Vælg højdespringerne

9 investeringsfonde som har slået markedet

Op


Kun 17 procent* af alle danske fonde slår markedet. Nu er det lettere for dig at vælge dem, der har klaret sig bedst.

Vi har analyseret alle vores 308 investeringsfonde. Og ud fra risikojusteret afkast har vi fundet de 9 bedste fonde i tre forskellige kategorier.

Dine investeringer kan nå nye højder - hvilke investeringsfonde vælger du?

*Kilde: S & P Dow Jones indices

Danske aktier

BIL Danmark DK Small Cap Aktier KL A 

Akk. afkast (inkl. omkostninger)*

3 år

+43%

5 år

+168%

10 år

+191%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risikomål

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

2.39%

Afdelingen investerer i aktier, der enten er udstedt af et dansk selskab, som har fået adgang til eller er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller handles på et andet dansk reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.

Fundamental Invest Stock Pick 

Akk. afkast (inkl. omkostninger)*

3 år

+38%

5 år

+235%

10 år

+286%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risikomål

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

1.60%

Foreningens rådgiver Fundamental Fondsmæglerselskab A/S håndplukker danske børsnoterede selskaber og har spidskompetence indenfor small- og midcap segmentet. Det er foreningens målsætning at man gennem rådgiverens egne og dennes netværks kompetencer, at præstere et tilfredsstillende afkast for foreningens medlemmer gennem aktiv forvaltning.

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

Akk. afkast (inkl. omkostninger)*

3 år

+31%

5 år

+181%

10 år

+262%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risikomål

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

1.84%

Afdelingen investerer udelukkende i danske aktier.

Læs mere om investeringsfonde bestående af danske aktier

Når det gælder investering i aktier, har mange en tendens til at se mod deres lokale aktiemarked, som også er deres reference for, hvordan markedet går. Det danske aktiemarked udgør lige over 0,66% af verdensindekset (MSCI World), men de fleste investorer har en betydelig højere andel danske aktier i sin opsparing. I teorien er det ikke optimalt, men i praksis er det logisk at have en overvægt mod det marked, som man kender bedst.

I et historisk perspektiv har det danske marked også haft en flot udvikling, og investorerne har således tjent på at have en overvægt mod hjemmemarkedet. Danske aktiefonde har også den fordel, at de er noteret i DKK, hvilket holder valutarisiko og valutaomkostninger nede.

Globale

Maj Invest Value Aktier Akkumulerende

Akk. afkast (inkl. omkostn.)*

3 år

+15%

5 år

+85%

10 år

+173%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

1,69 %

Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet.

Multi Manager Invest Globale Aktier Akk

Akk. afkast (inkl. omkostn.)*

3 år

+24%

5 år

+81%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

1.50 %

Afdelingen investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, herunder i ”nye markeder” med stor spredning på lande og sektorer. Harding Loevner, som er rådgiver for afdelingen, har en robust, struktureret og veldokumenteret investeringsproces, hvor de udvælger 35-75 selskaber.

Nordea Invest
Global Stars

Akk. afkast (inkl. omkostn.)*

3 år

+21%

5 år

+65%

10 år

+135%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

1.82%

Fonden investerer globalt i aktier, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance. Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

Læs mere om globale investeringsfonde

Som navnet antyder, så indebærer en investering i globale aktier en position i aktier fra hele verden. Diversificering eller risikospredning er en af hjørnestenene indenfor økonomisk teori, og at investere i globale aktier er en god og enkel måde til at få stor risikospredning mellem forskellige markeder. Globale fonde kan være et godt supplement til en langsigtet portefølje.


Emerging Markets

C WorldWide Emerging Markets KL

Akk. afkast (inkl. omkostn.)*

3 år

+10%

5 år

+7%

10 år

-27%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Åop

2.40%

Afdeling Emerging Markets investerer fortrinsvis i aktier emerging markets-lande, eller i aktier, hvor virksomhedens salg eller indtjening relaterer sig til emerging markets-lande. Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Geografisk kan emerging markets-lande typisk findes i Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi.

Multi Manager Invest Nye Aktiemark Akk

Akk. afkast (inkl. omkostn.)*

3 år

+19%

5 år

+29%


Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

1.49%

Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der hører hjemme eller har hovedaktivitet i emerging markets, også kaldet nye aktiemarkeder. Der fokuseres på vækst-aktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Sands har stort fokus på at opnå et solidt kendskab til det enkelte selskab, hvilket ud over via selskabsbesøg sker ved at besøge konkurrenter, leverandører, kunder mv. Nye Aktiemarkeder henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.

Sparinvest Value Emerging Markets KL A

Akk. afkast (inkl. omkostn.)*

3 år

+5%

5 år

+25%

10 år

+27%

Læs mere om investeringsfonden

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

ÅOP

2.20%

Afdelingen investerer i aktier i Emerging Markets. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi.

Læs mere om Emerging Markets

Emerging Markets er en fælles betegnelse for lande og regioner i verden, som er under hurtig udvikling og har høj økonomisk vækst. Kina er det største vækstmarked og udgør mere end 30% af indeks i kategorien. Det er et godt supplement til globale aktier, fordi Emerging Markets mangler i mange globale aktiefonde. En investering i en Emerging Markets-investeringsfond betyder højere risiko, men har også potentiale for højere afkast.


*Udvikling frem til den 04.05.2018. Vi tager forbehold for evt. fejl.

Skab din egen skræddersyede fondsportefølje

Investeringsguiden foreslår en kombination af de bedste investeringsfonde ud fra dine behov.

Ved at besvare en række spørgsmål får du et personligt forslag til investeringsfonde, som passer til dig og din risikoprofil. Udvælgelsen af investeringsfonde sker på samme måde som i listen ovenfor.

Spørgsmål og svar

Hvordan har vi udvalgt de 9 investeringsfonde?

Udvalget af investeringsfondene bygger på en kvantitativ analyse af historiske fondsdata efter omkostninger. Analysen er udarbejdet for at identificere investeringsfonde, som i en længere periode har haft et højt og jævnt afkast i forhold til investeringsfondens benchmark. Præmissen for denne analyse er, at de fonde som historisk har klaret sig godt under forskellige markedsforhold, også kan forventes at klare sig godt fremadrettet.

Det vigtigste nøgletal i analysen er "Information Ratio". Nøgletallet måler en fonds overskydende afkast i forhold til referenceindekset i relation til fondens såkaldte "Tracking Error", altså hvor meget fonden afviger fra referenceindekset. Kort sagt betyder en høj Information Ratio, at forvalteren har givet et højt merafkast i forhold til sin aktive risiko. Information Ratio beregnes i analysen i forhold til et såkaldt ”best-fit index”, altså det indeks, som minder mest om fondens faktisk historiske udvikling.

Analysen er lavet over forskellige tidsintervaller og op til ti års historik, for at vurdere hvordan investeringsfonden har klaret sig i forskellige perioder og under forskellige markedsforhold. For hver periode rangeres fondene, og de får point efter deres placering. De samlede point beregnes som det vægtede gennemsnit af de forskellige perioder.

Analysen præmierer konsekvent merafkast over lang tid. For at få en god bedømmelse i analysen er det ikke nok med enkeltstående perioder med merafkast – men nødvendigt med et kontinuerligt og konsekvent merafkast.

Hvad koster det at investere i investeringsfonde?

Du betaler normal kurtage, når du køber og sælger investeringsfonde. Se prislisten.

Hvad er fordelene ved at være kunde hos Nordnet?

Som kunde hos Nordnet har du fuld kontrol over dine investeringer. Du har adgang til digitale værktøjer og smarte tjenester, som giver dine penge de bedste forudsætninger for at vokse. Du får overblik over dine beholdninger, så du kan træffe de bedste investeringsbeslutninger.

Åbn depot med NemID på 3 minutter

Gratis at åbne og du betaler ingen faste årlige gebyrer

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk. Al information på denne side skal ses som generelle oplysninger og ikke på nogen måde som anbefalinger eller råd vedrørende investeringsbeslutninger. Læseren er selv ansvarlig for den risiko, som er forbundet med investeringsbeslutninger, baseret på oplysningerne på denne side.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.