Spring til hovedindhold

Investeringsforeninger: Afkastet skifter aktivklasse

Jakob Holck, Head of Business Management, har kigget på marts performance fra et udvalg af investeringsforeninger på Nordnets platform.

Nu har vi igennem snart 11 år, med enkelte undtagelser, været vant til at afkast det skulle man have fra aktier. Jo mere risiko man påtog sig, jo flere penge tjente man.

Men 2020 har indtil videre været året med de største udsving nogensinde. Vi har set aktieindeks fald på op mod 10% på en enkelt dag.

Nu kan vi se tilbage på en marts måned hvor afkastet bestemt ikke kom fra aktier. Vi må også se tilbage på en måned hvor et lille negativt afkast skal betragtes som et særdeles godt afkast.

Jeg har her taget et lille udpluk af nogle af de investeringsforeninger som har klaret sig rigtigt godt i marts måned. Ikke overraskende er hovedparten obligationsbaserede foreninger. Dette understreger igen vigtigheden af at have styr på sin risiko, balancere sin portefølje jf. den tidshorisont og risikovillighed man ønsker.

Investin Othania Etisk Formuevækst

Afkast: 2,79%

Investeringspolitik

I Investin Othania Etisk Formuevæksk KL investerer vi 100% efter en egenudviklet og objektiv investeringsmodel – som estimerer risikoen på aktiemarkedet 1 måned frem i tid. Vi anvender ledende indikatorer for den økonomiske aktivitet, renter og aktiemarkedet til at estimere risikoen en måned frem i tid. Hvis modellen estimerer at risikoen på aktiemarkedet er normal/lav investerer vi 100% i globale aktier og hvis modellen estimerer risikoen er forhøjet investerer vi 100% i globale statsobligationer. Alle investeringer foretages via prisbillige indeksfonde (ETF’er) og med et etisk overlay.

Investin Othania Etisk Formuevækst KL indgår typisk som supplement i en balanceret portefølje – hvor den forsøger at løse problemet med at øge eller sænke risikoen i porteføljen på de rigtige tidspunkter.

Investeringsdirektør Vincent Dilling-Larsen udtaler:

“Marts måned var en god måned for Investin Othania Etisk Formuevækst KL hvor vi kom ud med et positivt afkast på +2,79% hvor globale aktier gav -10,8%.

Vores model indikerede ultimo februar måned, at der ville være forhøjet risiko på aktiemarkedet i marts måned – og vi skiftede derfor fra globale aktier til globale statsobligationer. Dette betød, at vi undgik de meget store tab på aktiemarkedet og ikke mindst de meget voldsomme udsving man som investor oplevede.

Vi har oplevet et positiv afkast på tværs af vores obligationsportefølje som følge af, at investorerne er søgt mod sikkerhed kombineret med store økonomiske hjælpepakker verden over har presset renterne ned.

Vores model skal typisk levere et bedre afkast end aktiemarkedet i de værste måneder på aktiemarkedet – og ligesom vi undgik det store tab i december 2018 er det glædeligt, at modellen igen undgik tabene i marts måned. Målsætningen med vores investeringsmodel er, at levere et højt absolut afkast med lavere udsving end aktiemarkedet – ved at undgå de værste tab på aktiemarkedet. Siden start har Investin Othania Etisk Formuevækst KL leveret et afkast på 11,84% hvor globale aktier har givet -1,56% – og det skyldes, at vi har undgået måneder som denne marts.”

Maj Invest Kontra

Afkast: 1,1%

Investeringspolitik

Maj Invest Kontra arbejder med fire overordnede aktivklasser, der traditionelt virker som beskyttelse i perioder med uro på de finansielle markeder. De fire aktivklasser er lange statsobligationer, stærke valutaer (f.eks. CHF og JPY), guld og ædelmetaller samt defensive aktier og aktieafdækning. I marts var det overordnet set kun aktieafdækningen, som virkede godt som hedge mod de store udsving.

Når vi ser tilbage de seneste 30 år, så har der ellers været en tendens til, at investorerne søger i retning af særligt de lange statsobligationer, yen schweizerfranc og guld. Marts viste et lidt anderledes billede. Der var dage, hvor både obligations– og aktiepriserne faldt, henholdsvis steg kraftigt på samme tid. Populært sagt har der været dage, hvor aktiverne er begyndt at ”svinge i samme takt”—i modsætning til tidligere.

Årsagen, skal efter vores vurdering, findes i, at gearingen i det finansielle system blev nedbragt, og der var mange investorer, der solgte alle aktiver — uanset risikotype — for at få skabt kontanter. Når både risiko– og ”sikre” aktiver svinger i samme takt er det vanskeligere at skabe et ”kontra”-afkast, og det er derfor et fokuspunkt hos os.

I marts var det aktieafdækningen, der gav et positivt bidrag, mens både obligationer, defensive aktier og ædelmetaller gav et negativt afkast. I slutningen af marts kunne vi dog se, at risikoaktiverne og ”de sikre havne” igen begyndte at bevæge sig i den ”utakt”, der normalt gør sig gældende. Det blev efter vores vurdering genskabt, da centralbankernes opkøbsprogrammer begyndte at virke.

Med andre ord fungerede byggeklodserne i Kontra atter efter hensigten. I løbet af marts foretog vi en del omlægninger som følge af de store markedsbevægelser. Vi benyttede faldet i guld og guldmineaktierne i starten af måneden til gradvist at øge positionerne. Derudover har vi nedbragt de defensive aktier og øget aktieafdækningen i forbindelse med, at aktierne steg i slutningen af måneden.

Seniorporteføljemanager Torsten Bech udtaler:

“Maj Invest Kontra gav i marts et afkast på 1,1 pct., mens globale aktier tabte ca.. 19 pct. opgjort i danske kroner. I 2020 har afdelingen givet et afkast på 4,3 pct., mens aktier er faldet ca. 20 pct. i løbet af marts fik Covid19-virussen fik for alvor sit tag i Europa og USA. Situationen i Italien gik fra slemt til værre, og i slutningen af måneden blev USA det land, der har haft flest smittede.

Covid19-virussen har medført, at en lang række lande er i karantæne, og det har forøget risikoen for, at sygdommen udvikler sig til en meget dyb recession. De større centralbanker med FED og ECB i spidsen har genoptaget QE-programmerne og en række stater—igen med USA og Europa i spidsen – har indført meget omfattende finanspolitiske pakker. Formålet er, at undgå, at den globale økonomi falder i en recession, der ikke bare er dyb, men også dyb og lang. Konsekvensen på finansmarkederne har været nogle store rutsjeture, der i starten af marts gav store kursfald på alle risikoaktiver, herunder aktier, men også i blandt de traditionelt sikre aktier—fx 10-årige amerikanske statsobligationer var der kursfald.

Hen mod slutningen af marts steg aktierne dels i forhåbning om effekten fra de penge– og finanspolitiske pakker og dels som følge af, at mange investorer skulle genskabe aktievægtene i porteføljerne. Sammenfattende for markedsudviklingen var, at marts var særdeles udfordrende.”

Nordea Invest Globale Obligationer

Afkast: 0,1%

Investeringspolitik

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke afdelingen udvikling.

Portefølje Manager Anton Nykvist udtaler:

“Marts måned var en volatil måned for alle aktiv klasser, hvilket skyldes at COVID-19 pandemien lukkede de fleste lande i verden ned, og det ramte alle økonomier. Investorer søgte alle at mindske deres risiko i porteføljerne, hvilket får betydning for hvor nemt det er at få handlet positioner i de forskellige markedssegmenter. Amerikanske statsobligationer, der plejer at være meget likvide at handle, gav også problemer, hvilket indikerer at alle aktiv klasser er ramt.

Nationalbanker rundt omkring i verden, tog skrappe midler i brug for at afbøde covid-19 effekten på de finansielle markeder. Den amerikanske centralbank sænkede renterne med 1,50% mens den engelske centralbank sænkede med 0,75%. Den europæiske central bank indførte et ”Pandemic Emergency Purchase Programme” på €750bn samt udvidede det eksisterende opkøbsprogram.

Benchmarket for porteføljen havde et afkast 0.05% gennem marts, målt i danske kroner. Porteføljens afkast har været bedre end benchmarkets afkast.

Det positive afkast på porteføljen kom hovedsagligt fra vores overvægt af renterisiko vi har haft i amerikanske, engelske og australske statsobligationer.

Helt specifikt havde vi en position der ville vinde på at den italienske statskurve fladede – nemlig at renterne på de lange løbetider faldt i forhold til renterne på de kortere løbetider. Det udspillede sig, og det vandt vi på.

Det har påvirket afkastet negativt, at vi har været overvægtet af spanske, portugisiske samt finske statsobligationer. Yderligere har vi haft nogle AAA ratede europæiske realkreditobligationer, samt nogle AAA ratede supra nationale obligationer – for eksempel obligationer udstedt af Den Europæiske Investeringsbank – samt højt ratede agency udstedelser.

HP Invest Danske Obligationer AKK A

Afkast: -1,07%

Investeringspolitik

Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed er mellem et og fem år. Afdelingen er for den investor, der ønsker en høj grad af værdistabilitet og ikke har behov for løbende udbetaling af afkast. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse og investeringsstrategi vil være meget forsigtig.

Porteføljemanager Mark Gerts Rentzmann Jøns udtaler:

Marts 2020 vil blive husket længe, men ikke for noget godt. En historisk dårligt måned for ikke blot Danske Realkreditobligationer, men også på stort set alle finansielle instrumenter. Set med de briller er et afkast på -1,07% tilfredsstillinde og sammenlignet med benchmark som gav -1,71% også et relativt godt afkast. Ser man udelukkende på realkreditdelen af benchmark tabte den 2,20% over måneden. Det er i tider som denne at vores forsigtige investeringsstrategi kommer investorer til gode.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
2 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2020-04-06 11:15

Man kan jo også stille sig selv det spørgsmål om ekstremt dyre omkostninger som f.eks. en ÅOP på over 4% for Investin Othania Etisk Formuevækst KL er mere sigende for fremtiden end blot en måneds afkast!

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-04-06 11:43

Hej Henrik.

I artiklen forholder jeg mig kun til absolutte afkast. Hvilket alt andet lige må være det vigtigste for kunden.

Venlig hilsen
Jakob Holck