Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra STENOCARE og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

STENOCARE noteres på Spotlight Stock Market

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i STENOCARE i forbindelse med selskabets notering på Spotlight Stock Market. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

INTRODUKTION
Siden 1. januar 2018 har et fireårigt forsøgsprogram gjort det muligt for alle læger i Danmark lovligt at udskrive tilskudsberettigede recepter på en type af medicinske cannabisprodukter, som tidligere ikke var lovlige i Danmark. Danmark er et af de få europæiske lande, der i tillæg til importen også har legaliseret dyrkning af medicinsk cannabis. De strenge danske krav til produktkvalitet og pesticidfri produktion vil skabe konkurrencefordel for danske producenter som STENOCARE på de globale markeder. Der er samlet set cirka 40 indikationer, hvor medicinsk cannabis potentielt kan vise resultater på effekt. De primære patientgrupper er multipel sklerose (MS), kroniske smerter, rygmarvsskade (paraplegi) samt kvalme og opkastninger som følge af kemobehandling. Alle former for sygdomme omfattes dog af den danske legalisering, hvilket betyder at læger har tilladelse til at ordinere medicinsk cannabis til alle patienter og til alle former for sygdomme.

SELSKABET
STENOCARE var den første virksomhed på det danske marked, der fik tilladelse fra den danske Lægemiddelstyrelse til både at dyrke og producere medicinsk cannabis samt til at importere godkendte medicinske produkter med indhold af cannabisolie til videresalg. STENOCARE har indgået distributionsaftale med Nomeco A/S og Tjellesen Max Jenne A/S, som er de to førende grossister i Danmark, hvorigennem virksomheden har sikret en distribution til samtlige apoteker og hospitaler i Danmark.

I september 2018 indledte STENOCARE salg af medicinsk cannabisolie, som virksomheden importerer fra sin strategiske partner CannTrust Inc. (”CannTrust”) i Canada. STENOCARE er dermed den første leverandør til at levere medicinsk cannabisolie i løbet af det fireårige forsøgsprogram til patienter på det danske marked. Virksomheden planlægger også at udvikle et produktionsanlæg til dyrkning og produktion af medicinsk cannabis i virksomhedens nuværende faciliteter i Jylland. STENOCARE
planlægger at påbegynde salget af egenproducerede produkter, så snart produkterne er godkendt af den danske Lægemiddelstyrelse til optagelse på medicinlisten. Virksomhedens produktsortiment vil derfor fremover blive suppleret med egenproduceret medicinsk cannabis, hvilket vil nedbringe omkostningerne per produkt, og muliggøre yderligere etablering på de legaliserede markeder i Europa.

STENOCARE har allerede opnået:

  • Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at dyrke og producere medicinsk cannabis
  • Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at importere og distribuere medicinsk cannabis i Danmark
  • Strategisk partnerskab med CannTrust der en førende producent af medicinsk cannabis, som sikrer adgang til produkter, viden, rådgivning og teknisk erfaringer
  • Distributionsaftaler der dækker alle Danske apoteker og hospitaler
  • Fået godkendt sine produkter til optagelse på den danske Medicinliste, så de kan ordineres til patienter
  • Salg af sine produkter til danske patienter

MARKEDSPOTENTIALE
I dag er Canada med cirka 36 millioner indbyggere førende på markedet inden for medicinsk cannabis, og har i perioden 2014-2018 oplevet en stigning i markedsstørrelse fra 50 millioner DKK til 6 milliarder DKK. Med et samlet befolkningstal på cirka 741 millioner mennesker i Europa, befinder den danske og europæiske industri for medicinsk cannabis sig i starten af
en høj potentiel vækst, som kan sammenlignes med eksempelvis den i Canada. STENOCARE påbegyndte, som den første i forsøgsordningen, salget på det danske marked i september 2018, og i efterår/vinter 2018 planlægger virksomheden at forsyne den initiale patientgruppe i Danmark på cirka 50.000 mennesker med medicinsk cannabis, hvilket svarer til, at STENOCARE forventer at levere cirka 2.000 behandlinger. Virksomhedens målsætning er at opnå en betydelig markedsandel på det danske marked i løbet af 2018 og 2019, da STENOCARE i øjeblikket er den eneste leverandør af medicinsk cannabisolie til ordinering af alle læger under Forsøgsordningen. Ledelsen vurderer, at de primære patientgrupper i Danmark har en forventet markedsstørrelse på cirka 1 milliarder DKK i 2021. STENOCARE planlægger endvidere at påbegynde dyrkning af egen medicinsk cannabis i starten af 2019. Derefter vil STENOCARE identificere hvilke europæiske fokusmarkeder der vil være for salget af egne produkter. I dag har 11 europæiske markeder valgt at legalisere medicinsk cannabis, og markedet forventes at stige til cirka 30 milliarder DKK i 20221.


Fakta

Fakta

 

Pris

8,80 DKK pr. aktie

Tegningsperiode

24. september – 9. oktober 2018.

Vurdering (pre-money):

Cirka 59,7 MDKK (svarende til cirka
83,6 MSEK*).

Kurtage

0 kr.**

Sidste svardag til Nordnet

9. oktober 2018 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

9. oktober 2018 kl. 23:59

Mindste tegning

400 aktier, svarende til
3.520 DKK.

Forventet første handelsdag

Den 26. oktober 2018.

Liste

Spotlight Stock Market

Kortnavn for aktien

STENO

ISIN-kode:

DK0061078425

Selskabets hjemmeside

https://stenocare.dk/

 *Vekselkurs cirka 1,3997 DKK/SEK.

**Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Fuldstændige vilkår:

Memorandum (engelsk)

MålsætningerStenocare

Strategi

STENOCAREs strategi hviler på to søjler. Den første søjle består i at
opbygge import og grossistsalg af færdige produkter til det danske
marked. I dag har vi sikret alle nødvendige aftaler med leverandører
og distributører og fået nødvendige godkendelser fra den danske
Lægemiddelstyrelse for at indlede opbygningen af denne sølje i vores virksomhed. I september 2018 startede vi således som den første herhjemme med at distribuere vores tre medicinsk godkendte
cannabisolier til alle danske apoteker og hospitaler. Den anden søjle
i vores strategi består i at etablere et produktionsanlæg for at kunne
dyrke og producere vores egne medicinske cannabisprodukter til patienter i Danmark og det øvrige Europa. En højteknologisk fabrik med lukkede, hygiejniske og klimakontrollerede rum bliver derfor udviklet i vores nuværende faciliteter i Jylland. Den lov, der regulerer legaliseringen af medicinsk cannabis i Danmark, håndhæver nogle af de strengeste krav. Kravet til blandt andet produktion uden brug af pesticider vil være en udfordring for både kommende danske konkurrenter og internationale producenter og leverandører, som arbejder på at komme ind på vores marked, og her har STENOCARE og vores canadiske partner CannTrust et forspring med vores produkter, som allerede er godkendt til at blive optaget på den danske Lægemiddelstyrelses medicinliste. CannTrust (TSX: TRST) er en af de førende producenter af medicinsk cannabis i verden. Dels er de vores leverandør af færdige produkter, af knowhow og af formeringsmateriale til produktionsanlægget, og dels er de medejere i selskabet. CannTrust foretager også en investering ved at deltage som aktietegner i den forestående nyemission, hvilket er en glimrende kvittering på vores business case. Partnerskabet med CannTrust bidrager med mange års brancheerfaring til vores organisation – erfaringer, der vil hjælpe os med at undgå kritiske faldgrupper og påskynde vores etablering på markedet.

Danmark er vores hjemmemarked og førsteprioritet. I den primære
patientgruppe er der på kort sigt cirka 50.000 patienter med multipel
sklerose, eller patienter som gennemgår kemobehandling. Med erfaringer fra andre markeder og med inkludering af en bredere gruppe af sygdomme, vurderes potentialet dog til at omfatter flere end 500.000 patienter2. Vi har fastlagt vores kvantificering af den danske markedsudvikling med udgangspunkt i den historiske udvikling på det
canadiske marked. Det danske marked minder i mange henseender
om det canadiske, hvor Canada i øjeblikket befinder sig cirka 4-5 år
foran Danmark. Baseret på de seneste års udvikling på det canadiske
marked er det vores vurdering, at den danske markedsstørrelse kan
komme op på cirka 1 milliard DKK i 2021. De primære patientgrupper i
Europa svarer til cirka 31,5 millioner mennesker, med et prognosticeret
europæisk marked på cirka 30 milliarder DKK i 2022, hvis vi ekstrapolerer fra tidligere data fra Tyskland. Vi har opbygget en førende rolle i Danmark og har sikret godkendelser fra den danske Lægemiddelstyrelse. Sammenlignet med vores mere end 30 konkurrenter, har vi passeret flere vigtige milepæle. Vi var blandt de første virksomheder, der fik tilladelse fra den danske Lægemiddelstyrelse til at dyrke og producere medicinsk cannabis. Vi er også den første virksomhed, der har opnået alle licenser til dyrkning, produktion, fremstilling, import og distribution af medicinsk cannabis. Herudover er vi den første virksomhed, som har importerede medicinske cannabisolieprodukter, der er godkendt og optaget på den danske Lægemiddelstyrelses medicinliste, og har siden september 2018 været den første virksomhed, der er begyndt at levere disse til patienterne. Vi er positioneret til at blive en førende aktør på det danske marked, og en betydelig leverandør i Europa. Strategien er udviklet for at drage fordel af, at Danmark er et af de få lande i Europa, der legaliserer dyrkning af medicinsk cannabis. Nu er vi også klar til at indlede gennemførelsen af den anden søjle i vores strategi – opbyggelsen af klimarum i vores produktionsanlæg. For at realisere vores planer og potentiale gennemfører vi nu nyemission på cirka 18,6 MDKK i forbindelse med notering på Spotlight Stock Market. Den kapital, vi får gennem nyemissionen, er hovedsageligt beregnet til finansiering af udviklingen af vores produktionsanlæg og løbende driftsudgifter.

Risici

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

STENOCAREs forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i STENOCARE, bør du læse selskabets memorandum, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i STENOCARE skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i memorandummet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.