Spring til hovedindhold

Muligheder med grønne obligationer

Dette indlæg er markedsføring.

Det seneste årti har obligationer levet en tilværelse i skyggen. I kølvandet på finanskrisen og senere den europæiske statsgældskrise har europæiske obligationsinvestorer først levet med nulrenter og siden 2014 negative renter fra den Europæiske Centralbank. Så på trods af at 2022 på mange måder har været et dystert år præget af krig, geopolitisk uro og inflation, kan obligationsinvestorerne måske så småt begynde at skimte lys for enden af tunnelen.

Det seneste årti har obligationer levet en tilværelse i skyggen. I kølvandet på finanskrisen og senere den europæiske statsgældskrise har europæiske obligationsinvestorer først levet med nulrenter og siden 2014 med negative renter fra Den Europæiske Centralbank. Så på trods af at 2022 på mange måder har været et dystert år præget af krig, geopolitisk uro og inflation, kan obligationsinvestorerne måske så småt begynde at skimte lys for enden af tunnelen.

Forude venter dog ikke en bekymringsfri udsigt om godt vejr. For første gang siden 1970’erne og 1980’erne, er inflation igen kommet i fokus. Med næsten tocifrede inflationsrater i USA og Euroområdet, og dermed på niveauer langt over centralbankernes målsætning om 2%, hæver centralbankerne nu renterne med hastige skridt. Det essentielle spørgsmål, som alle obligationsinvestorer stiller sig selv er, om stigningen i inflationen er drevet af noget korterevarende og midlertidigt, eller om den højere inflation er ved at bide sig mere grundlæggende fast i form af en pris/lønspiral?

Ovenstående spørgsmål er ikke let at besvare, men vi kan i hvert fald konstatere, at obligationsmarkedet i høj grad ser, at inflationen vil falde tilbage igen, hvilket tillader centralbankerne at holde rentestigningerne på et moderat niveau. Hos Maj Invest ser vi heller ikke en gentagelse af inflationsraterne fra 70-80’erne, men dog forventer vi heller ikke, at centralbankerne de kommende 10 år kan holde renterne tæt på nul procent uden at bekymre sig om inflation. Alt andet lige, er der flere faktorer, som har presset inflationen ned i en lang årrække, som ikke vil være så dominerende i fremtiden. Globaliseringen og en økonomisk model, hvor alt blev produceret billigst muligt i udviklingslandene, har nok toppet. Forsyningsproblemerne under Covid-19 har vist, at det ikke hjælper at få produceret varer billigt, hvis de ikke kan fås hjem i tide.

De globale obligationsrenter er steget pænt over det seneste år. Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er gået fra omkring 1,25-1,5% i efteråret 2021 til aktuelt over 3%. I samme periode er den tilsvarende danske statsobligationsrente steget fra ca. 0% til ca. 2,0%, og den 30-årige realkreditrente er steget fra 1-1,5% til 5%. De stigende statsobligationsrenter har også aflejret sig i kredit- og Emerging Markets-obligationer. Eksempelvis giver amerikanske investment grade-obligationer nu knap 5% i rente (målt på indeks af IG-obligationer) mod ca. 2% for et år siden. EM- og high yield-renterne er ligeledes steget godt 3 procentpoint over det seneste år og giver nu på indeksniveau ca. 7-8% i USD.

Kilde: Fondsmæglerselskabet Maj Invest

I lyset af rentestigningerne, tilbyder obligationer nu en relativ høj direkte forrentning af den investerede kapital, og hvis man i lighed med kapitalmarkederne forventer den høje inflation ikke bider sig fast, kan obligationer igen være et godt alternativ til aktier.

Grønne obligationer

Den grønne omstilling og klimakrisen fylder meget mange steder. Hvis man som investor ønsker at investere i virksomheder, som understøtter denne omstilling, kan man f.eks. købe ETF’er eller investeringsforeningsafdelinger med fokus på netop dette. Her vil man typisk frasortere aktier i virksomheder indenfor problematiske sektorer som f.eks. fossil energi. Som obligationsinvestor kan man investere endnu mere præcist og målrettet i løsninger på klimakrisen. Mange virksomheder og lande udsteder nemlig grønne obligationer, hvor provenuet fra obligationerne (lånene) er øremærket til projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan eksempelvis være projekter indenfor vedvarende energi, ren transport eller tilpasning til klimaforandringer. Grønne obligationer skal opfylde en række krav, der sikrer, at pengene kun går til specifikke projekter med miljømæssige fordele.

Markedet for grønne obligationer er vokset markant over de seneste år. Dels på grund af en udvikling og standardisering, men i lige så høj grad pga. et øget fokus på klimakrisen. Det betyder, at man i dag let kan lave en bred, diversificeret obligationsportefølje kun bestående af grønne obligationer. Maj Invest Grønne Obligationer er et eksempel på netop dette. Afdelingen blev lanceret i juni 2020 som den første danske investeringsforeningsafdeling, der udelukkende investerer i grønne obligationer.

For at illustrere udviklingen i markedet for grønne obligationer siden afdelingens lancering, viser figuren nedenfor både størrelsen af markedet for grønne obligationer, udvalgte dele af markedet og yderligere hvilken vækst, der er sket siden afdelingen blev lanceret i juni 2020.

Kilde: Fondsmæglerselskabet Maj Invest

Maj Invest Grønne Obligationer

Maj Invest Grønne Obligationer kan investere i alle typer af grønne obligationer uanset kreditvurdering og valuta. Porteføljen sammensættes af henholdsvis ”sikre” og mere ”risikable” obligationer. Afdelingen investerer primært i grønne statsobligationer og grønne kreditobligationer, men der investeres også i eksempelvis grønne realkreditobligationer og grønne obligationer med eksponering mod emerging markets-lande.

Porteføljens grønne statsobligationer vil som almindelige statsobligationer normalt klare sig godt, når der er uro på de finansielle markeder. Porteføljens grønne kreditobligationer og emerging markets-obligationer vil normalt klare sig bedre, når stemningen er positiv på finansmarkederne. Afdelingens sammensætning tilpasses løbende mod de obligationstyper, vi forventer vil klare sig bedst i den kommende periode.

Er risikoen for grønne obligationer anderledes?

Den store forskel på grønne obligationer og andre obligationer er, at grønne obligationer finansierer grønne projekter. Sikkerheden er som på almindelige obligationer, og risikoen afhænger af obligationsudstederen og ikke af det grønne projekt.

Vil afdelingen til eksempel investere i en grøn obligation, som finansierer en vindmøllepark, så skal Maj Invest vurderer kreditrisikoen hos det selskab, der udsteder obligationen, og ikke i det enkelte vindmølleprojekt. Som investor betyder det, at den kreditrisiko man løber, afhænger af de enkelte obligationer og ikke af, om obligationerne er grønne eller almindelige.

Hos Maj Invest tilbyder vi aktiv forvaltning, lave omkostninger og et bredt mandat. Målsætningen er skabe fornuftige afkast i forhold til markedet uden at løbe unødige risici. Vi udvælger nøje de enkelte investeringer, og en meget vigtig del af investeringsprocessen er at definere og begrænse investeringsuniverset. Afdelingen kan investere i alle typer af grønne obligationer, og fordelingen mellem de forskellige obligationstyper fastsættes ud fra Maj Invests forventning til den fremtidige udvikling for de respektive typer af aktiver. Forventer vi bedre konjunkturer og en generelt positiv stemning, øges investeringerne i mere risikable obligationer. Gør det modsatte sig gældende, øges investeringerne i de mere sikre papirer. Det er ligeledes Maj Invests overordnede vurdering af økonomien, som er udgangspunkt for afdelingens rentefølsomhed. Allokeringen mellem de forskellige obligationstyper sker med respekt for det overordnede princip om en balanceret portefølje, og at det er vanskeligt at forudsige de finansielle markeder.

Investeringsrammer

Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer og kan investere i alle obligationstyper uanset type, kreditvurdering og valuta. Investment grade-obligationer udgør mindst 60% af porteføljen, og kreditobligationer kan udgøre op mod 70%, mens high yield-obligationer og obligationer uden rating tilsammen højst må udgøre 25% af porteføljen. Afdelingen kan have valutaeksponering, men mindst 40% af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.

Figuren nedenfor viser afdelingens varighed og den gennemsnitlige effektive rente på porteføljen siden afdelingens start. Figuren viser dels af den gennemsnitlige rente på porteføljen er steget fra omkring 1,5-2% for et år siden til aktuelt omkring 4,5-5,0%. Desuden viser figuren også, at afdelingens rentefølsom ved opstart lå omkring 5-5,5 år, men blev nedbragt til under 4 år inden rentestigningerne for alvor slog igennem i 2022. Den historiske udvikling er ingen garanti for den fremtidige udvikling.

Kilde: Fondsmæglerselskabet Maj Invest

Maj Invest Grønne Obligationer får først Morningstar Rating™, når afdelingen har tre års historik. Figuren nedenfor viser dog afdelingens afkast holdt op mod dels afdelingens benchmark og dels afdelingens Morningstar Kategori ™. Maj Invest Grønne Obligationer har givet et højere afkast end begge siden opstart.

Kilde: Fondsmæglerselskabet Maj Invest

Hvis du ønsker mere information om Maj Invest Grønne Obligationer, kan du med fordel søge information på majinvest.dk/gro. Her finder du blandt andet månedlige kommentarer om porteføljen, et udvidet faktaark med detaljer om afdelingens portefølje samt en rapport med porteføljens miljømæssige aftryk. Som investor i Maj Invest Grønne Obligationer kan du derfor følge med i, hvilke typer af projekter du er med til at finansiere. Man kan også se, hvordan ens investering har haft en effekt.

Dette præsentationsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (“Maj Invest”).

Præsentationsmaterialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Præsentationsmaterialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument.

Præsentationsmaterialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Præsentationsmaterialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, præsentationsmaterialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Præsentationsmaterialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Præsentationsmaterialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af præsentationsmaterialet, herunder eventuelle tab.

Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Invest kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i præsentationsmaterialet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i præsentationsmaterialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest, og Maj Invest honoreres herfor.

Vurderinger i præsentationsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i præsentationsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Præsentationsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Præsentationsmaterialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer