Spring til hovedindhold

Guld: Stabilt afkast i krisetider?

Dette indlæg er markedsføring.

I tider med geopolitisk uro og inflation kan guld være et relevant element i en portefølje med fokus på stabile afkast. Læs hvorfor og hvad der er afgørende for guldets udvikling i artiklen her af Maj Invest.

Af Maj Invest

I tider med geopolitisk uro, inflation og centralbanker, der har svært ved at finde det rigtige ben at stå på, kan guld være et relevant element i en portefølje med fokus på stabile afkast.Guld kan som betalingsmiddel dateres helt tilbage til år 1500 f.v.t., og risikoen for, at det går af mode, er derfor ikkeeksisterende – som den amerikanske finansmand J.P. Morgan engang sagde: “Gold is money. Everything else is credit.”

I sammensætningen af en portefølje er det værd at overveje, hvordan porteføljen reagerer i kriseperioder. Kriser vil ofte betyde negative afkast for aktier, og her kan det være godt at have en modvægt i porteføljen. Historisk har guld været en glimrende stødpude, når andre aktivklasser har haft det svært. Fremadrettet vil udviklingen i renten, inflationen og dollaren være afgørende for guldets udvikling.

Guld er stabilt i krisetider

Et af guldets unikke karaktertræk er, at det ikke svinger i takt med andre aktivklasser. Det gør det interessant for investorer, der ønsker at beskytte deres formuer i tider, hvor andre aktivklasser klarer det dårligt. I figur 1 kan man se, at gulds månedlige afkast kun i meget lav grad følger aktiemarkedets afkast. Den historiske korrelation med obligationsafkast er større, men stadig i begrænset omfang. Guld har haft en stabiliserende effekt på finansielle afkast historisk.

Figur 1: Gulds historiske samvariation med forskellige aktiver

Note: Korrelationen er målt på månedlige afkast i danske kroner. Perioden er forskellig fra aktiv til aktiv på grund af datatilgængelighed. Husk, at historisk afkast ikke er garanti for fremtidigt afkast.
Kilde: Bloomberg og Maj Invest.

Dykker man ned i de store kriseperioder siden år 2000, bliver guldets evne til at skabe stabilitet i porteføljen endnu tydeligere – se figur 2. Skarpest står afkastforskellen under dotcomboblen og finanskrisen, hvor guld skabte flotte positive afkast, mens aktier blev halveret. De seneste år har guldet også vist sit værd på trods af større udsving – både under covid-19-krisen og den nuværende inflationskrise har guldet klaret sig markant bedre end aktiemarkedet.

Figur 2: Afkast under forskellige kriser

Kilde: Bloomberg og Maj Invest. Husk, at historisk afkast ikke er garanti for fremtidigt afkast.

Omkostningen er derimod et lavere afkast over længere tidsperioder. Siden 2010 har S&P 500 givet 12% i årligt afkast inklusiv nettoudbytte, mens guld kun er steget med 4% årligt, og derfor bør guldet kun udgøre en mindre andel af en portefølje alt afhængig af risikoprofil.  

Realrenten er afgørende for guldets udvikling

Guldet er de seneste tre måneder steget tæt på 20%. Stigningen skyldes i høj grad faldet i dollaren, da guld på børsen handles i netop dollar. Derudover har flere investorer søgt tilflugt i guldet på baggrund af den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed. Fremadrettet vil særligt to faktorer have betydning for guldets udvikling: realrenten og den geopolitiske situation.

Realrenten har været den toneangivende drivkraft for udviklingen i guldet historisk – se figur 3. Realrenten udtrykker investorernes alternativ til investering i guld eller andre aktiver og udregnes som forskellen mellem den nominelle rente og inflationen. Jo lavere realrenten er, desto mere attraktiv er investering i guld, der i sig selv ikke giver løbende udbytte eller rentebetalinger. Faldende renter og stigende inflationsforventninger vil derfor være positivt for guldets udvikling. Da centralbankerne har en afgørende indflydelse på både renten og inflationsforventningerne, er de helt centrale for udviklingen i guldprisen den kommende tid.

Figur 3: Stærk sammenhæng mellem realrenten og guldprisen

Note: Realrenten er regnet på baggrund af 5-årige amerikanske statsobligationer og finansmarkedets inflationsforventninger de næste fem år, målt som breakeven-inflationen.
Kilde: Bloomberg.

Derudover er den geopolitiske udvikling central for guldprisen. Guld er den ”sikre” havn, investorer flokkes om, når verden er usikker, og i øjeblikket er verdens politiske stabilitet sat på prøve.

Maj Invest Kontra Strategier

Maj Invest investerer i guld gennem investeringsforeningen Maj Invest Kontra Strategier. Investeringsforeningens formål er at levere et positivt afkast, når aktiemarkeder taber terræn, og de finansielle markeder er udfordret. Derfor er guld en vigtig byggesten i porteføljen.

Derudover består porteføljen af obligationer, defensive aktier og aktieafdækning, der stiger i værdi, når aktierne falder. Allokeringen til de forskellige byggesten justeres alt efter størrelsen på de makroøkonomiske og finansielle risikofaktorer. Maj Invest Kontra Strategier skal ses som et supplement til en diversificeret portefølje og bør ikke udgøre mere end 5-10%. I 2022 steg Maj Invest Kontra Strategier 10%, mens MSCI World faldt ca. 13%, men som altid er historiske afkast ikke en garanti for fremtidige afkast.

Find mere inspiration på Nordnets temaside her:

Dette præsentationsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (“Maj Invest”) og skal anses som markedsføringsmateriale.

Præsentationsmaterialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Præsentationsmaterialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument.

Præsentationsmaterialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Præsentationsmaterialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, præsentationsmaterialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Præsentationsmaterialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Præsentationsmaterialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af præsentationsmaterialet, herunder eventuelle tab.

Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Invest kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i præsentationsmaterialet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i præsentationsmaterialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest, og Maj Invest honoreres herfor.

Vurderinger i præsentationsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i præsentationsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Præsentationsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Præsentationsmaterialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation.

Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes påmajinvest.dk.

Nordnet modtager provision fraMaj Invest.Se alle satserher.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer