Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Eco Wave Power Group AB og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

Eco Wave Power noteres på Nasdaq First North Stockholm

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i Eco Wave Power i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq First North. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om virksomheden

Eco Wave Power er et svensk, innovativt bølgeenergiselskab, grundlagt i Tel Aviv i Israel i 2011, som har udviklet en patenteret, smart og omkostningseffektiv teknik til udvinding af grøn energi fra havbølger. Eco Wave Power er i dag det eneste firma, der har et bølgeenergianlæg, der er forbundet med et nationalt el-net med en el-købsaftale.

Teknologien har store fordele:

 • Teknologien er let at etablere og fuldt modulær, hvilket gør det enkelt at skalere op.
 • Omkostningseffektiv – samlet CAPEX pr. MW er cirka 1,8 millioner EUR, hvoraf systemet og komponenterne udgør cirka 50 procent.
 • Lav LCOE, hvilket i kommerciel sammenhæng er konkurrencedygtig på EUR 42/MWh (0,45 SEK/kWh).
 • Landbaseret bølgekraftteknologi, med lave installations-, vedligeholdelses- og overførselsomkostninger. Flere patenter, bl.a. en stormproduktionsmekanisme.
 • Fuldt forsikret med blandt andet beskyttelse mod tingskade gennem velrenommerede globale forsikringsselskaber.
 • Begrænset miljøpåvirkning, da systemet frem for alt tilsluttes til eksisterende konstruktioner.

Eco Wave Power har modtaget international anerkendelse for sine tekniske og miljømæssige fordele. Virksomhedens projektpipeline vokser hurtigt og består for nærværende af 190 MW. 30 MW af virksomhedens projektpipeline består af indgåede kommercielle aftaler.

Virksomheden er nu klar til en kommerciel start, der begynder med installationen af et 10 MW kraftværk i Storbritannien samt udbygning af kraftværket i Gibraltar til 5 MW.

Virksomheden har fire godkendte patenter og ni igangværende patentansøgninger. Yderligere patenter er under udvikling.

Læs pressemeddelelse: Eco Wave Power announces IPO investors

Fakta

Kort fakta

 

Tegningsskurs

19 SEK per aktie

Vurdering (pre-money)

548 MSEK.

Volume

150 MSEK.

Tegningsperiode

27. juni - 10. juli

Kurtage

0 kr*

Sidste svardag til Nordnet

9. juli 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

9. juli 23:59

Mindste tegning

400 aktier, 7 600 SEK
svarende til ca. 5 330,34 DKK

Forventet første handelsdag

18. juli

Liste

Nasdaq First North Stockholm

Kortnavn for aktien

EWP

Selskabets hjemmeside

Ecowavepower.comexternal link, opens in new window

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Produktet

Eco Wave Power udviklede virksomhedens egen egen teknologi til fremstilling af grøn energi fra havbølger og effektiv omdannelse til elektricitet. Eco Wave Powers unikke bølgekraftsystemdesign består af skræddersyede pontoner, som fæstes ved marine strukturer såsom moler, bølgebrydere og brygger.

Pontonerne genererer energi fra indgående bølger ved at omdanne den stigende og faldende bevægelse fra bølgerne til en effektiv energigenererende proces. Mere detaljeret komprimerer og flytter bevægelserne fra pontonerne hydraulikstempler, som overfører biologisk nedbrydelig hydraulisk væske til akkumulatorer placeret på land. I disse akkumulatorer opbygges et tryk, som varierer mellem 50 og 160 bar. Trykket roterer en hydraulisk motor, som roterer en generator og derefter overføres elektriciteten til nettet via en konverter.

Den hydrauliske væske flyder, efter dekompression, tilbage ind i den hydrauliske væsketank, hvor den derefter genanvendes af stemplerne og på den måde skaber et sluttet cirkulært system.

Systemet påbegynder produktionen af elektricitet fra bølger med en højde på 0,5 meter.

Hele systemets funktion kontrolleres og overvåges af et smart automatiseret system. Når bølgerne er for høje for systemet at håndtere stiger pontonerne automatisk over vandoverfladen og forbliver i denne position, indtil stormen er passeret. Når stormen er passeret, vender pontonerne automatisk til den funktionelle tilstand.

Indtægtsmodel

Eco Wave Powers indtægtsmodel kan opdeles i tre dele:

 • BOO – virksomheden ejer 100 % af projektet. Indtægtsmodellen betyder, at selskabet finansierer, driver og vedligeholder kraftværket. Elektriciteten, som produceres, sælges til el-nettet ifølge en fast prisaftale med lang løbetid (op til 25 år), en såkaldt Power Purchase Agreement Dette medfører en højere opstartsinvestering, men giver en langsigtet tilbagevendende indtægtskilde fra elektriciteten, som Selsakbet sælger til el-nettet.
 • BOT – virksomheden bygger/konstruerer kraftværker for derefter at sælge dem. Eco Wave Power's fastprisaftale med lang løbetid (Power Purchase Agreements) er til gavn for institutionelle investorer, som kan betale en præmie ved køb af kraftværker som følge af deres lave afkastningskrav.
 • Projektet gennemføres gennem en samarbejdsaftale eller et nøglefærdigt projekt. Eco Wave Power kan også samarbejde med eksterne parter, som er villige til at dele risikoen med virksomheden. Under sådanne omstændigheder er Eco Wave Power ansvarlige for konstruktion og funktion. Når konstruktionen står færdig, fakturerer Eco Wave Power samarbejdspartneren konstruktionsomkostningerne plus en aftalt marginal, efter at de indtræder som delejere i kraftværket. Derefter overgår projektet til BOO-indtægtsmodellen, og de kommende indtægter fordeles mellem Selskabet og partneren. For at muliggøre en øget ekspansionsgrad kan Eco Wave Power sælge projekter på en nøglefærdig-basis, da dette genererer et hurtigt positivt cash flow til selskabet.

Anvendelse af emissionslikvider

Forudsat at Tilbuddet fuldtegnes, vil virksomheden blive tilført cirka 150 mio. SEK før fradrag for emissionsomkostninger på cirka 12,0 mio. SEK. Bestyrelsen har også mulighed for at udvide Tilbuddet med op til 50 millioner, hvilket ville øge nettoprovenuet med op til 47 mio efter yderligere transaktionsomkostninger på op til 3,0 mio. SEK.

Indtægterne er planlagt til at blive anvendt iht. følgende:

 • Installationsprojekt og ingeniør-omkostninger - 80 procent af emissionslikviderne.
  Majoriteten af emissionslikviderne vil blive anvendt til omkostninger til ingeniører, udvikling og installation af projekter i Storbritannien og Gibraltar. Udstyr forventes at udgøre ca. 50 procent og øget antal ansatte til 50 procent. Medarbejdere vil bestå af tekniske ingeniører og projektledere.

 • Styrkelse af supportfunktioner - fortrinsvis salg og markedsføring - ca. 20 procent emissionslikviderne.
  Med hensyn til salg og markedsføring vil emissionslikviderne primært blive brugt til at øge antallet af ansatte inden for kommercielt salg og salgsstøtte, men også til et repræsentationskontor i Stockholm, Sverige.

Hvis bestyrelsen udnytter muligheden for at udvide Tilbuddet, vil den ekstra emissionslikvid blive delt i overensstemmelse med ovenstående.

Risiko

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Eco Wave Powers forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Eco Wave Power, bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse og prospektet, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Eco Wave Power skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen og prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.