Spring til hovedindhold

Hvilke 5 aktier vælger AI-modellen for juli måned?

Dette indlæg er markedsføring.

Se de udvalgte aktier for juli måned i den globale og nordiske portefølje her, hvor AI Alpha Lab også går et spadestik dybere med teorien bag modellen.

Med en model baseret på sandsynligheder udvælger AI Alpha Lab hver måned de aktier, der ser ud til at give bedst afkast over tid. Se aktierne for juli måned her, hvor de også går et spadestik dybere og ser på teorien bag modellen, og hvordan den giver mulighed for at træffe mere optimale beslutninger under usikkerhed.

Nedenfor ses de fem aktier, vi har valgt ud fra vores globale og nordiske porteføljer i juli måned. Porteføljerne er langsigtede, og alle aktier i porteføljerne vælges af vores AI-model. De fulde porteføljer består af 20-30 aktier og opdateres månedligt.

Porteføljernes historiske udvikling

Global Focus Portfolio

PerformanceAI-modelMSCI World (Net)
Total Return47.0%20.4%
YTD-15.1%-13.8%
1Y-3.4%-2.4%
Since Inception (ann.)16.7%7.7%
Max Drawdown-31.3%-33.3%
Ann. Volatility26.1%22.5%
Sharpe Ratio0.710.43

Nordic Focus Portfolio

PerformanceAI-modelOMX Nordic 40
Total Return60.6%17.4%
YTD-23.3%-15.9%
1Y-13.5%-7.5%
Since Inception (ann.)21.0%6.6%
Max Drawdown-32.2%-27.6%
Ann. Volatility29.5%22.7%
Sharpe Ratio0.790.40

Alle tal er baseret på modelporteføljeafkast. Periode: 01.01.2020 – 30.06.2022. Valuta: DKK (Global) og SEK (Nordic). Inklusive transaktionsomkostninger. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. Det understreges, at historiske resultater ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidigt afkast, samt at afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne.

Bayesiansk machine learning

I sidste måneds blog satte vi fokus på, at man for at træffe optimale beslutninger under usikkerhed, som fx investeringsbeslutninger, har brug for et fremtidigt scenarie (afkastforventningen til en aktie) og den tilhørende sandsynlighed for dets realisering.

Beregningen af sandsynligheden består af summen af to typer usikkerhed: datausikkerhed og modelusikkerhed. Datausikkerhed har vi kunnet kvantificere op til i dag, men derimod ikke modelusikkerhed. Det involverer beregningen af alle de mulige modelspecifikationer, der er i stand til at forklare et givent datasæt, for at finde sandsynligheden for at den valgte model er den rigtige.

Bayesianske machine learning-modeller har gjort os i stand til netop det, men hvorfor er det egentlig?

For at forstå det er vi nødt til at gå et spadestik dybere og kigge på Bayes formel samt begrebet maximum likelihood, fordansket oversat til maksimal sandsynlighed. Det kan godt gå hen og blive en smule teknisk, men vi gør vores bedste for at holde benene på jorden.

Bayes formel

Nedenfor ses Bayes formel, der er en måde at udføre korrekt hypotesetestning på, når man står over for usikkerhed. Selvom mange inden for natur- og samfundsvidenskaberne er enige om, at dette er den rigtige måde at observere den fysiske virkelighed, vi lever i, på, har der historisk set været to problemer med formlen.

Det første problem er prior knowledge (rød). Indarbejdelse af prior knowledge kræver, at videnskabsmænd skal blive enige om og formalisere deres viden. Det er en svær opgave. Det andet problem er den marginale sandsynlighed (blå). Den kræver estimering af alle mulige hypoteser eller modeller givet de observerede data. En eksponentielt vanskelig estimeringsprocedure med potentielt milliarder af parametre at estimere.

Løsningen på de to problemer blev naivt at antage, at vi ingen prior knowledge har om de problemer, vi forsøger at løse, og at undlade at behandle problemer i marginale sandsynligheder. Dermed er det eneste, som er tilbage på højre side af Bayes formel, sandsynligheden givet data. Dvs. at som sådan kan vi udlede ting om verden ved kun at beregne den maksimale sandsynlighed (maximum likelihood) ud fra det data, vi kigger på. Det er åbenlyst, at for at nå til den konklusion har vi lavet en masse tvivlsomme antagelser!

Maximum likelihood

Maximum likelihood betyder basalt set en procedure, der på bedste vis tilpasser parametrene for en model til et givet datasæt. Dette er problematisk, når de data, der bruges til tilpasningen, er forskellige fra de data, modellen skal forklare. Det kan fx være finansielle data, der er dynamiske, og derfor i mange tilfælde ikke er en god repræsentation af fremtiden.

Maximum likelihood-modellerne inkorporerer ikke nogen prior knowledge, som vi måtte have, og samtidig er modellen tvunget til at finde den bedste tilpasning. Dette gør maximum likelihood-modeller tilbøjelige til at finde tilfældige sammenhænge og ikke kausalitet.

Nøglen til at løse dette problem ligger i konceptet Bayesiansk machine learning, der kombinerer data, domæneviden og probabilistisk modellering. Ved at inkorporere prior knowledge om det aktuelle problem, kode det som en statistisk fordeling og derefter kombinere det med informationen i data, reducerer man risikoen for at tilpasse modellen til statistiske sandheder (hypotese generering og ikke hypotese validering).

Derudover tillader Bayesiansk machine learning-modellen at tvivle på sine konklusioner, hvilket tvinger den til at se bort fra falske korrelationer og kvantificere gyldigheden af ​​dens forudsigelser. Kombinationen af ​​alt dette resulterer i en model, der faktisk har en forståelse af det miljø, den opererer i.

For at høste fordelene ved machine learning skal vi som mennesker være smarte i vores brug af dette kraftfulde værktøj. De fleste populære modeller fra machine learning i dag, som fx neurale netværk, tilpasser blot en linje til eksisterende data, dvs. en avanceret lineær regression.

Uanset hvor komplekst eller dybt netværket er, gør netværket præcis det samme. Du kan konfigurere netværket anderledes for at få repræsentationer i forskellige lag og gøre det mere effektivt, men det afgørende er, hvorledes modellen skal forholde sig til det data, den trænes på, samt de variable, den skal forsøge at forklare. Er disse statiske eller varierende? En simpel machine learning-model giver dig kun ét svar, der passer til din model, uden at sætte spørgsmålstegn ved den. Helt ligesom klassiske maximum likelihood-modeller.

Hvad du kan gøre med Bayesianske prædiktive inferensmaskiner, der bruger probabilistisk programmering, er at give algoritmen plads til tvivl og mulighed for, at modellen kan modbevise din antagelse. På den måde minimerer vi risikoen for at tilpasse vores model til den falske korrelation i data og maksimerer sandsynligheden for, at vi tilpasser vores model til sande årsagssammenhænge svarende til den fysiske virkelighed, vi lever i.

Den nye doktrin

Matematikere, statistikere, fysikere og professionelle investorer er blevet indoktrineret med modeller, der aldrig var beregnet til at løse komplekse problemer i det virkelige liv. Modeller, der var afhængige af strenge antagelser for at passe til en virkelighed, der aldrig har eksisteret, men indtil nu var dette berettiget, da der ikke var noget alternativ. Det er der i dag!

Bayesiansk machine learning giver os muligheden for at træffe optimale beslutninger i en verden af ​​usikkerhed. I dag kan vi modellere verden uden at stole på urealistiske antagelser, der resulterer i statistiske resultater fremfor kausalitet.

Ja, investorer er tvunget til at træde ud i ukendt farvand, uddanne sig inden for områder, der ikke tidligere var påkrævet af finansverdenen og acceptere, at computere nu kan løse visse opgaver meget bedre end mennesker. Men vi i AI Alpha Lab tror, at de, der tager springet, uddanner sig selv og inkorporerer Baysiansk machine learning, vil blive belønnet. De vil være på forkant med aktiv investering i de kommende årtier, kunne tage mere informerede investeringsbeslutninger og være bevæbnet med viden om, hvad de ikke ved.

It ain’t what you don’t know that gets you into trouble.
It’s what you know for sure that just ain’t so.

– Mark Twain

Læs mere om AI Alpha Lab og deres sandsynlighedsmodel her: Mød AI Alpha Lab

Disclaimer
Denne blog er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Bloggen skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i bloggen.

Bloggen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. Omtales investeringsstrategier eller porteføljer af værdipapirer skal læseren være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis er fordelagtige for alle investorer, samt at AI Alpha Lab ikke kender den enkelte læsers individuelle økonomiske forhold, risikopræferencer, investeringserfaring m.m.

AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af ​​oplysningerne i bloggen, ligesom bloggen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Oplysningerne i bloggen afgives på dagen for offentliggørelsen af bloggen og opdateres eller ændres ikke efterfølgende, medmindre andet tydeligt fremgår. Læseren opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsforhold.

Som udgangspunkt vises de 5 aktier med højest vægtning i porteføljerne for indeværende måned. Dog er der indlagt det kriterium, at 2 aktier skal være forskellige fra aktierne vist i forrige blogindlæg.

De 2 aktier udvælges tilfældigt fra porteføljerne, men det vil blive tilstræbt at vise aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder for løbende at kunne præsentere læseren for nye eksempler på aktier valgt af AI-modellen og dermed give et bredere indblik i, hvordan den arbejder. Et nyt blogindlæg med nye aktier betyder således ikke nødvendigvis, at aktierne vist i tidligere måneders blogindlæg ikke længere er en del af eller har fået en anden vægtning i porteføljerne.

Der gøres særligt opmærksom på følgende:

  • Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af valutaudsving.
  • Ved udbredelse af investeringsanbefalinger skal der medfølge en række oplysninger for at sikre objektivitet og offentliggørelse af potentielle interessekonflikter. Oplysningerne kan findes i AI Alpha labs MAR disclosure og rullende 12 måneders oversigt over investeringsanbefalinger.

———————-

Dette materiale er udarbejdet af AI Alpha Lab og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. AI Alpha Lab har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

AI Alpha Lab ejer ikke aktier i de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 7. juli 2022 kl. 08.00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer