldes for spread. Spreadet udtrykkes i procent (%) og betyder for dig som investor en omkostning. Jo højere spread et produkt har, desto længere fra fair value (mid price) køber og sælger du. Et produkt med et højt spread betyder en højere omkostning for dig som investor, end et produkt med et lavt spread. I Nordnets Mini Futures er det Nordea Bank AB (publ), der er market maker, og som derfor løbende stiller købs- og salgspriser.

Regneeksempel – rentesats.

Tabellen nedenfor viser, hvordan værdiudviklingen af tre Mini Futures med forskellig gearing påvirkes af renten. I eksemplet har vi taget udgangspunkt i, at det underliggende aktiv, OMXS30, er forblevet uændret i fem dage. I tabellen ser du i den første kolonne antallet af dage, du ejer produktet og værdien af din Mini Future/Unlimited Turbo i de tre andre kolonner. Som du kan se i eksemplet, er produkter med højere gearing dyrere at eje natten over end produkter med lavere gearing.

Dag
MINI L OMX NORDNET 99*
MINI L OMX NORDNET 102**
MINI L OMX NORDNET 86***
0
100
100
100
1
99,88
99,97
99,99
2
99,77
99,93
99,98
3
99,65
99,90
99,98
4
99,53
99,87
99,97
5
99,42
99,83
99,96

* MINI L OMX NORDNET 99 har i eksemplet ovenfor en gearing på 15
** MINI L OMX NORDNET 102 har i eksemplet ovenfor en gearing på 5
*** MINI L OMX NORDNET 86 har i eksemplet ovenfor en gearing på 2

Samlede omkostninger ved investering.

Når du som investor handler med børshandlede produkter som Mini Futures og/eller Unlimited Turbos, er det vigtigt, at du er opmærksom på alle gebyrer og omkostninger, der kan være forbundet med en investering. Helt enkelt kan du opdele omkostninger og gebyrer i tre forskellige kategorier:

 • Kurtage til din bank eller onlinemægler.

 • Spread.

 • Finansieringsomkostninger.

Afhængigt af valget af produkt og hvordan du vælger at bruge det, eksponeres du forskelligt for de ovennævnte omkostninger. Når du handler intradag (handler i løbet af en og samme dag), betaler du kun evt. kurtage og spread ved køb og salg. Vælger du at beholde produktet i din portefølje natten over, kommer der også de omkostninger, der er forbundet med finansieringen af din totale eksponering.

Omkostningseksempel.

Hvis du investerer 10.000 DKK dag 1 i en Mini Long OMX, hvis finansieringsniveau er 1.500 og har et spread på 0,50% og derefter sælger dag 2, har du betalt 8,63 DKK i rentegebyr og 50 DKK i spread, i alt 58,63 DKK. Når du handler et produkt i Nordnet Markets, betaler du ingen kurtage for din handel.

Circle futures - Nordnet Markets

Informationer om Nordnets vederlag.

Inden for rammerne for produktet Nordnet Markets, hvor Nordnets kunder kan handle instrumenter udstedt af Nordea Bank AB (publ) kurtagefrit*, betales dels en provision pr. handel, hvor Nordea Bank AB (publ) står som modpart i handlen, og dels en provision for beholdningen over natten fra Nordea Bank AB (publ) til Nordnet.

Den provision, som Nordnet modtager på beholdningen over natten, beregnes som en procentuel andel af produktets totale finansieringsomkostning, hvilket fremgår i det respektive produkts endelige vilkår. Nordnets andel beløber sig til 67-83% af den totale provision, som trækkes ud af produktets værdi.

Den provision, som Nordnet modtager pr. handel, beregnes som en procentuel andel af produktets spread (forskellen mellem købs- og salgskurs) efter fradrag for hedgings-omkostninger. Spreadet i produktet varierer og kan variere mellem forskellige produkttyper og forskellige aktivklasser. Aktuel spread fremgår af produktets ordrebog. Nordnets andel af spread-indtægten beløber sig til 50%.

*Produkterne er kurtagefrie, hvis en kunde afgiver en ordre på hjemmesiden eller via en af vores handelsapplikationer, fx Infront eller Infront Web Trader, hvor værdien på ordren er højere eller lig med 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. For telefonordrer via mæglere og/eller ordrer mindre end 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR betales kurtage ifølge Nordnets gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end kundens basisvaluta betales et automatisk vekselgebyr, hvis kunden ikke har en aktiv valutakonto på sit depot. Kontakt Nordnets Kundeservice for mere information. Nordnet forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller lukke tilbuddet.